Law Journal

Przedterminowe wybory wójta Gminy Żarnów w województwie łódzkim.

Dz.U.2008.232.1564 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2008.236.1634 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Terminy i tryb przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Dz.U.2008.236.1644 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2008.236.1645 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011.

Dz.U.2008.236.1627 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej.

Dz.U.2009.5.22 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Dz.U.2008.236.1636 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U.2008.235.1615 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Dz.U.2008.235.1588 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2008.236.1626 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.236.1625 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2008.236.1624 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2008.236.1623 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2008.236.1643 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U.2008.236.1649 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2008.235.1594 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Emerytury pomostowe.

Dz.U.2018.1924 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Dz.U.2008.228.1509 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Dz.U.2009.5.29 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dz.U.2020.711 t.j. | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Połączenie Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych.

Dz.U.2008.235.1604 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2008.225.1492 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku.

Dz.U.2009.9.45 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

Dz.U.2008.225.1497 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2008.236.1631 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu.

Dz.U.2009.5.20 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2008.237.1661 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Dz.U.2008.237.1659 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dz.U.2008.235.1598 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dz.U.2008.228.1511 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dz.U.2008.236.1632 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Dz.U.2008.235.1613 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2008.237.1663 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2009.22.119 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.8.39 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2008.237.1657 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.20.105 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.1.4 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.6.33 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.18.97 | ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2008.228.1510 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2008.234.1586 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/07.

Dz.U.2008.235.1618 | wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/07.

Dz.U.2008.235.1619 | wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2008.235.1608 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2008.234.1583 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2008.235.1592 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2008.235.1607 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu.

Dz.U.2009.5.31 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc