Questions and answers

W jaki sposób możemy skorygować dane nabywcy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć podatek za 2015 r., jeśli nieznana jest różnica remanentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z której placówki powinien otrzymać "trzynastkę" pracownik zatrudniony w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje opiekunowi prawnemu pozostającemu w związku małżeńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy emerytowi zatrudnionemu po przejściu na emeryturę należy się kolejna trzynastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy jedną decyzją można dokonać zmiany wysokości zasiłku stałego i opłaty za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy kary umowne należy naliczyć od wynagrodzenia brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy liczba dni niezdolności w pracy świadczy o rodzaju wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można zmienić godziny trwania pierwszej zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nalicza się odsetki od momentu wydania decyzji o ponownym rozpatrzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielkom zatrudnionym na zastępstwo należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy niewłaściwy urząd ma obowiązek przesłania deklaracji do właściwego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odwołany prezes zarządu, pozostający w stosunku pracy podlega regulaminowi wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy osoba zamieszkująca w mieszkaniu interwencyjnym może być uznana za osobę bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu nawigacji samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik może pomniejszyć swoją marżę o fakturę pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pomocą w formie SZO można objąć osobę opiekującą się niepełnosprawnym bratem swojego dziadka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pompa wodna może stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy praca przez 3-5 godzin dziennie oznacza na gruncie świadczeń rodzinnych zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pracę w godzinach nadliczbowych można zrekompensować przed jej wystąpieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownikowi PIT-11 w formie elektronicznej na służbowy lub prywatny adres email?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik może rozliczyć swoje dochody osobno w Polsce i osobno w Hiszpanii nie łącząc ich w zeznaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przeprowadza się egzaminy klasyfikacyjne po klasyfikacji śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć od faktury zakupu gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy starosta powinien wydać decyzję na dokonanie przebudowy drzewostanu jeżeli jest to niezgodne z zapisem UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy środki z ZFŚS można przeznaczać na dofinansowanie pracownikom przejazdu komunikacją miejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy trwanie stosunku pracy można uzależnić od otrzymania dofinansowania z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wartość darowizny wynikająca z ksiąg i podlegająca wyksięgowaniu jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w części C1 deklaracji PIT-4R należy wykazywać zaliczki od przychodów osób zatrudnionych na umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w momencie otrzymania dotacji, korekty kosztów uzyskania przychodów należy dokonać na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może dokonać wykupu leasingowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów wymaga uzgodnienia z marszałkiem województwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy w przypadku działalności usługowej należy sporządzać remanent?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatki na zmianę sposobu ogrzewania budynku stanowią koszt podatkowy bezpośrednio czy poprzez odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamówienie na tusze i tonery należy połączyć z zamówieniem na artykuły biurowe czy komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Do kiedy można udzielić urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w lutym 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Ile czasu może trwać delegacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni musi przepracować pracownik, aby uzyskać prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile godzin ma do dyspozycji dyrektor szkoły na IV etapie edukacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać od pozyskania drewna po jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie dokumenty dla celów VAT powinna wystawić spółka z o.o. sprzedająca udziały swoje udziały osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje niesie za sobą przeniesienie kapitału zakładowego na kapitał zapasowy w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie przepisy stosować do pracownicy korzystającej w dniu 2 stycznia 2016 r. z podstawowego urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozwiązać umowę z długotrwale chorym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak sklasyfikować zestaw inkasencki i dzienny dom seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić koszt w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania PCC w przypadku sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownicy, której w ciągu roku zmienił się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaksięgować postanowienia układowe dotyczące redukcji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zawieszenie działalności w styczniu 2016 r. wpływa na prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak zrekompensować kierowcy przekroczenie obowiązującej go tygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu usług niewymiernych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia szkolenia bhp w zakresie prac związanych z demontażem azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Od kiedy należy przyznać dodatek za wieloletnią pracę nowo zatrudnionemu pracownikowi samorządowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne