Questions and answers

Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Po jakim kursie należy wycenić stan materiałów w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Według jakich kursów należy przeliczyć wartość faktury, zakup waluty i rozchód z konta oraz zapłatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób bez korekty bilansu rozksięgować niewypłaconą różnicę dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób księguje się w kopalni spis z natury tj. wydobyte kopaliny jeszcze nieodsprzedane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób można dokonać wyboru komisji socjalnej, jeśli w zakładzie pracy nie funkcjonują związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja wydatków strukturalnych w jednostce finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

W jaki sposób powinna przebiegać procedura rozpatrzenia wniosku o prolongatę opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Grotkiewicz Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na remont i ulepszenie obcego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć i przypisać koszty firmy macierzystej przypadające na polski oddział i jak je dokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Z jakimi wytycznymi powinna być zgodna odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy diety zleceniobiorców mogą być niższe niż wynika to z odpowiedniego rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zatrudnić swojego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca, przy wypłacie wynagrodzenia za okres choroby, powinien uwzględnić w podstawie wymiaru premię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia stanowi podstawę uiszczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy moa dokonać potrącenia na poczet alimentów 60% wynagrodzenia netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który w 2015 r. mógłby przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać zmiany telepracy na poprzedni sposób świadczenia pracy w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy do stażu pracy nauczyciela można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do uruchomienia i wyłączenia sprężarki o mocy powyżej 20 kW trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy faktura za wynajem powierzchni targowej w Niemczech jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma ma obowiązek przechowywać dokumenty przewozowe (CMR, listy przewozowe) dotyczące WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy grunty położone na obszarach objętych ochroną krajobrazową są zwolnione z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwotę VAT, którą teraz firma odliczy, powinnam odnieść na konto 821 Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można udzielić 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeśli wniosek złożył tylko jeden ze współmałżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy odsprzedaż bonów upominkowych po cenie wyższej niż cena zakupu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy okres służby wojskowej nauczyciela można zaliczyć do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy osoba obsługująca sprężarkę powietrza powinna przejść odpowiednie szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy osoba zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty składki zdrowotnej wykazanej w PIT 11 w poz. 77?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć wniosek VAT-24?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może wprowadzić do swojej działalności gospodarczej prawo do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy różnice kursowe stanowią przychód bądź koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka cywilna będzie mogła odliczać podatek od zakupów związanych z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może sam poprawić deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zarząd może podjąć decyzję o księgowaniu tylko połowy odpisów amortyzacyjnych w celu poprawy wyniku finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiego momentu Zamawiający ma obowiązek udostępniać oferty Wykonawcom do wglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć przyczepę asenizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest różnica między systemem pracy czterobrygadowej a systemem zmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odsprzedaż bonów lojalnościowych klientom sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania dokumentów księgowych przy nabywaniu środków trwałych w instytucjach kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy interpretować przepis art. 93 ust. 3b u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować zobowiązania z tytułu emisji obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż wyposażenia w związku z planowaną likwidacją działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługi reklamowe świadczone przez firmę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak naliczyć podatek od nieruchomości dla telebimu reklamowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż własnościowego prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potraktować nabycie licencji od firmy irlandzkiej i sprzedaż firmom polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić czy nauczycielce przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ilość godzin urlopu wypoczynkowego i dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ilość godzin urlopu wypoczynkowego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne