Law Journal

Słupska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2016.712 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.384 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych.

Dz.U.2008.236.1622 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Suwalska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.1082 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2019.2322 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.U.2008.230.1545 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.415 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.2228 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydatki budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2008.224.1478 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 57/07.

Dz.U.2008.229.1539 | wyrok z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2008.224.1482 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej.

Dz.U.2008.226.1504 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Dz.U.2009.14.79 | oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2008.229.1537 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna część produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby.

Dz.U.2008.235.1602 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów.

Dz.U.2008.229.1532 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/08.

Dz.U.2008.225.1503 | wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/07.

Dz.U.2008.225.1502 | wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2008.229.1536 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów.

Dz.U.2008.229.1533 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2008.229.1531 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Kryteria, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.

Dz.U.2015.1473 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów.

Dz.U.2008.230.1540 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.220.1435 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przyporządkowanie działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Dz.U.2008.223.1470 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Statut organizacyjny i regulamin czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2008.223.1469 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich.

Dz.U.2008.225.1494 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

Dz.U.2008.225.1500 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.

Dz.U.2016.881 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

Dz.U.2013.1058 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 61/07.

Dz.U.2008.223.1475 | wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/07.

Dz.U.2008.223.1476 | wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2008.221.1439 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2008.230.1543 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.2020.722 t.j. | ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.234.1574 | ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym oraz ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2009.1.3 | ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.234.1573 | ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.237.1654 | ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Korea Płd.-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011. Seul.2008.12.05.

Dz.U.2009.46.382 | umowa międzynarodowa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja rynku rybnego.

Dz.U.2021.678 t.j. | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pozwolenia dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.U.2008.223.1472 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.U.2020.1845 t.j. | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2008.223.1474 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

Dz.U.2008.229.1527 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.234.1571 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2009.20.104 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.237.1651 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych oraz ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

Dz.U.2009.13.69 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U.2008.237.1653 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2008.225.1487 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2008.234.1572 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.11.59 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2008.237.1652 | ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nabywanie akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników.

Dz.U.2008.225.1495 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2008.220.1434 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.

Dz.U.2008.225.1488 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.

Dz.U.2008.225.1496 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2008.221.1444 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.

Dz.U.2008.221.1440 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy