Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jako odbierający odpady z terenu gminy (gmina miejsko-wiejska) przekazuje do instalacji RIPOK niesegregowane odpady komunalne w celu ich przetworzenia. Spółka odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (na podstawie umów). Gmina nie postanowiła o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Spółka otrzymuje z RIPOK informacje o odpadach powstałych w wyniku przetworzenia odpadów o kodzie 20 03 01. Wskaźnik odzysku (papier, szkło...) jest bardzo niski i wynosi ok. 2,5%. Na osiągany roczny poziom recyklingu ma wpływ m.in. wartość Umpmts tj. udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Spółka do obliczeń Umpmts wykorzystuje dane z aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Spółka bierze pod uwagę zlecenie badań morfologii odpadów komunalnych.

Czy jako podmiot odbierający odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i jako spółka, w której 100% udziałów ma gmina może zlecić te badania?

Czy takie badania może zlecić tylko gmina?

Nadmienić trzeba iż spółka odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych w ramach umowy z gminą. W umowie jest zapis, który nakłada na spółkę karę nałożoną na gminę za niewywiązanie się z obowiązków określonych w art. 9z ust. 2 u.u.c.p.g. w wysokości proporcjonalnej do masy odebranych odpadów. Zatem dla spółki istotnym może być wykonanie badań morfologii odpadów.

Czy w takiej sytuacji badanie morfologii odpadów będzie dotyczyło odpadów 20 03 01 odebranych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych?

Czy takie badanie należy wykonać odrębnie tj. badanie morfologii odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych i badanie morfologii odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?

Jak powinna wyglądać taka procedura?

Na czym polega badanie morfologii odpadów komunalnych?

Czy wartość wskaźników Umm i Umw po badaniu morfologii odpadów będzie inna?

Czy warto wykonać takie badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?