Questions and answers

Jak prawidłowo powinna być ujęta w sprawozdaniu Rb-27S subwencja ogólna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy na pracownika niepełnosprawnego pobierającego rentę można uzyskać dofinansowanie z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy od kosztów postępowania administracyjnego powinny być naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować wniesione wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ująć na kontach księgowych sprzedaż udziałów przez wspólników w spółce z.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kosztem inwestycji może być wydatek na przygotowanie studium wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy nabywając bilety lotnicze od zagranicznego pośrednika należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinny być kwalifikowane wywary gorzelnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić miejsce zamieszkania zobowiązanego do rozbiórki, wobec którego zastosowano grzywnę w celu przymuszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Która gmina jest właściwa do przyznania zasiłku stałego, jeśli klient przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rowery elektryczne są sprzętem w rozumieniu ustawy o o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy starosta powinien powołać geodetę do dokonania pomiaru odległości drzew od toru kolejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jaki jest następny krok jst po nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może zatwierdzić protokół wypadkowy jeżeli osoba uprawniona przebywa na urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można pominąć właścicieli w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli nie można ustalić co się z nimi dzieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy zrzeczenie się strony prawa do wniesienia odwołania powinno być wniesione przez stronę osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy na podstawie decyzji ZRID można wybudować chodnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jaki sposób powinny być wystawiane faktury przez podatnika świadczącego usługi agencyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy po reformie oświaty oddział zerowy w przedszkolu powinien być oddziałem samodzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim okresie praca nauczyciela zaliczana była do zawodów wykonywanych w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę zamawiający publikuje informacje z sesji otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kiedy należy kierować pracownika na wstępne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak należy wyliczyć podstawę emerytalno-rentową i zdrowotną do RCA dla pracownicy na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby w budynku gimnazjum odbywały się zajęcia klas szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonawca składa JEDZ osoby fizycznej, która udostępnia własne zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy prawidłowo rozpoznano obowiązek podatkowy w przypadku WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Co ma zrobić starosta jak jedna, z zarejestrowanych na jednym formularzu, papug padła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zamówienie na ochronę obiektów to zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki organ, i w jakim trybie, winien podjąć działania w celu zobligowania podmiotu do zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zleceniobiorcy, który uległ wypadkowi w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy wypłata premii powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na dwóch stanowiskach powinien podpisywać dwie listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem na stanowisku dyrektora szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy nabywając od firmy australijskiej szablon graficzny wordpress należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki z tytułu VAT spoczywają na polskim nabywcy szablonu graficznego Wordpress?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne