Questions and answers

W którym momencie należy rozliczyć koszt nabycia udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochód wykazany w oświadczeniu o dochodzie nieopodatkowanym zawsze należy dzielić na 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dopłaty do przechowywania wieprzowiny otrzymywane z z ARR należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do podstawy wymiaru trzynastki wlicza się wynagrodzenie za dni nieprzepracowane z powodu udziału w szkoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor placówki może rozdzielić 8-godzinny dzień pracy na dwie części?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy fakturę należy rozliczyć jako jako import usług i czy podstawą do VAT jest kwota brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy grunty i budynki oddane w dzierżawę, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy jeśli weksle nie zostaną spłacone, to mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy matka może domagać się udzielenia informacji o przyznaniu dziecku świadczenia z ZFŚS w zakładzie pracy jego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy między dwoma firmami może być zawarta umowa oddelegowania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można naliczyć odsetki od pożyczki dopiero po spłacie przez spółkę kwoty kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można posługiwać się referencjami potwierdzającymi doświadczenie firmy, nabytymi w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy obowiązująca w Niemczech stawka minimalna jest egzekwowana w przypadku przejazdów transgranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT przekazanie koszy okolicznościowych kontrahentom firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ponowne użycie opakowania podlega przepisom w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego na rzecz męża, który posiada status osoby bezrobotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej na zwolnieniu z kodem B należy wypłacić wyrównanie zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy uczniom w klasach I-III szkoły podstawowej można organizować sprawdziany i kartkówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy udział w marszu na orientację może dawać punkty uczniom ubiegającym się o stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy umorzenie zobowiązania może być uznane za zapłacenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydając zaświadczenie organ podatkowy może wpisać numery działek, od których jest opodatkowany podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydanie vouchera jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykonawca może doprowadzić do zmiany wynagrodzenia wbrew woli zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może przedłużyć licencję na oprogramowanie z tym samym kluczem produktu, w drodze nowego przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zapłata podatku dochodowego wspólnika spółki jawnej z konta spółki rodzi jakieś konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenie usług dodatkowych dla dzieci w wieku 2-5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę odsetek należy stosować w gminach do zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych od 1 stycznia 2016 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie regulacje należy stosować do ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak liczyć wynagrodzenie minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy prowadzić dokumentację związaną z transgranicznym przyjmowaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak obliczyć prewspółczynnik dotyczący faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak oznakować rury i rurociągi w zakładach o profilu chemicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę ubezpieczenia towaru składowanego w magazynie na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru w Indiach, jeśli został on oclony w Hamburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przedsiębiorca powinien rozliczać przychody uzyskane w ramach kontraktu menedżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć dofinansowanie pracownikowi kosztów mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć polisę wykupioną dla kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracowników zatrudnionych przez polską firmę na terenie Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć w PKPiR niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji w magazynie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacone przed terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za dzień pracy, w którym zleceniobiorca uległ wypadkowi w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zastosować zasadę złotówka za złotówkę w praktyce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne