Questions and answers

Czy przepisy o cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie, gdy odsetki zostały scedowane na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy samo powołanie zarządzeniem wojewody jest wystarczająca podstawą do wypłaty wynagrodzenia członkom komisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy usługi trenerskie podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki na uzyskanie certyfikatów ISO oraz na audit odnawiający certyfikat, stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypadek podczas przerwy śniadaniowej pracownika można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Do jakiej kwoty zarząd spółki może zaciągać zobowiązania w imieniu spółki bez uchwały zgromadzenia wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Ile wynosi długość okresu ochrony trwałości stosunku pracy działacza związkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować grunty należące do spółki prowadzącej działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinny być opodatkowane grunty dzierżawione przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują prawo do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niepobrania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty odsetek od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła umorzenie akcji spółki komandytowo-akcyjnej należących do spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinny wyglądać rozliczenia podatkowe w przypadku przejęcia spółki z o.o. przez inną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracownika w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę wystawioną tytułem zaliczki na utrzymanie części wspólnych budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy zabezpieczyć przenośniki taśmowe od spodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Kto może pełnić obowiązki dyrektora jednostki sfery budżetowej w czasie jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jaki dzień należy zwiększyć wartość początkową hali dla potrzeb amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim formularzu i w jakiej pozycji niania powinna wykazać dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek dochodowy od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Czech, który posiada certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać korekty PIT-39, w przypadku nieprzeznaczenia na własny cel mieszkaniowy kwoty ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczyć się niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy kadry kierowniczej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dzierżawa prywatnego majątku podatnika zobowiązuje go do wystawienia faktury z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktury, w której łącznie z kosztami dojazdu zawarte są koszty zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi meldunkowej, jeśli zakupioną w 2008 r. działkę budowlaną, sprzedano w roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowanie opłat za studia magisterskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy opodatkować u źródła wykonanie i opracowanie analizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT czynność nieodpłatnego przekazania lokalu do majątku osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odszkodowania za naruszanie praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatek od umowy o dzieło może być wpłacony przez wykonawcę dzieła, zamiast przez zleceniodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za użytkowanie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy posiadanie udziału (50%) w samochodzie implikuje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do oznaczania gniazd elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić wystawienia druku Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec kadrowej, która wypisała błędny dokument?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracownicy objętej ochroną przedemerytalną można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek korzystać z podstawek pod monitory?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownik oddelegowany do pracy we Francji na okres poniżej 3 miesięcy, podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który odrzucił nowe warunki pracy i płacy należy wypłacić odprawę z tytułu zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przedsiębiorcy, który wykonuje usługę w Niemczech, przysługuje prawo do ujęcia diety w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt podatkowy dostarczenie pożywienia dla pracowników wysyłanych na budowę poza miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy system monitoringu (komputer wraz z systemem operacyjnym) oraz program do monitoringu stanowią jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z PFRON jest zobowiązane do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zakup e-booka od firmy brytyjskiej jest importem usług dla podatnika polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne