Questions and answers

Na jakich warunkach powinna przejść na emeryturę nauczycielka urodzona w 1955 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem religii, któremu cofnięto misję kanoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji do najnowszej wersji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca w sytuacji, gdy były pracownik nie odebrał z poczty deklaracji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego rodzi dla wspólników przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców będzie podlegał zaliczeniu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Co rozumieć pod pojęciem "odpady przeznaczone do składowania"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy organ powinien przyznać zasiłek stały jako kontynuację świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy firma, która zamierza zbierać odpady komunalne, powinna posiadać samochodową wagę najazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy osoba świadcząca usługi zagospodarowania terenów zielonych i aranżacje ogrodów musi stosować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje złożenia sprawozdania bez opinii biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaką datę sporządzenia sprawozdania finansowego należy wpisać, jeśli korekta CIT-8 została złożona w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie spółki można nazwać spółkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy emerytura z Norwegii podlega pod składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku nadpłaty świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Którą instytucję należy powiadomić we Włoszech o zawarciu umowy o samodzielnym opłacaniu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien zbierać wywiad do ankiety anestezjologicznej przed zabiegiem operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy wymianę złóż filtracyjnych, wodomierzy oraz uszkodzonej pompy należy traktować jako nakłady inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kwota czynszu przypadająca na jednego pracownika powinna być oskładkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaświadczenie w przedmiocie niekaralności wydane za granicą musi być identyczne z zaświadczeniem wydanym przez KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zapłatę za dyżur medyczny lekarza należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przerwanie współpracy z firmą remontującą hotel to "zaniechanie inwestycji" skutkujące koniecznością korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu zamawiający ma sprawdzić brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy odzież wydawaną pracownikom w sklepach odzieżowych jako strój służbowy należy traktować jak odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy należy potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w ogólnopolskim strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką metodą, zgodnie z ustawą o rachunkowości, rozliczyć połączenie spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy w sprawozdaniu finansowym można wykazać spółkę w pozycji jednostki powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający musi stawiać warunki udziału w postępowaniu w każdym przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia ulegają potrąceniu w związku z przystąpieniem nauczyciela do strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy karty MultiSport podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy zmienić ogłoszenie, jeśli podano w nim błędny adres zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo przeliczyć całość ceny nabycia wierzytelności wyrażoną w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy karnet multisport dla osoby współpracującej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki kod zawodu należy wpisać do protokołu powypadkowego pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rodzic może pisemnie upoważnić osobę niepełnoletnią do odbioru jego dziecka z przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy placówka powinna wypłacać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy z nauczycielką?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kilkuczęściowe urządzenia elektroniczne muszą być oznaczone symbolem CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy usługi ochrony osób i mienia to usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki druk należy przedłożyć w ZUS-ie w przypadku likwidacji pracodawcy i utrzymania zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie wypłacone na konta prywatne wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zleceniobiorca powinien przejść szkolenie wstępne i okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie kary może nałożyć sanepid za przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki będzie procent składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Ile urlopu należy się pracownikowi, który zdobył tytuł inżyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód chłodniczych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić ubezpieczenie wypadkowe dla firmy która składała ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na wytwarzaniu oklein wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy budowa urządzenia, tj. przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zabudowy zagrodowej, wymaga wyłączenia gruntów rolnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca w dwóch przetargach deklaruje dysponowanie tym samym personelem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne