Questions and answers

W jakich kwotach powinien być przyznany zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zmiana miejsca zamieszkania w 2018 r. objeta jest EXIT TAX?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalać wartość środków trwałych na potrzeby estońskiego CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nieobecność w pracy pracownika, który udał się na szczepienie przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy slip stanowi urządzenie wodne i obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy za pracowników zajmujących stanowiska sortowaczy należy odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile zwierząt egzotycznych można zarejestrować na podstawie jednego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka akcyjna uzyskuje przychód, gdy członkowie rady nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba współpracująca bezumownie objęta jest obowiązkiem składkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego ma obowiązek organizować od 18 stycznia pracę internatu dla klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej muszą rozliczyć się w Polsce z dochodów brytyjskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa mediacji która odbyła się w placówce oświatowej może zostać pokryta z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są podstawy prawne przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony danych osobowych przez urząd ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaką kwotę wliczyć do dochodu z tytułu zasiłku dla bezrobotnych w sprawie zasiłku okresowego w styczniu br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę należy wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy dochód rodziny wyliczyć z roku bazowego czy uzyskać dochód za miesiąc luty 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy sołtys może w czasie pandemii odmówić doręczenia decyzji wymiarowych dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "zlewanie lub przesypywanie" zawarte w § 8 ust. 6 r.s.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może przekazać pracownikom informację o nietworzeniu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy zaległe odsetki za alimenty, które strona otrzymała jednorazowo od komornika należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Gdzie w PIT-11 za 2020 wykazać potrącony z wynagrodzenia zasiłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dotacja oświatowa przysługuje na ucznia szkoły niepublicznej będącego cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za jaki okres zatrudnienia nauczyciel otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy DPS może wystawić notę korygującą dotyczącą opłaty zastępczej za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług podnośnikiem w przypadku prac konserwacyjnych w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy konieczne jest złożenie czynnego żalu w związku z korektą VAT UE oraz JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto wystawia zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie skutki na gruncie rachunkowości wywołuje zawarcie umowy opcji na stopę procentową typu CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakimi stawkami ryczałtu należy opodatkować wymienione w pytaniu usługi obsługi nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć w PIT umorzone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie środki bezpieczeństwa należy stosować przy przeprowadzaniu reakcji chemicznych obarczonych ryzykiem implozji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy cesja wierzytelności własnej podlega PCC i czy ma znaczenie jej odpłatność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać podwyżkę wynagrodzenia pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy prezes zarządu może się zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy obsługa żurawi stacjonarnych do 250 kg wymaga uprawnień UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak i z jaką stawką wystawić fakturę sprzedaży dotyczącą refaktury usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne