0111-KDIB3-3.4013.281.2021.4.PK, Podatnik podatku od gier hazardowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0111-KDIB3-3.4013.281.2021.4.PK - Podatnik podatku od gier hazardowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB3-3.4013.281.2021.4.PK Podatnik podatku od gier hazardowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2021 r. (data wpływu 21 października 2021 r.), uzupełnionym pismem z 4 stycznia 2022 r. (data wpływu 4 stycznia 2022 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie w zakresie braku uznania Spółki za podatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie w zakresie braku uznania Spółki za podatnika. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 stycznia 2022 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 16 grudnia 2021 r. znak: 0114-KDIP4-1.4012.676.2021.2.PS, 0111-KDIB3-3.4013.281.2021.3.PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) jest spółką kapitałową prawa polskiego, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność z zakresu nadawania programów radiofonicznych mieszczącą się w PKD 60.10.Z.

Spółka planuje brać udział w organizacji loterii audioteksowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 UGH według określonego poniżej modelu ("Loterie"). Organizacja i przeprowadzenie Loterii ze względu na złożony charakter będzie wymagało zaangażowania wielu podmiotów.

W planowanym modelu Loterii zaangażowane będą następujące podmioty:

1. Spółka - pomysłodawca i inicjator Loterii, podmiot odpowiedzialny za promocję i spoty reklamowe, produkcję i nadawanie audycji obejmującej losowania na żywo; podmiot odpowiedzialny za dostarczenie organizatorowi loterii audioteksowej, na potrzeby uzyskania zezwolenia, stosownej gwarancji bankowej; fundator nagród;

2.

integrator - podmiot niezależny od Spółki, który współdziałając bezpośrednio lub pośrednio z operatorami telekomunikacyjnymi, umożliwi skorzystanie słuchaczom Spółki (osobom będącym abonentami różnych firm telekomunikacyjnych) z Loterii; podmiot dysponujący bramką SMS premium, która będzie wykorzystywana do przyjmowania zgłoszeń w Loterii ("Integrator");

3.

organizator - podmiot odpowiedzialny za organizację Loterii oraz uzyskanie zezwoleń na urządzenie Loterii, zgodnie z przepisami UGH ("Organizator").

W planowanym modelu Loterii, Spółka będzie zawierała dwie umowy.

Pierwsza umowa będzie zawierana przez Spółkę z Integratorem na mocy której Integrator będzie zobowiązany do:

- zapewnienia dostępu do przypisanego numeru bramki SMS - generowanie losów, autoresponder;

- prowadzenia integracji ruchu w ramach przypisanej bramki SMS (usługa o podwyższonej opłacie);

- rozliczenia uzyskanych od operatorów telekomunikacyjnych zysków z SMS Premium,

- prowadzenia działań promocyjnych na bazach marketingowych.

Za wykonanie powyższych działań Integrator otrzyma od Spółki ustalone wynagrodzenie dokumentowane fakturą z zastosowaniem stawki VAT - 23%.

Natomiast Spółka na podstawie powyższej umowy będzie zobowiązana do:

- zapewnienia kontentu na potrzeby Loterii, czyli dostarczenia Integratorowi (a w dalszej perspektywie operatorom telefonii komórkowej) treści do serwisów multimedialnych,

- zapewnienia działań promocyjnych dla Loterii.

Za wykonanie powyższych działań Spółka otrzyma ustalone wynagrodzenie, które będzie dokumentowane fakturą. Na podstawie umowy przekazu zawartej między Integratorem a podmiotem trzecim (agregatorem) płatność kwot należnych Spółce od Integratora będzie dokonywana przez ten podmiot trzeci (agregatora).

Druga umowa zostanie zawarta przez Spółkę z Organizatorem, na gruncie której Organizator będzie zobowiązany do:

- zorganizowania i przeprowadzenia Loterii pod kątem formalnym i technicznym,

- opracowania regulaminu i uzyskania zezwolenia,

- przeprowadzenia Loterii pod kątem logistycznym: zapewnienia urządzeń losujących, osoby posiadającej stosowne świadectwa zawodowe, ich dostępności w terminach wskazanych przez Spółkę w związku z emisją audycji na żywo na antenie,

- przyjmowania zgłoszeń uczestników za pośrednictwem udostępnionego przez Spółkę kanału bramki SMS premium (na podstawie umowy pomiędzy Spółką z Integratorem),

- stworzenia kanału online do przyjmowania zgłoszeń (generowania i nabywania losów) oraz zapewnienia dostawcy obsługi płatności oraz zintegrowania kanałów przyjmowania zgłoszeń SMS/IVR/online w celu umożliwienia jednoczesnego udziału w losowaniach,

- dokonanie rozliczeń opłat otrzymanych od sprzedanych online losów ze Spółką (ich przekazanie do Spółki).

Za wykonanie powyższych działań Organizator otrzyma od Spółki ustalone wynagrodzenie dokumentowane fakturą z zastosowaniem stawki VAT 23%.

Natomiast Spółka w ramach powyższej umowy będzie zobowiązana do:

- prowadzenia promocji Loterii w ramach własnych możliwości medialnych i wedle własnego uznania,

- udostępnienia kanału bramki SMS Premium,

- przekazania nagród laureatom poszczególnych etapów Loterii, zgodnie z regulaminem, za pośrednictwem Organizatora (tzn. Spółka będzie fundowała nagrody rzeczowe, które będą wydawane laureatom przez Organizatora, ale nie staną się jego własnością),

- dostarczenia gwarancji bankowej niezbędnej dla uzyskania zezwolenia na urządzenie Loterii przez Organizatora,

- pokrycia kosztów powstałych po stronie Organizatora w związku z organizacją Loterii.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie wypłacane w okresach rozliczeniowych ustalanych z Integratorem (nie będzie wypłacane jednorazowo), które są nie dłuższe niż rok i będzie zależne od wyniku finansowego Loterii (np. poprzez powiązanie z liczbą zgłoszeń do Loterii). Szczegóły kalkulacji wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy opartej o wynik finansowy Loterii mogą się różnić zależnie od edycji Loterii organizowanej w modelu, którego dotyczy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji.

W celu uniknięcia wątpliwości, należy podkreślić, że w analizowanym modelu realizacji Loterii Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia w związku z organizowaną Loterią.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie nr 1 we wniosku):

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie podatnikiem podatku od gier?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanymi Loteriami Spółka nie będzie podatnikiem podatku od gier na podstawie art. 71 ust. 1 UGH.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 UGH grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 UGH grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:

a)

połączenie telefoniczne,

b)

wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 71 ust. 1 UGH podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest m.in urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera (art. 71 ust. 2 pkt 1 UGH).

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest, w odniesieniu do loterii audioteksowej, podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia. Prawidłowość takiego stanowiska wynika wprost z brzmienia powołanych przepisów, które podatnikiem podatku od gier w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezwarunkowy czynią podmiot uzyskujący zezwolenie na urządzenie loterii audioteksowej. Skoro ustawodawca nie warunkuje posiadania statusu podatnika podatku od gier żadnymi innymi okolicznościami niż tylko posiadaniem zezwolenia na organizację loterii audioteksowej, to wszelkie inne okoliczności organizacji loterii (np. ekonomiczne ponoszenie kosztów organizacji loterii) nie mają znaczenia dla oceny tej kwestii.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów, należy wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie będzie podatnikiem podatku od gier.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) - zwanej dalej ustawą - grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy rami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:

a)

połączenie telefoniczne,

b)

wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest m.in urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera (art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy).

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie loterii audioteksowej

Jak wynika z wniosku Spółka zamierza brać udział w organizacji loterii audiotekstowych (Loterii). Organizacja i przeprowadzenie Loterii ze względu na złożony charakter wymagać będzie zaangażowania wielu podmiotów. W planowanym modelu Loterii będą zaangażowane następujące podmioty:

W planowanym modelu Loterii zaangażowane będą następujące podmioty:

1. Spółka - pomysłodawca i inicjator Loterii, podmiot odpowiedzialny za promocję i spoty reklamowe, produkcję i nadawanie audycji obejmującej losowania na żywo; podmiot odpowiedzialny za dostarczenie organizatorowi loterii audioteksowej, na potrzeby uzyskania zezwolenia, stosownej gwarancji bankowej; fundator nagród;

2.

integrator - podmiot niezależny od Spółki, który współdziałając bezpośrednio lub pośrednio z operatorami telekomunikacyjnymi, umożliwi skorzystanie słuchaczom Spółki (osobom będącym abonentami różnych firm telekomunikacyjnych) z Loterii; podmiot dysponujący bramką SMS premium, która będzie wykorzystywana do przyjmowania zgłoszeń w Loterii ("Integrator");

3.

organizator - podmiot odpowiedzialny za organizację Loterii oraz uzyskanie zezwoleń na urządzenie Loterii, zgodnie z przepisami UGH ("Organizator").

Mając na uwadze powyższe - gdzie to Organizator odpowiedzialny jest za organizację Loterii oraz uzyskania zezwolenia na jej urządzenie - należy stwierdzić, że z tytułu czynności opisanych we wniosku Spółka nie będzie podatnikiem podatku od gier hazardowych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Odnośnie pytania nr 2 wniosku należy wskazać, że jest ono przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl