Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.4.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 111
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie powołania zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) postanawiam, co następuję:
§  1.
Powołuję z dniem 1 marca 2007 r. nadkomisarza Krzysztofa Krawczyka na zastępcę pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  2.
Traci moc decyzja nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie powołania zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.