[Status prawny i wymagania wobec laboratoriów] - Art. 17. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.134 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Status prawny i wymagania wobec laboratoriów] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.134 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  17.  [Status prawny i wymagania wobec laboratoriów]
1. 
Laboratorium jest zakładem leczniczym podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120).
2. 
Laboratorium może być także jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań fachowych wobec personelu i kierownika laboratorium, warunków sanitarnych pomieszczeń i urządzeń.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej.