Zm.: zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 12 listopada 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz zgodnie z §§ 2 i 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
W branżowych warunkach dostawy artykułów hutniczych w obrocie krajowym, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych (Monitor Polski Nr 72, poz. 436), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12 ust. 4 pkt 3 po wyrazach "dołączony atest" i przecinku dopisuje się wyrazy "przy czym należy podać przeznaczenie oraz numer i datę zamówienia tego kontrahenta jednostki zamawiającej, na którego zlecenie ma być przeprowadzone badanie techniczne";
2)
w § 13 w drugim wierszu po cyfrze 8 zastępuje się literę "i" przecinkiem, a po cyfrze 12 dopisuje się wyrazy "i 16";
3)
w § 18 ust. 1 w wierszu drugim i piątym oraz w § 19 ust. 1 i 2 termin "30 dni" zmienia się na "40 dni";
4)
w § 55:
a)
skreśla się ust. 4,
b)
dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację 4,
c)
dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule hutniczym dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ust. 1-4 nie odpowiada za żadne inne szkody.";

5)
§ 72 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.) lub braku materiałów pochodzenia zagranicznego, z których dostawą zalega centrala handlu zagranicznego bądź zagraniczny dostawca, albo w wyniku przesunięcia zarządzonego przez jednostkę zbytu na podstawie § 26 ust. 4 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.".

W wykazie artykułów hutniczych rozprowadzanych przez Centralny Zarząd Zbytu Stali, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia wymienionego w § 1, wprowadza się następujące zmiany:
1)
odnoszące się do nagłówka rubryk 9 i 9a wyrazy "od 15 t wzwyż" zastępuje się wyrazami "od 16 t wzwyż",
2)
pod lp. 29, 30 i 31 w rubryce 6 zamieszcza się odnośnik *), a na końcu wykazu uwagę "*) Rury wyszczególnione pod lp. 29, 30 i 31 ze stali stopowych z wyjątkiem rur ze stali: kwasoodpornej, żaroodpornej, łożyskowej i innej stali stopowej z niklem oraz rury odbiorowe III stopnia zalicza się do kategorii nr 3 w terminarzu składania zamówień."
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.