Questions and answers

Czy na stronie internetowej szkoły mogą znajdować się imiona i nazwiska absolwentów szkoły wraz z ich średnią ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na wyjścia z uczniami do kina nauczyciel każdorazowo powinien otrzymywać delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazywanie czasopism przez firmę stanowi darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obsługa zbiorników na olej napędowy o pojemności 5m3 wymaga dodatkowych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej i stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy określenie "opóźnienie w cyklu kształcenia" oznacza, że dana osoba uczęszcza do szkoły podstawowej dłużej niż osiem lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy OPS musi przyznać specjalistyczne, gdy na terenie gminy obecnie nie są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może z własnej inicjatywy zlikwidować stanowisko wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy osoby opisywane w publikacji na 100-lecie funkcjonowania szkoły muszą wyrażać na to zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zastosowania 0% VAT w eksporcie towarów na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy po przekształceniu CKP w CKZ należy dokonać zmian w uchwale na podstawie, której włączono CKP do zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może pracownika w wieku ochronnym przedemerytalnym, który otrzymał ocenę negatywną za wykonaną pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przekroczenie 30 dniowego terminu jest podstawą do odmowy przyjęcia przez organ planu metodyki monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przez dostosowanie można rozumieć zmianę-nowelizację uchwał bez konieczności uchwalania nowych uchwał?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przygotowując projekt decyzji odmawiającej ustalenia wz dla inwestycji przeprowadzam cała analizę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy rachunki faktoringowe powinny być wykazane na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rolnik opłacający KRUS, powinien naliczać FGŚP za zatrudnionych w gospodarstwie rolnym pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy składka ubezpieczeniowa jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spełnienie wymagań bhp dla odzieży roboczej oznacza spełnienie wymagań Polskich Norm w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka przejmująca uwzględnia w swoim rachunku podatkowych przychody i koszty spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy SPZOZ-y podlegają przepisom dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy udzielenie świadczenia osobie, która oczekiwała w kilku kolejkach oczekujących skutkuje odmową wypłaty wynagrodzenia za jego realizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy ujemne różnice kursowe pomniejszają przychód na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy za czas przebywania nauczyciela na urlopie wychowawczym należy się urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zamieszkiwanie w lokalu osoby trzeciej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasady przechowywania oraz rozliczania się z dokumentacji rady rodziców powinien określać jej regulamin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z procesów przetwarzania odpadów mogą powstawać odpady z kodami innymi niż z grupy 19 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mogą wnioskować do dyrektora szkoły o przyznanie nagrody dyrektora nauczycielom zrzeszonym w związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy związkowi zawodowemu przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej z chwilą wystąpienia do sądu rejonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Ile dni opieki na dziecko przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest procedura skreślenia z listy młodocianego pracownika w wielozawodowej branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi zbierania i pakowania odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać audytor przeprowadzający kliniczny audyt wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie przychody wpływają na status małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania dla spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż działki z wyburzonym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać faktura wystawiona w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki numer, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, powinna mieć teczka, w której są pisma z informacjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaki podać stan zatrudnienia przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki urlop będzie przysługiwał nauczycielowi szkoły feryjnej, który zostanie przeniesiony do placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy interpretować art. 83f ust. 1 pkt 3b u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak należy sformułować umowę dla księdza na podstawie misji kanonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy traktować dane osobowe zawarte w mandatach karnych nakładanych przez Inspekcję Sanitarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować VAT usługę transportu dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii oraz usługę audytu transportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne