Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/08.

Dz.U.2008.235.1617 | wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2008.235.1616 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2008.224.1484 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2008.235.1590 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2008.228.1513 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów.

Dz.U.2009.5.28 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nomenklatura Scalona.

Dz.U.2008.230.1541 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2013.179 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 17/07.

Dz.U.2008.228.1524 | wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 68/07.

Dz.U.2008.228.1525 | wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wynagrodzenia patronów aplikantów sądowo-prokuratorskich.

Dz.U.2008.228.1522 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dz.U.2019.520 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2008.223.1471 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2008.228.1520 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2008.230.1544 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2008.232.1563 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2008.234.1582 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2008.234.1578 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2008.228.1519 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2008.234.1579 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.2205 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.2376 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kostrzyńsko-słubicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2020.162 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2020.1013 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Legnicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.758 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Łódzka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.328 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mielecka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.785 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.527 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Słupska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2016.712 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.384 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych.

Dz.U.2008.236.1622 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Suwalska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.1082 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.2322 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.2008.230.1545 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.415 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.2228 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2008.224.1478 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 57/07.

Dz.U.2008.229.1539 | wyrok z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2008.224.1482 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej.

Dz.U.2008.226.1504 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Dz.U.2009.14.79 | oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2008.229.1537 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna część produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby.

Dz.U.2008.235.1602 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów.

Dz.U.2008.229.1532 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/08.

Dz.U.2008.225.1503 | wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/07.

Dz.U.2008.225.1502 | wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2008.229.1536 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów.

Dz.U.2008.229.1533 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2008.229.1531 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Kryteria, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.

Dz.U.2015.1473 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów.

Dz.U.2008.230.1540 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.220.1435 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przyporządkowanie działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Dz.U.2008.223.1470 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Statut organizacyjny i regulamin czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2008.223.1469 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich.

Dz.U.2008.225.1494 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Dz.U.2008.225.1500 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.

Dz.U.2016.881 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc