Questions and answers

Czy jest możliwość przyjęcia budynku hotelowego jako budynku zamieszkania zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy kowal bezskrzydły jest chroniony w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy mając zawieszoną działalność można uzyskiwać przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można rozliczyć stratę w kolejnym roku, jeśli podatnik nie uzyskał w bieżącym roku przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wypłacać świadczenie urlopowe pracownikowi, który był na urlopie wypoczynkowym krócej niż 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zmienić termin i zasady wypłat świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi, który zmienił miejsce pracy po nabyciu prawa do jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy należy zlecić opracowanie UPUL dla całego obrębu, jeżeli użytki leśne nie tworzą zwartego kompleksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie środków produkcji od grupy producentów rolnych powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ocieplenie elewacji na kilku budynkach należy traktować jak jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy okres nauki za granicą należy uwzględnić przy ustalaniu stażu urlopowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy osoba może być zatrudniona w OPS na stanowisku pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy osoba odbywająca staż z PUP ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba odwołana z pełnionej funkcji wiceprezesa, z którą rozwiązano umowę o pracę może otrzymać dwie odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy osobie zatrudnionej na zastępstwo można powierzyć wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy po centralizacji należy od dotacji do ceny odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w sprzedaży towarów na rzecz firmy RUCH może być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po upływie 3 lat od rozwiązania stosunku pracy można zawrzeć z tą samą osobą 33-miesięczną umowę terminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca może w trakcie roku dokonywać zmiany wysokości odpisów na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownicę w wymiarze ½ etatu w czasie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca nie musi w 2017 roku tworzyć ZFŚS, nawet jeśli w ciągu roku zatrudni kolejne osoby i przekroczy w etatach 20 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może zrezygnować z tworzenia ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników ma prawa do wznowienia naliczania odpisów na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony podstawie kilku umów o pracę ma prawo do trzynastki z tytułu każdej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zatrudnić głównego księgowego w wymiarze 1/16 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przychody z usług gastronomicznych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ratownik wykonujący pracę na basenie powinien posiadać badania do celów sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy spółka, która nie tworzy ZFŚS może wydatkować na cele socjalne kwotę pozostałą z poprzednich lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka komunalna, która należy do jednostki samorządu terytorialnego jest zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka komunalna należąca do gminy ma obowiązek sporządzania planu zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka w stanie likwidacji powinna dokonać odpisu na WFŚS na likwidatora spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środek trwały kupiony na fakturę VAT MARŻA może zostać sprzedany w systemie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy tablica reklamowa stojąca "w ziemi" jest przedmiotem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ten sam organ podatkowy może wszcząć dwie kontrole w tym samym czasie u jednego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy umowa na sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej może być zawarta na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy urlop macierzyńskich powinien być brany pod uwagę do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w rozliczeniu rocznym PIT-28 można odliczyć od podatku składki zdrowotne opłacane w ramach KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wychowawca dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej może wyrazić zgodę na leczenie dziecka w przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wykonawcy przysługują środki odwoławcze wobec czynności unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zadatek stanowi przychód w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zasiłek okresowy można przyznać na 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zmiana materiału jest robotą zamienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Smaga Łukasz | Aktualne