Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.14.178 | decyzja z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.4.27 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2006.11.32 | decyzja z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.6 | decyzja z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2006.4.24 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2006.11.57 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Filmotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.42 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2006 r.

Dz.Urz.KGP.2006.11.73 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "Perspektywa".

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.43 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.14.75 | decyzja z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2006.9.67 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Koordynującego do spraw Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.7.30 | decyzja z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.7.29 | decyzja z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MT.2006.5.24 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MF.2006.9.73 | komunikat z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.18.244 | pełnomocnictwo z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.9.72 | komunikat z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2006.5.32 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Zamościu.

Dz.Urz.GUM.2006.5.33 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Pruszkowie.

Dz.Urz.GUM.2006.5.34 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Siedlcach.

Dz.Urz.GUM.2006.5.35 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Ostrołęce.

Dz.Urz.GUM.2006.5.36 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Białymstoku.

Dz.Urz.GUM.2006.5.37 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 8 w Lublinie.

Dz.Urz.GUM.2006.5.39 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 9 w Radomiu.

Dz.Urz.GUM.2006.5.40 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar w Płocku.

Dz.Urz.GUM.2006.5.38 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar w Płocku.

Dz.Urz.GUM.2006.5.38 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2006.5.31 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2006.5.31 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.4.23 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2006.14.72 | decyzja z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.12.75 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.9.71 | komunikat z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.14.181 | upoważnienie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.8.11 | informacja z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.8.12 | informacja z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.4.242 | decyzja z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.14.180 | upoważnienie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.4.240 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.7.52 | komunikat z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.7.51 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.7.50 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.98 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.99 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.100 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.101 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.102 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.103 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.104 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2006.7/8.36 | decyzja z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc