Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. - Dz.U.2021.747 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.747

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2061 i 2401) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1923 i 2065 oraz z 2020 r. poz. 464 i 2042) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu:

"§ 1c. 1. W przypadku wykonania testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzanego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jest możliwe łączenie materiału pozyskanego do wykonania badania laboratoryjnego pobranego od różnych osób, pod warunkiem spełnienia standardów jakości określonych w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia, dotyczących zastosowanej metody badania laboratoryjnego, uwzględniającej łączenie materiału pozyskanego do wykonania badania laboratoryjnego pobranego od różnych osób.

2. Formularz sprawozdania z badania laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 8.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia i w części I ust. 8.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zawiera informację o wykonaniu badania laboratoryjnego z wykorzystaniem metody łączenia materiału pozyskanego do wykonania badania laboratoryjnego pobranego od różnych osób, o której mowa w ust. 1.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).