Questions and answers

Czy przy sprzedaży gruntu z majątku prywatnego osoba fizyczna powinna naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy rozliczyć notę uznaniową od kontrahenta z tytułu otrzymania bonusu na podstawie umowy targetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego na dwie umowy ze stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa epikryza musi być oddzielnym dokumentem w historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kto odpowiada za dzieci w przypadku zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są wymagania odnośnie przewożenia butli gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób aktualizować listę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy gwałtowne pogorszenie słuchu można uznać za uraz powstały wskutek wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy urządzenie filtracyjne powietrza w pomieszczeniu musi być oznakowane znakiem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy od opłaty za dostęp do platformy Google Play należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa prawna wydania pozwolenia wodnoprawnego w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wartość refakturowanego ubezpieczenia wynajmowanego samochodu spółka powinna opodatkować stawką VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co będzie podstawą udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie dotyczącej rurociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie powinno być postępowanie pracodawcy po napadzie, w wyniku którego dwie pracownice zostały brutalne pobite?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć przekazanie pożyczki innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatki na nabycie udziałów w spółce z o.o. są objęte zwolnieniem od podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT cesja prawa do nabycie drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy właściciel gruntu odpowiada za bezpieczeństwo prowadzonych na tej nieruchomości robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przy powierzeniu innej pracy można zmieniać pozostałe elementy stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak w dochodzie na gruncie u.p.s. uwzględnić alimenty płacone w miesięcznych kwotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy starosta jest związany wykazem rozbieżności dziełek i użytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy opinia podmiotu niebędącego stroną w sprawie może być dowodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy choroba podczas urlopu powoduje konieczność zwrotu dofinansowania wypoczynku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji pozostałości po likwidacji upraw pieczarkowych należy uznać za biomasę, czy za odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT od wniesionych aportów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić datę przyznania świadczenia rodzicielskiego z zastosowaniem przejściowych przepisów nowelizacji u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS, jeżeli wynagrodzenie zostało zaksięgowane na koncie pracownika w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wstrzymanie wypłaty zasądzonych alimentów z powodu przekroczenia kryterium dochodowego może być uznane za utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczać nieodpłatne zabezpieczenie kredytu spółki z o.o. na prywatnej nieruchomości małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy ustanowienie opiekuna prawnego zwalnia gminę z ponoszenia opłat za mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy rentę wypadkową należy wykazywać we wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy odzysk danych odpadów jest wyłączony z zakresu ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy ZDZiT może zrzec się praw wynikających z pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń z FA należy brać pod uwagę świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy po przywróceniu pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie myśliwemu odstrzelonej zwierzyny podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży obligacji i udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby zaliczyć kwotę darowizn do kosztów uzyskania przychodu banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma prowadząca szkolenia dla nauczycieli może wystawiać faktury za przeprowadzone szkolenia na szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy po urlopach macierzyńskich nauczycielka może wziąć urlop rodzicielski i pracować na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urlop macierzyński może zostać przerwany przez zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy stanowisko sekretarza szkoły jest chronione przed wypowiedzeniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs euro do rozliczenia faktury za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej sytuacji podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkować import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik rozliczający się na podstawie PKPiR ma obowiązek opisywania faktur poprzez wskazanie daty ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zwrócenie się do organu podatkowego z żądaniem zawieszenia zobowiązań podatkowych jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę wody cysternami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane posiłki gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ubytki wyrobów akcyzowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w myśl ustawy areszt tymczasowy jest traktowany na równi z karą pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne