Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.4.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2007 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy"

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy", zwaną dalej "oznaką".
2.
Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.*
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.