Questions and answers

Czy w programie instruktażu stanowiskowego musi być odniesienie do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w przetargu na usługi społeczne cena może przewyższać 60% wagi kryteriów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w tym samym czasie nauczyciel może prowadzić w tej samej sali zajęcia dodatkowe z dwiema różnymi klasami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w związku ze zwiększeniem zatrudnienia zobowiązującego do utworzenia regulaminów spółka może ich nie tworzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku z reformą oświaty będą wypłacane nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zleceniobiorca może podpisać w imieniu zleceniodawcy umowę najmu samochodu z firmą wypożyczającą samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy zleceniobiorca może wykonywać pracę fakturzystki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zmiana materiału okładzin określonego producenta na innego producenta jest robotą zamienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zwolnienie od składek ZUS jest przewidziane tylko dla podmiotów, które tworzą ZFŚS obowiązkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy żona płatnika może przesyłać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Gdzie zaksięgować zakup wzorów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Ile decybeli powinno być w pomieszczeniu osób nadzorujących halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka jest podstawa do umorzenia 30% zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka procedura obowiązuje podczas zlecania prac szczególnie niebezpiecznych, które są wykonywane codziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jaką datę powinny mieć dokumenty podmiotowe uzupełnione na wezwanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować wykonywanie konstrukcji stalowych dla mostów drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT podatnik powinien zastosować przy fakturowaniu gotowości do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do montażu anten TV w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do zwarcia umowy o pracę z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie limity, warunki wynikają z kodeksu pracy w zakresie możliwości wykonywania pracy w niedzielę i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie składniki płacy powinny być wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie wymagania bhp musi spełnić pracodawca otwierający oddział zakładu pracy we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie wymagania zdrowotne muszą posiadać osoby wykonujące zawód medyczny w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki zakres informacji powinien się znaleźć w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup powyżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli w czasie powierzenia przez pracodawcę innej pracy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy osób zatrudnionych na umowie zleceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak obliczyć prewspółczynnik metodą godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako Bp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli w sprawie, w której została wydana decyzja, zmienił się stan faktyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, ponownie rozstrzygając sprawę w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna być rozliczona składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak pracodawca może odzyskać omyłkowo wypłacone świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć wartość opłacanych przez właściciela szkoły języków obcych składek za nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak szczegółowa powinna być zgoda na leczenie w przypadku stosowania radioterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić limit obligujący do sporządzenia dokumentacji cen transferowych po dniu 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak w 2016 r. powinna przebiegać ewidencja księgowa rozliczenia należnego podatku akcyzowego za rok 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie składników majątku firmy w przypadku sprzedaży składnika majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zakwalifikować jako składnik majątku drukarkę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy konieczne jest zatrudnienie doradcy RID?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy uzupełnić wynagrodzenie pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury otrzymanej od podatnika rozliczającego się metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy poprawnie należy wystawić fakturę w związku z wymianą sprzętu wynikającą z przeglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku konserwacji, serwisu czy przeglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy samorządowa jednostka budżetowa powinna skorygować koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Kiedy wykazać grunt wniesiony do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy wykonawca powinien przedstawić oświadczenia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Kto jest organem właściwym do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego osobie, która przebywa w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto powinien dokonywać wyliczenia dochodu osoby wnioskującej o przydział lokalu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca należy wliczyć do dochodu rodziny dochód z renty rodzinnej w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne