Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.900

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach 2

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 203 i 883 oraz z 2013 r. poz. 253) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sekcji I:
1) lp. 7 otrzymuje brzmienie:
1234
7Melamina10)Pasza, z wyjątkiem:2,5
- karmy w puszkach dla zwierząt domowych2,511)
- następujących dodatków paszowych:
- kwasu guanidynooctowego-
- mocznika-
- biuretu-
2) w objaśnieniach dodaje się odnośnik nr 11 w brzmieniu:

"11) Maksymalna zawartość ma zastosowanie do karmy w puszkach dla zwierząt domowych, w postaci dostępnej w sprzedaży.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr 107/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości melaminy w karmie dla zwierząt domowych w puszkach (Dz. Urz. UE L 35 z 6.02.2013, str. 1).