Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 15 października 1956 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
  1)
na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, zawarte w załączniku nr 1,
  2)
na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej - ogólne warunki dostawy w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2.
1.
Przekazuje się uprawnienia do wydawania przepisów szczegółowych o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw określonych artykułów ministrom, którym podlegają jednostki zbytu tych artykułów.
2.
Szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw wydawane będą przez ministrów, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z naczelnymi organami administracji państwowej i centralnymi organizacjami spółdzielczymi nadzorującymi innych dostawców i głównych odbiorców takich samych artykułów i w uzgodnieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
3.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, mogą odbiegać od przepisów określonych w § 1 pkt 1 tylko w zakresie uzasadnionym szczególnymi potrzebami produkcji lub obrotu danymi artykułami.
1.
Ministrowie nadzorujący dostawców:
  1)
wyznaczą w terminie do dnia 30 listopada 1956 r. jednostki właściwe do przyjmowania zamówień,
  2)
mogą dla określonych artykułów lub grup artykułów ustalić inne terminy składania zamówień i ich akceptacji niż przewidywane w ogólnych warunkach dostawy.
2.
Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, będą wydawane w porozumieniu z nadzorującymi głównych odbiorców naczelnymi organami administracji państwowej oraz centralnymi organizacjami spółdzielczymi i w uzgodnieniu z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego przesyłane w odpisach stałym odbiorcom oraz podawane do wiadomości w katalogach, cennikach lub oddzielnych publikacjach.
Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi tryb rozdzielnictwa artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności i uzgadniania dostaw tych artykułów oraz ustali terminy i organy właściwe do wykonania tych czynności.
Ilekroć w przepisach o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i ogólnych warunkach dostawy (§ 1) mowa jest:
  1)
o ministrach - należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych i zarządy centralnych organizacji spółdzielczych,
  2)
o ministerstwach - należy przez to rozumieć również urzędy centralne, centralne organizacje spółdzielcze i prezydia wojewódzkich rad narodowych.
Ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw oraz ogólne warunki dostawy, stanowiące załączniki do zarządzenia, wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Z dniem wejścia w życie tych przepisów tracą moc - z zastrzeżeniem wynikającym z § 7 - wydane wcześniej przepisy w sprawach uregulowanych zarządzeniem, a w szczególności:
  1)
ogólne warunki dostaw, wydane na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180), z wyjątkiem ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem z zagranicą wprowadzonych zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 226 z dnia 1 czerwca 1951 r. (Biuletyn PKPG Nr 18, poz. 170),
  2)
przepisy w sprawie trybu zaopatrzenia, wydane na podstawie dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), a ponadto:
a)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 167 z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia i dystrybucji środków chemicznych do tępienia szkodników (Biuletyn PKPG Nr 22, poz. 90),
b)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 349 z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany trybu zaopatrzenia w proszek do prania na cele pozarynkowe (Biuletyn PKPG Nr 40, poz. 214),
c)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 6 z dnia 9 stycznia 1952 r. w sprawie trybu zamawiania i dystrybucji kotłów parowych oraz kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu La Monta (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 28),
d)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 104 z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie trybu zamawiania i koordynacji dostaw konstrukcji stalowych (Biuletyn PKPG Nr 12, poz. 76 i z 1955 r. Nr 5, poz. 15),
e)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego oraz koks odbiorców z kontyngentu "Opał gmachów" ("fundusz administracyjny") - (Monitor Polski Nr A-53, poz. 690),
f)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 440 z dnia 13 listopada 1951 r. w sprawie dystrybucji sprzętu rolniczego (Biuletyn PKPG Nr 32, poz. 331),
g)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 19 z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w niektóre maszyny i urządzenia techniczne produkowane przez przemysł krajowy (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 18), z tym że terminy na składanie zamówień, określone w załącznikach do tego zarządzenia, utrzymuje się w mocy do czasu opublikowania innych terminów zgodnie z § 3,
  3)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 293 z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie zasad postępowania przy zgłaszaniu i ewidencjonowaniu reklamacji jakościowych (Biuletyn PKPG Nr 22, poz. 227),
  4)
§§ 2, 3 i 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 13 września 1954 r. w sprawie nabywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie w punktach sprzedaży detalicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 99, poz. 1217 i z 1955 r. Nr 23, poz. 228).
1.
Przepisy o ogólnych warunkach dostawy (§ 6 pkt 1) oraz przepisy o trybie zaopatrzenia (§ 6 pkt 2) stosowane będą do dnia wejścia w życie przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, wydanych zgodnie z § 2 zarządzenia, oraz branżowych warunków dostaw, przewidzianych w art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 1956 r.
2.
Do umów zawartych przed wejściem w życie ogólnych warunków dostawy w obrocie krajowym lub branżowych warunków dostawy stosuje się przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy, choćby dostawa nastąpiła po wejściu w życie tych przepisów.
W razie wydania przez właściwych ministrów szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw (§ 2) lub branżowych warunków dostawy (art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej) - do artykułów, których przepisy te będą dotyczyć, nie stosuje się przepisów zawartych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

OGÓLNE PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH I UZGODNIENIACH DOSTAW

Spis rozdziałów.

Rozdział  1

Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne (§§ 1-27)

- Przepisy wstępne (§§ 1-4)

- Przydziały zaliczkowe (§ 5)

- Przydziały dodatkowe (§§ 6-7)

- Zmiany planów rozdziału (§ 8)

- Rozdzielniki (§§ 9-12)

- Odstępowanie i zrzeczenie się przydziałów (§§ 13-17)

- Uzgodnienia dostaw (§§ 18-24)

- Podstawa roszczenia o ustalenie treści umowy (§ 25)

- Dostawy artykułów w przypadku awarii (§ 26)

- Dostawy artykułów przeznaczonych na cele naukowo-badawcze (§ 27)

Rozdział  2

Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (§§ 28, 29)

Rozdział  3

Zakupy artykułów nie rozdzielanych oraz zakupy artykułów w drobnych ilościach (§§ 30-33)

Rozdział  1.

Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne.

Przepisy wstępne.
§  1.
1.
Artykuły zaopatrzeniowe dzielą się na rozdzielane i nie rozdzielane.
2.
Artykuły rozdzielane wymienione są w ustalonym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wykazie materiałów do projektu planu zaopatrzenia materiałowego w ramach narodowego planu gospodarczego.
§  2.
1.
Przydziały artykułów rozdzielanych przyznawane są tylko jednostkom wymienionym w planach rozdziału.
2.
Plany rozdziału sporządzają:
  1)
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego - jeśli chodzi o artykuły rozdzielane przez Prezydium Rządu,
  2)
właściwe ministerstwo - jeśli chodzi o artykuły rozdzielane przez ministerstwa.
§  3.
1.
Ogólna ilość artykułów przeznaczona w planie rozdziału dla odbiorców określonego resortu stanowi przydział roczny. Organ sporządzający plan rozdziału dzieli przydział roczny na kwartały, jeśli podział taki przewiduje wykaz wymieniony w § 1 ust. 2.
2.
Organy sporządzające plany rozdziału przekazują je właściwym jednostkom zbytu, określonym w wykazie wymienionym w § 1 ust. 2.
§  4.
1.
Właściwa jednostka zbytu zawiadamia ministerstwa wymienione w planie rozdziału o wysokości przydziału (§ 3).
2.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno określić przydzielone artykuły wyłącznie w nomenklaturze ustalonej w wykazie wymienionym w § 1 ust. 2.
3.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno nastąpić w takim terminie, aby umowy dostawy na podstawie rozdzielników mogły być zawarte w terminach ustalonych w ogólnych warunkach dostawy.
4.
W ramach ogólnej ilości artykułów objętej przydziałem rocznym właściwe jednostki zbytu i jednostki wymienione w planie rozdziału mogą wspólnie ustalić dostawy tych artykułów w poszczególnych kwartałach odmiennie niż określono w planie rozdziału.

Przydziały zaliczkowe.

§  5.
1.
Jeżeli przed ustaleniem planu rozdziału zachodzi potrzeba zawarcia umów dostawy, mogą być przyznawane przydziały zaliczkowe:
  1)
przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego lub jednostkę upoważnioną przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego - jeżeli chodzi o artykuły rozdzielane przez Prezydium Rządu,
  2)
przez właściwe ministerstwa - jeżeli chodzi o artykuły rozdzielane przez ministerstwa.
2.
Przy przyznawaniu przydziałów zaliczkowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 i 3.

Przydziały dodatkowe.

§  6.
1.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnie ważnymi względami gospodarczymi, ministerstwa wymienione w planie rozdziału mogą składać wnioski o przyznanie przydziałów dodatkowych.
2.
Wniosek o przyznanie przydziału dodatkowego składa się właściwej jednostce zbytu. Wniosek powinien być podpisany przez ministra lub osobę przez niego upoważnioną i dokładnie określać asortyment artykułu.
3.
Do wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy dołączyć uzasadnienie, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
  1)
czy artykuł był przewidziany w resortowym projekcie planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego, czy też został zaplanowany w niedostatecznej ilości,
  2)
czy dodatkowy przydział potrzebny jest do wykonania dodatkowych zadań i kto te zadania wyznaczył,
  3)
na jaki cel artykuł ma być zużyty oraz normę zużycia na jednostkę produktu, jeśli norma taka obowiązuje.
4.
Właściwa jednostka zbytu w ramach uprawnień przyznanych jej w tym zakresie przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego lub właściwego ministra przyznaje lub odmawia przyznania dodatkowego przydziału. Jeżeli jednostka zbytu nie jest uprawniona do przyznania przydziału dodatkowego, powinna w ciągu 7 dni przesłać wniosek organom określonym w § 2 ust. 2 z podaniem możliwości i sposobu jego załatwienia.
§  7.
1.
W razie gdy potrzeba dodatkowego przydziału wynika z uchwały Prezydium Rządu, nakładającej na resorty dodatkowe zadania, a uchwała nie określa rodzaju i ilości artykułu potrzebnego do wykonania zadań dodatkowych, zainteresowane ministerstwa wystąpią o przyznanie przydziału dodatkowego w trybie ustalonym w § 6. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy powołać uchwałę Prezydium Rządu nakładającą dodatkowe zadania.
2.
Jeżeli uchwała Prezydium Rządu określa rodzaj i ilość artykułów przeznaczonych na wykonanie zadania dodatkowego, odpowiednie postanowienie uchwały stanowi przydział dodatkowy.

Zmiany planów rozdziału.

§  8.
W razie zmniejszenia przydziałów dla resortu właściwa jednostka zbytu zawiadomi o tym ministerstwa nadzorujące dostawców i odbiorców, które dokonają odpowiednich zmian w rozdzielnikach i wydadzą zarządzenia co do odpowiedniej zmiany lub rozwiązania umów zawartych już pomiędzy podległymi jednostkami.

Rozdzielniki.

§  9.
1.
Ministerstwa, które otrzymały zawiadomienie o wysokości przydziału (§ 4), sporządzają w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozdzielnik obejmujący przynajmniej 90% otrzymanego przydziału. W rozdzielniku wymienia się ilości artykułów dla poszczególnych centralnych zarządów (jednostek równorzędnych) i przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrowi lub dla poszczególnych prezydiów rad narodowych.
2.
W terminie określonym w ust. 1 ministerstwa zawiadamiają jednostki objęte rozdzielnikiem o ilości przydzielonych im artykułów.
3.
Centralne zarządy (jednostki równorzędne) w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z ministerstwa (ust. 1) sporządzają rozdzielniki artykułów dla podległych odbiorców i w tym samym terminie zawiadamiają ich o ilości przydzielonych im artykułów.
4.
Ministerstwa mogą rozdzielić otrzymany przydział pomiędzy jednostki terenowe nadzorujące odbiorców z pominięciem centralnych zarządów (jednostek równorzędnych) - w sposób i w terminie określonych w ust. 1.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych, które otrzymały przydziały, sporządzają rozdzielniki i zawiadamiają odbiorców o ilości przydzielonych im artykułów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przydziału.
6.
Organ, który sporządził rozdzielnik, obowiązany jest w terminach określonych w ust. 3-5 przesłać odpis rozdzielnika właściwej jednostce zbytu.
7.
Terminy określone w ust. 3-5 mogą być przedłożone na podstawie uzgodnienia między organem sporządzającym rozdzielnik i właściwą jednostką zbytu.
8.
Organ, który sporządził rozdzielnik, uprawniony jest rozdzielnik ten zmienić. Zmiana rozdzielnika powinna być dokonana w takim czasie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w ogólnych warunkach dostawy.
9.
Na część przydziału nie objętą rozdzielnikiem sporządzonym w terminach określonych w ustępach poprzednich rozdzielnik należy sporządzać i doręczać w takim terminie, aby dostawy na podstawie zamówień złożonych w terminach określonych w ogólnych warunkach dostawy mogły być wykonane w tym samym roku kalendarzowym, a w razie gdy przydział jest podzielony na kwartały - w tym samym kwartale, chyba że strony umówią się inaczej.
§  10.
Właściwa jednostka zbytu może łącznie z zawiadomieniem o wysokości przydziału (§ 4) przesłać jednostce wymienionej w planie rozdziału asygnaty, które są dokumentem stwierdzającym prawo posiadacza do nabycia artykułów przydzielonych. Ministerstwo, które dokonało rozdziału asygnat, nie ma obowiązku zawiadamiania właściwej jednostki zbytu o tym, komu asygnaty zostały wydane.
§  11.
1.
W razie nienadesłania właściwej jednostce zbytu w terminie określonym w § 9 rozdzielników lub nadesłania rozdzielników obejmujących mniej niż 90% przydziału, przydział, na który nie nadesłano rozdzielnika, zalicza się do rezerwy bilansowej danego artykułu. Przepisu tego nie stosuje się do 10% rezerwy przydziału, chyba że rezerwa ta nie zostanie rozdysponowana w sposób i w terminach określonych w § 9 ust. 9.
2.
Do rezerwy bilansowej jednostka zbytu może również zaliczyć te ilości artykułów, co do których odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w ogólnych warunkach dostawy.
3.
Jeżeli dostawca odstąpił od umowy z winy odbiorcy, wygasa prawo odbiorcy do nabycia artykułów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty.
§  12.
1.
Rozdzielnik lub asygnata zobowiązuje właściwą do przyjmowania zamówień jednostkę (§ 5 ogólnych warunków dostawy) do zawarcia umowy na żądanie odbiorcy.
2.
Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień może wskazać odbiorcy przedsiębiorstwo, które zawrze umowę dostawy artykułów objętych rozdzielnikiem lub asygnatą, i z chwilą zawarcia tej umowy zwolniona zostaje od obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Odbiorca nie ma obowiązku zawarcia umowy dostawy artykułów objętych rozdzielnikiem lub asygnatą. W razie gdy odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w ogólnych warunkach dostawy, jednostka właściwa do przyjmowania zamówienia może odmówić przyjęcia zamówienia lub uzależnić przyjęcie od zgody odbiorcy na wykonanie dostawy w terminie późniejszym, przez nią wskazanym.

Odstępowanie i zrzeczenie się przydziałów.

§  13.
Odstąpienie prawa do nabycia artykułów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty jednostce tego samego resortu wymaga zgody organu, który sporządził rozdzielnik lub doręczył asygnatę. O dokonanym odstąpieniu prawa do nabycia artykułu na podstawie rozdzielnika organ ten zawiadomi właściwą jednostkę zbytu.
§  14.
Odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia artykułu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty innym resortom lub jednostkom wchodzącym w skład innych resortów wymaga zgody właściwej jednostki zbytu.
§  15.
Zleceniodawca robót budowlano-montażowych może bez zgody właściwej jednostki zbytu odstąpić prawo do nabycia artykułów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty przedsiębiorstwu państwowemu wykonującemu na rzecz zleceniodawcy roboty budowlano-montażowe. O odstąpieniu prawa do nabycia artykułu na podstawie rozdzielnika zleceniodawca zawiadamia właściwą jednostkę zbytu.
§  16.
Przepisu § 14 nie stosuje się w przypadku, gdy odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia artykułu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty na rzecz innego resortu następuje na skutek zmian organizacyjnych. W tym przypadku o odstąpieniu przydziałów i prawa do nabycia artykułów na podstawie rozdzielników ministerstwa nadzorujące jednostki, których dotyczą zmiany organizacyjne, zawiadomią właściwą jednostkę zbytu oraz organy określone w § 2 ust. 2.
§  17.
O zrzeczeniu się przydziału ministerstwo dysponujące przydziałem zawiadamia organy określone w § 2, ust. 2 i właściwą jednostkę zbytu.

Uzgodnienia dostaw.

§  18.
1.
Gdy zachodzi tego potrzeba, mogą być dokonywane uzgodnienia dostaw między jednostkami nadrzędnymi obu stron albo między jednostką nadrzędną jednej strony a drugą stroną.
2.
Uzgodnienia dostaw mogą być dokonywane w szczególności w tych przypadkach, gdy ściślejsze określenie przedmiotu dostawy jest konieczne dla określenia przedsiębiorstwa, które dostawę wykona.
§  19.
1.
Uzgodnienia dostaw powinny określać:
  1)
przedmiot dostawy (grupy artykułów i ewentualnie inne szczegóły niezbędne dla ustalenia przedsiębiorstw, które powinny wykonać dostawę),
  2)
wartość przedmiotu dostawy,
  3)
dostawców i odbiorców,
  4)
terminy, w jakich powinny być zawarte umowy,
  5)
ilość artykułów w przypadkach, gdy chodzi o artykuły nie rozdzielane.
2.
Uzgodnienie dostaw powinno być stwierdzone pismem. Odpisy uzgodnień doręcza się dostawcom i odbiorcom.
§  20.
1.
Uzgodnienie przewidujące obowiązek dostawy lub odbioru określonych co do ilości i rodzaju artykułów zobowiązuje dostawcę do zawarcia umowy dostawy na żądanie odbiorcy.
2.
Odbiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy dostawy na żądanie dostawcy wyłącznie w tych przypadkach, gdy w uzgodnieniu dostaw wyraźnie przewidziano taki obowiązek.
3.
W razie nienadesłania zamówienia przez odbiorcę (ust. 1) lub projektu umowy przez dostawcę (ust. 2) w terminie określonym w uzgodnieniu dostaw, druga strona zostaje zwolniona od obowiązku zawarcia umowy oraz od obowiązku dokonania dostawy (ust. 1) lub przyjęcia dostawy (ust. 2).
§  21.
Jeżeli dostawca i odbiorca podlegają temu samemu organowi nadrzędnemu, zarządzenie tego organu co do obowiązku wykonania dostawy posiada takie samo znaczenie jak uzgodnienie dostaw.
§  22.
W razie sporu między jednostkami nadrzędnymi stron albo między jednostką nadrzędną jednej strony a drugą stroną co do treści uzgodnienia dostaw, uzgodnienie powinno być podpisane w części bezspornej. Spór co do części nie uzgodnionej powinny rozstrzygnąć w ciągu 14 dni wspólną decyzją jednostki nadrzędne jednostek, które nie mogły osiągnąć porozumienia.
§  23.
Przepisy dotyczące uzgodnień dostaw stosuje się również do zarządzeń organów nadrzędnych stron, z których wynika obowiązek zmiany zawartej już umowy (art. 6 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej).
§  24.
Postanowienia uzgodnień dostaw sprzeczne z ogólnymi lub branżowymi warunkami dostaw są nieważne.

Podstawa roszczenia o ustalenie treści umowy.

§  25.
W przypadkach określonych w §§ 12, 20 ust. 1 i § 21, jeżeli dostawca odmówił zawarcia umowy, odbiorca może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie jej treści. Prawo wystąpienia do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy służy dostawcy jedynie w przypadku, gdy w uzgodnieniu dostaw przewidziano wyraźnie, że odbiorca obowiązany jest zawrzeć umowę (§ 20 ust. 2).

Dostawy artykułów w przypadku awarii.

§  26.
1.
W razie awarii jednostka zbytu obowiązana jest zapewnić dostawę potrzebnych artykułów, nawet jeżeli odbiorca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego artykułu na podstawie asygnaty lub rozdzielnika.
2.
Zamówienia związane z awarią składa się właściwej jednostce zbytu nie później niż w ciągu 7 dni od daty awarii. Do zamówienia dołącza się tylko protokół awaryjny. Zamówienia złożone w związku z awarią podlegają wykonaniu w pierwszej kolejności.

Dostawy artykułów przeznaczonych na cele naukowo-badawcze.

§  27.
1.
Jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą uprawniona jest do nabywania artykułów rozdzielanych, potrzebnych do celów naukowo-badawczych, na podstawie oświadczenia jej kierownika, że ilość artykułów określona w rozdzielniku lub asygnacie nie jest wystarczająca do pokrycia jej potrzeb lub że nie otrzymała ona rozdzielnika albo asygnaty.
2.
Zamówienia na artykuły przeznaczone na cele naukowo-badawcze powinny być wykonywane w pierwszej kolejności po wykonaniu zamówień awaryjnych (§ 26).

Rozdział  2.

Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.

§  28.
1.
Przepisy rozdziału 1, z wyjątkiem § 6 ust. 3, §§ 9-11 oraz 15, stosuje się również do dostaw artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
2.
Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności i uzgadnianie dostaw tych artykułów odbywać się będzie w trybie i terminach określonych w przepisach szczególnych (§ 4 zarządzenia).
§  29.
Umowy na podstawie rozdzielników zawiera się w trybie i w terminach ustalonych w ogólnych warunkach dostawy.

Rozdział  3.

Zakupy artykułów nie rozdzielanych oraz zakupy artykułów w drobnych ilościach.

§  30.
Artykuły nie rozdzielane zakupuje się na podstawie umowy zawartej zgodnie z ogólnymi warunkami dostaw.
§  31.
Przepisy §§ 18-24 stosuje się odpowiednio przy uzgadnianiu dostaw artykułów nie rozdzielanych.
§  32.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą dokonywać zakupów potrzebnych im artykułów w punktach sprzedaży detalicznej tylko w ilościach nie przekraczających ilości normalnie sprzedawanych w detalu.
2.
Przy zakupie detalicznych ilości artykułów rozdzielanych jednostka gospodarki uspołecznionej nie potrzebuje wykazywać się prawem do ich nabycia ani asygnatą.
3.
Zakupy powinny być dokonywane w punktach sprzedaży detalicznej wyznaczonych dla odbiorców pozarynkowych przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m.st. Warszawie i w m. Łodzi) oraz w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez właściwe jednostki zbytu.
4.
W razie braku w danej miejscowości punktów sprzedaży, o których mowa w ust. 3, zakupy mogą być dokonywane w punktach sprzedaży przeznaczonych dla ludności.
§  33.
Hurtownia nie może odmówić jednostce gospodarki uspołecznionej sprzedaży artykułów w ilościach, które normalnie sprzedawane są w detalu, jeżeli nabycie artykułu w punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwe albo gdy zakup dokonywany jest na cele naukowo-badawcze.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY W OBROCIE KRAJOWYM

Spis rozdziałów.

Umowa dostawy (§§ 1-6)

Terminy zawierania umów (§§ 7-11)

Treść umowy (§§ 12-14)

Dodatkowe dyspozycje (§ 15)

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji (§ 16)

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności (§§ 17-22)

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia (§ 23)

Spory przedumowne (§§ 24 i 25)

Jakość przedmiotu dostawy (§ 26)

Próby techniczne (§ 27)

Termin dostawy (§ 28)

Odbiór przedmiotu dostawy ze składu (§§ 29-31)

Wysyłka przedmiotu dostawy (§§ 32-36)

Opakowanie (§§ 37-42)

Ubezpieczenie (§§ 43 i 44)

Wady przedmiotu dostawy (§§ 45-47)

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych (§§ 48-51)

Rękojmia za wady i braki ilościowe (§ 52)

Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe (§ 53)

Cena (§§ 54-56)

Sposób zapłaty (§§ 57-61)

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie (§§ 62-69)

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary (§§ 70-78)

Umowa dostawy.

§  1.
Wszystkie dostawy zarówno artykułów rozdzielanych, jak i nie rozdzielanych dokonywane są na podstawie umów, z wyjątkami określonymi w art. 7 i 8 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
§  2.
Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy określone w umowie artykuły, a odbiorca zobowiązuje się przyjąć te artykuły i zapłacić należność.
§  3.
1.
Umowy zawiera się bądź w formie aktu podpisanego przez obie strony, bądź w drodze złożenia przez jedną stronę zamówienia i potwierdzenia tego zamówienia przez drugą stronę na jego odpisie lub w osobnym piśmie. Wybór formy umowy należy do stron.
2.
W przypadkach nagłych lub przyjętych zwyczajowo umowy mogą być zawierane telefonicznie lub telegraficznie.
3.
Przepisy dotyczące zamówień stosuje się odpowiednio do projektów umów składanych przez dostawców, chyba że z treści przepisu wynika, iż może być on stosowany tylko do zamówień składanych przez odbiorców.
§  4.
W razie gdy zamówienie złożone zostaje w ramach rozdzielnika, na podstawie asygnaty lub uzgodnienia dostaw, niezgłoszenie zastrzeżeń przez drugą stronę w terminach przewidzianych w §§ 18-20 uważa się za przyjęcie zamówienia.
§  5.
1.
Zamówienia składa się jednostkom wymienionym w cennikach, katalogach lub w oddzielnych publikacjach jako właściwe do przyjmowania zamówień.
2.
Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień (ust. 1) może wskazać odbiorcy przedsiębiorstwo, które zawrze umowę dostawy artykułów objętych rozdzielnikiem lub asygnatą. Z chwilą zawarcia tej umowy wygasa obowiązek jednostki właściwej do przyjmowania zamówień - do zawarcia umowy z odbiorcą.
3.
Jednostki uprawnione do przyjmowania zamówień (ust. 1) powinny w miarę możności uwzględniać życzenia odbiorców co do powierzenia wykonania dostawy wskazanemu przez odbiorcę dostawcy, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, a w szczególności racjonalność przewozów.
4.
Gdy umowa zawarta przez jednostkę zbytu jako dostawcę dotyczy artykułów, które mają być wykonane według specjalnej dokumentacji lub specjalnych warunków technicznych, jednostka zbytu wskaże odbiorcy przedsiębiorstwo, które będzie wykonawcą danego artykułu.
5.
Jeżeli dokonano uzgodnienia dostaw, zamówienia składa się jednostce wskazanej w uzgodnieniu.
6.
Jednostka, która otrzymała niewłaściwie skierowane zamówienie, ma obowiązek niezwłocznie je zwrócić albo przesłać je właściwej jednostce, zawiadamiając o tym zamawiającego.
§  6.
Jednostki właściwe do przyjmowania zamówień (§ 5) mogą składać projekty umów dostawy odbiorcom.

Terminy zawierania umów.

§  7.
Umowy zawiera się - stosownie do istniejących potrzeb i możliwości - na dostawy, które powinny być wykonane w okresach rocznych albo dłuższych lub krótszych od roku (np. 9 miesięcy, 6 miesięcy, kwartał, miesiąc) lub na dostawy jednorazowe.
§  8.
1.
Zamówienia na dostawy artykułów składa się w terminach określonych w katalogach, cennikach lub innych publikacjach. O ustaleniu lub zmianie terminu należy ponadto zawiadomić stałych odbiorców.
2.
Jeśli termin składania zamówień nie został określony w sposób przewidziany w ust. 1:
a)
zamówienia na maszyny i urządzenia techniczne, wymienione w załącznikach do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 19 z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w niektóre maszyny i urządzenia techniczne produkowane przez przemysł krajowy (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 18), składa się w terminach określonych w tych załącznikach,
b)
przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego składają zamówienia w ciągu 10 dni od dnia otrzymania rozdzielnika od właściwego organu prezydium rady narodowej do spraw handlu lub od właściwego związku spółdzielni,
c)
w innych przypadkach odbiorcy składają zamówienia nie później niż na 60 dni przed pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym ma nastąpić dostawa.
3.
W razie niezłożenia w terminie określonym w ust. 1 i 2 zamówienia na artykuły nie objęte rozdzielnikiem lub asygnatą jednostka właściwa do przyjmowania zamówień mimo to zamówienie przyjmie, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania.
4.
Skutki niezłożenia w terminie zamówienia w ramach rozdzielników, uzgodnień dostaw lub na podstawie asygnat określają postanowienia § 11 ogólnych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw.
§  9.
1.
Dostawcy nie mogą domagać się, aby zamówienie zostało przesłane wcześniej niż na 60 dni przed początkiem okresu, na który ma być zawarta umowa, chyba że chodzi o dostawy artykułów w wykonaniu specjalnym albo o długim cyklu produkcyjnym.
2.
Jeśli zawiadomienie o wysokości przydziału artykułów rozdzielanych (§ 4 ogólnych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw) zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w § 8, termin do składania zamówień ulega skróceniu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.
§  10.
1.
Terminy, o których mowa w §§ 8 i 9, nie są stosowane w przypadkach, gdy w uzgodnieniach dostaw ustalone zostały inne terminy składania zamówień.
2.
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względu na długi cykl produkcyjny lub wykonanie specjalne, w uzgodnieniach dostaw nie można nakładać obowiązku składania zamówień wcześniej niż na 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma być wykonana dostawa.
§  11.
Jeżeli w uzgodnieniach dostaw nie przewidziano inaczej, zamówienie powinno być złożone oddzielnie:
  1)
na każdy rodzaj lub grupę artykułów,
  2)
na każdą partię artykułów, która ma być wysłana pod innym adresem.

Treść umowy.

§  12.
1.
Zamówienie powinno zawierać:
  1)
nazwę i adres dostawcy lub jednostki właściwej do przyjmowania zamówień,
  2)
nazwę i adres odbiorcy ze wskazaniem nadzorującego go ministerstwa i centralnego zarządu (jednostki równorzędnej),
  3)
numer i datę zamówienia,
  4)
ilość artykułu podlegającego dostawie,
  5)
określenie przedmiotu dostawy według obowiązującej nomenklatury cennikowej ze wskazaniem klasy, gatunku, przekroju, profilu, wymiaru itp., numeru normy państwowej lub innej normy, jeżeli została wydana,
  6)
cenę z podaniem numeru i pozycji obowiązującego cennika, a jeżeli dany artykuł nie jest objęty obowiązującym cennikiem - cenę ze wskazaniem właściwego organu, który ją ustalił,
  7)
numer i datę rozdzielnika lub uzgodnienia dostaw ze wskazaniem jednostek, które rozdzielnik lub uzgodnienie sporządziły - jeżeli dostawa ma być wykonana w ramach rozdzielnika lub uzgodnienia,
  8)
terminy odbioru lub wysyłki ze wskazaniem ilości artykułów, które w poszczególnych terminach mają być dostarczone,
  9)
sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub wodnym, nazwę stacji kolejowej, portu lub innego miejsca przeznaczenia, bocznicy itp.),
  10)
nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu,
  11)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
  12)
nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części,
  13)
cel, na jaki artykuł objęty zamówieniem (umową) jest przeznaczony (inwestycje, eksploatacja, kapitalny remont),
  14)
powołanie się na właściwe przepisy w sprawie warunków dostaw (numer i pozycja Monitora Polskiego),
  15)
terminy zwrotu opakowania nadającego się do ponownego użytku,
  16)
w zamówieniach maszyn - stwierdzenie zamawiającego, że zakup figuruje w wieloletnim planie zakupów, a w zakresie maszyn stanowiących wyposażenie budownictwa inwestycyjnego - podanie nazwy tytułu inwestycyjnego oraz stwierdzenie, że tytuł ten jest objęty planem wieloletnim budownictwa inwestycyjnego.
2.
W razie składania zamówienia na maszyny przed zatwierdzeniem wieloletnich planów zakupów, a w zakresie maszyn stanowiących wyposażenie budownictwa inwestycyjnego - przed zatwierdzeniem planu wieloletniego budownictwa inwestycyjnego, w zamówieniu należy umieścić stwierdzenie, że zakup jest objęty projektem planu wieloletniego zakupów lub że tytuł inwestycyjny, z którego zakup wynika, objęty jest projektem wieloletniego planu budownictwa inwestycyjnego oraz że ma zatwierdzoną dokumentację projektowo-kosztorysową przynajmniej w stadium projektu wstępnego.
3.
W razie braku ustalonej ceny (artykuł wytwarzany po raz pierwszy, nietypowy) w zamówieniu należy zamieścić wzmiankę, że cena zostanie ustalona w obowiązującym trybie przez właściwy organ.
4.
Jeżeli przepisy o cenach przewidują ustalenie limitu należności, w zamówieniu należy limit ten podać.
5.
W razie potrzeby w zamówieniu należy:
  1)
powołać się na katalogi,
  2)
wskazać warunki techniczne, jakim przedmiot dostawy powinien odpowiadać, z ewentualnym dołączeniem rysunków technicznych,
  3)
zamieścić zastrzeżenie, że odbiór lub wysyłka mają być poprzedzone badaniem technicznym, gdzie i na czyj koszt badanie będzie przeprowadzone oraz że ma być dołączony atest,
  4)
zamieścić żądania co do specjalnego opakowania,
  5)
wskazać jednostkę, której ma być wysłana kopia rachunku (faktury),
  6)
podać warunki gwarancji,
  7)
określić dodatkowe powody odmowy zapłaty (§ 59),
  8)
podać inne szczególne zastrzeżenia, jeżeli rodzaj dostawy tego wymaga.
6.
Do zamówienia należy dołączyć:
  1)
asygnaty, jeżeli stanowią podstawę zamówienia,
  2)
protokół awarii podpisany przez kierownika, głównego (starszego) księgowego i przewodniczącego rady zakładowej, zakładu-odbiorcy, jeżeli dostawa ma być wykonana w związku z awarią.
§  13.
Jeżeli w zamówieniu określono przedmiot i terminy dostawy, a w razie gdy zamówienie dotyczy maszyn i urządzeń - dane, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 16 i ust. 2, jednostka właściwa do przyjęcia zamówienia nie może uchylić się od jego przyjęcia tylko z tego powodu, że w zamówieniu nie zostały wymienione inne dane określone w § 12. Jednostka ta może jednak zażądać uzupełnienia zamówienia, a w razie nienadesłania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - zażądać zapłaty kary określonej w § 72.
§  14.
Jeżeli w umowie zamieszczono postanowienie, że należność za dostawę artykułów zapłaci inna jednostka, a jednostka ta uchyla się od obowiązku zapłaty, zamawiający pokryje należność, chyba że do umowy załączył pełnomocnictwo jednostki, w której imieniu zawarł umowę dostawy.

Dodatkowe dyspozycje.

§  15.
1.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że odbiorca może w czasie późniejszym w dodatkowych dyspozycjach określić ściślej przedmiot dostawy, terminy lub miejsca dostaw, dyspozycję dotyczącą przedmiotu dostawy lub terminu należy przesłać - jeżeli w umowie inaczej nie zastrzeżono - na 60 dni przed początkiem miesiąca, w którym dostawa ma być wykonana. Dodatkowe dyspozycje dotyczące wyłącznie miejsca dostawy składać należy nie później niż na 15 dni przed terminem dostawy.
2.
Dostawca, który nie otrzymał dodatkowej dyspozycji w terminie, może odstąpić od umowy albo określić przedmiot, terminy i miejsca dostawy zawiadamiając o tym odbiorcę.
3.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 strona, która nie akceptuje treści dodatkowej dyspozycji drugiej strony, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji przesłać protokół rozbieżności. Niewysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji.

§  16.
1.
W razie gdy z uzgodnienia dostaw wynika obowiązek odbiorcy zawarcia umowy dostawy - odbiorca, który bez uzasadnionych przyczyn nie wysłał zamówienia w terminie określonym w uzgodnieniu, obowiązany jest zapłacić dostawcy karę określoną w § 72.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie niezłożenia przez odbiorcę w terminie dyspozycji dodatkowej przewidzianej w umowie (§ 15).

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności.

§  17.
Zamówienie przesyła się w dwóch egzemplarzach, a w przypadkach określonych w § 19 - w czterech egzemplarzach.
§  18.
1.
Jednostka, która otrzymała zamówienie, zwróci niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 25 dni od daty otrzymania, jeden egzemplarz zamówienia po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności.
2.
Termin do akceptacji zamówienia złożonego hurtowni upływa piątego dnia przed początkiem okresu, w którym dostawa ma być wykonana.
§  19.
1.
W razie gdy jednostka, która otrzymała zamówienie, sama umowy nie zawiera (§ 5 ust. 2), obowiązana jest przesłać zamówienie bezpośredniemu dostawcy przed upływem 25 dni, zawiadamiając o tym zamawiającego.
2.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie do wykonania (ust. 1), dokona czynności określonych w § 18 ust. 1 w terminie 15 dni od dnia otrzymania zamówienia.
3.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie na maszyny, potwierdza przyjęcie zamówienia w terminie 60 dni od daty jego otrzymania.
§  20.
W katalogach, cennikach lub oddzielnych publikacjach mogą być określone inne terminy do przesyłania oświadczeń o akceptacji zamówień i protokołów rozbieżności.
§  21.
1.
W razie gdy zgodnie z § 4 akceptacja zamówienia nastąpić może milcząco, uważa się, że umowa została zawarta w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do złożenia zastrzeżeń.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy jednostka, która przyjęła zamówienie, nie zawiadomiła zamawiającego w terminie o przesłaniu zamówienia bezpośredniemu wykonawcy (§ 19).
§  22.
Jeżeli zamówienie złożone zostało w związku z awarią, oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zamówienia powinno być wysłane odbiorcy niezwłocznie.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia.

§  23.
1.
Dostawca, który nie wysłał w terminach, o których mowa w §§ 18-20, oświadczeń o akceptacji lub odmowie akceptacji zamówienia, obowiązany jest do zapłaty kary określonej w § 72, chyba że dostawa została w terminie wykonana lub zgodnie z § 4 niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację zamówienia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy jednostka właściwa do przyjmowania zamówień nie zawiadomiła zamawiającego w terminie o przekazaniu zamówienia bezpośredniemu wykonawcy (§ 19).

Spory przedumowne.

§  24.
1.
Strona, której zamówienie zostało zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinna nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie w zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie niewysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa została zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
2.
Zawiadamiając drugą stronę o niezaakceptowaniu jej zastrzeżeń strona może zwrócić się do swej jednostki nadrzędnej, a w przypadku określonym w § 5 ust. 2 - również do jednostki właściwej do przyjmowania zamówień z wnioskiem o podjęcie kroków celem uzgodnienia stanowisk.
3.
W razie gdy umowa zawarta być miała na podstawie rozdzielnika, asygnaty lub uzgodnienia dostaw, strona, której zamówienie nie zostało zaakceptowane w całości lub w części, może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowych dyspozycji, o których mowa w § 15.
§  25.
W przypadku określonym w § 5 ust. 2 wniosek o ustalenie treści umowy składa się w komisji arbitrażowej przeciwko jednostce, której złożono zamówienie, i przeciwko wskazanemu przez nią dostawcy. Jeżeli jednostka, której złożono zamówienie, nie wskazała dostawcy, wniosek o ustalenie treści umowy wnosi się tylko przeciwko tej jednostce.

Jakość przedmiotu dostawy.

§  26.
Przedmiot dostawy powinien odpowiadać obowiązującym normom państwowym, a w ich braku powołanym w umowie normom resortowym lub ustalonym warunkom technicznym albo warunkom określonym w umowie. Jeżeli w umowie nie określono warunków, jakim odpowiadać powinien przedmiot dostawy, artykuł powinien być dobrej jakości i odpowiadać swemu przeznaczeniu.

Próby techniczne.

§  27.
1.
W razie gdy zastrzeżono, że przed wysyłką przedmiotu dostawy przeprowadzone zostanie badanie techniczne w obecności przedstawiciela odbiorcy, badanie to przeprowadza się w zakładzie dostawcy.
2.
Dostawca obowiązany jest zawiadomić odbiorcę na 7 dni wcześniej o dniu i godzinie, w której próby techniczne zostaną przeprowadzone.
3.
W razie nieprzybycia przedstawiciela odbiorcy w terminie określonym w ust. 2 próby techniczne mogą być przeprowadzone bez udziału odbiorcy.

Termin dostawy.

§  28.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie:
  1)
jeżeli przedmiot dostawy miał być odebrany ze składu dostawcy - gdy dostawca przygotował artykuł do odbioru w tym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej o dniu i miejscu odbioru,
  2)
jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.
2.
Jeżeli dostawa została wykonana przed terminem ustalonym w umowie, odbiorca może zażądać od dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedterminową dostawą.

Odbiór przedmiotu dostawy ze składu.

§  29.
1.
Jeżeli w umowie przewidziano, że przedmiot dostawy powinien być wydany ze składu, albo jeśli odbiorca później tego zażądał, dostawca prześle odbiorcy zawiadomienie, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1.
2.
Odbiorca przyśle w dniu wskazanym w zawiadomieniu swego przedstawiciela dla dokonania odbioru.
3.
W razie niezgłoszenia się odbiorcy w wyznaczonym terminie dostawca może wyznaczyć do odbioru dodatkowy termin, z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyśle przedmiot dostawy pod adresem odbiorcy lub złoży go na przechowanie albo odstąpi od umowy. W razie wysłania artykułu pod adresem odbiorcy lub złożenia go na przechowanie odbiorca zwróci dostawcy wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.
§  30.
Dostawca wyda przedmiot dostawy przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu przez niego upoważnienia do odbioru, wylegitymowaniu się i podpisaniu pokwitowania.
§  31.
1.
Upoważnienie do odbioru przedmiotu dostawy powinno być sporządzone na blankiecie odbiorcy i podpisane przez osobę uprawnioną pod pieczątką odbiorcy.
2.
W upoważnieniu należy określić dokładnie przedmiot dostawy i termin ważności upoważnienia.
3.
Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i załącza do pokwitowania wydanego przez osobę upoważnioną do odbioru.
4.
Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się upoważnieniem stałym, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, numer upoważnienia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upoważnienie podpisała.

Wysyłka przedmiotu dostawy.

§  32.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle w dniu oddania przesyłki do przewozu zawiadomienie pod adresem, pod którym został wysłany przedmiot dostawy. W zawiadomieniu należy podać numer zamówienia (umowy) lub dodatkowej dyspozycji (§ 15), adres, pod jakim przedmiot wysłano, i datę wysyłki, a w razie gdy przesyłka została wysłana koleją lub drogą wodną - ponadto numer wagonu lub nazwę statku i numer listu przewozowego oraz dane co do ilości i rodzaju wysłanych artykułów (§ 12 ust. 1 pkt 5).
§  33.
1.
Dostawca zażąda w liście przewozowym - jeżeli obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość - aby przewoźnik przeważył przesyłkę przy załadowaniu, przeliczył ilość skrzyń, bel itp.
2.
Jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden rodzaj artykułu, do przesyłki i listu przewozowego należy załączyć specyfikację wysłanych artykułów. Specyfikacja powinna określać przedmiot dostawy w sposób przewidziany w § 12 ust. 1 pkt 5 i powinien w niej być powołany numer i data zamówienia, umowy lub dodatkowej dyspozycji (§ 15).
§  34.
W razie niezałączenia do przesyłki lub do listu przewozowego specyfikacji lub niewysłania w terminie zawiadomienia (§ 32) dostawca zapłaci odbiorcy karę przewidzianą w § 72.
§  35.
Z chwilą nadania przedmiotu dostawy do przewozu szkoda powstała na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża odbiorcę, chyba że w umowie ustalono inny moment przejścia ryzyka na odbiorcę.
§  36.
1.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad przedmiotu dostawy, niewłaściwego załadowania lub opakowania.
2.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub dodatkowej dyspozycji, że wysyłka przedmiotu dostawy powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy zawiadomienie co najmniej na 7 dni przed terminem wysyłki, wskazując datę i miejsce, w którym przedmiot zostanie załadowany. Niestawiennictwo przedstawiciela odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki.

Opakowanie.

§  37.
Dostawca powinien wysłać przedmiot dostawy albo przygotować go do odbioru w opakowaniu odpowiadającym obowiązującym normom państwowym, a w ich braku - normom resortowym lub warunkom odpowiednim do właściwości przedmiotu dostawy i do środka transportowego, jaki będzie użyty.
§  38.
Jeżeli w umowie zastrzeżono opakowanie specjalne, różnicę kosztu opakowania specjalnego ponosi odbiorca.
§  39.
Na opakowaniach nadających się do ponownego użytku powinny być uwidocznione nazwa i adres jednostki, która artykuł opakowała, oraz symbol "odsp" w przypadku, gdy opakowanie powinno być odsprzedane, lub symbol "zwr", gdy opakowanie jako wypożyczone podlega zwrotowi.
§  40.
1.
Odbiorca, który otrzymał artykuł w opakowaniu nadającym się do ponownego użytku, jeżeli nie odsprzedaje artykułu w tym samym opakowaniu innej jednostce, powinien opakowanie po jego zwolnieniu odsprzedać dostawcy, który obowiązany jest je nabyć.
2.
Dostawca może w umowie, dodatkowej dyspozycji, akceptacji zamówienia albo w fakturze wskazać odbiorcy jednostkę, której zwolnione opakowanie należy przesłać i która za to opakowanie zapłaci.
3.
Odbiorca, który odsprzedaje artykuł w opakowaniu, powinien wskazać nabywcy, komu zwolnione opakowanie należy przesłać i kto za nie zapłaci (ust. 2).
4.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę należności przez wskazanego przez siebie nabywcę opakowania.
§  41.
Jeżeli w cenie artykułu nie został uwzględniony koszt opakowania nadającego się do ponownego użytku, odbiorca obowiązany jest zwrócić opakowanie (opakowanie wypożyczane) dostawcy lub jednostce przez niego wskazanej niezwłocznie po zwolnieniu, chyba że w umowie ustalono inny termin zwrotu. W tym przypadku należy w fakturze podać, że cena opakowania nie została wliczona w cenę artykułu.
§  42.
Koszty wysyłki opakowań wypożyczanych i sprzedawanych nadających się do ponownego użytku ponosi odbiorca, który otrzymał artykuł w opakowaniu, a koszty odbioru - jednostka, której opakowanie zostało przesłane.

Ubezpieczenie.

§  43.
1.
Obowiązek ubezpieczenia w transporcie i pokrycia związanych z tym kosztów oraz dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody ciąży na tej ze stron, która zgodnie z umową lub warunkami dostawy ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia w czasie transportu.
2.
W razie gdy na podstawie zarządzenia właściwego organu naczelnego administracji państwowej odbiorca zwolniony jest od obowiązku podpisania polisy obrotowej, dostawca na żądanie odbiorcy ubezpieczy przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy.
§  44.
Dochodzenie wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń należy do strony, na rzecz której przedmiot dostawy był ubezpieczony. Strona upoważniona do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody otrzyma od drugiej strony wszystkie potrzebne dokumenty nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

Wady przedmiotu dostawy.

§  45.
1.
Dostawca jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za wady przedmiotu dostawy.
2.
Przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie ma on właściwości, o których istnieniu dostawca zapewnił odbiorcę, albo jeżeli przedmiot został wydany odbiorcy w stanie niekompletnym. W szczególności uważa się, że przedmiot dostawy ma wady, jeżeli nie odpowiada warunkom określonym w § 26, lub dostarczony został w innym gatunku, niż ustalono w umowie. Za wadę uważa się również przekroczenie tolerancji ustalonych normami.
§  46.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że przedmiot dostawy będzie niepełnowartościowy, przepisy o rękojmi z tytułu wad (§ 52) stosuje się tylko wtedy, gdy cechy jakościowe przedmiotu niepełnowartościowego określone zostały w umowie.
§  47.
Przepisy o wadach (§ 45) stosuje się również w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy przewidują, że przedmiot dostawy powinien być oznaczony znakiem kontroli technicznej lub innymi znakami albo że do przedmiotu dostawy należy załączyć atesty, certyfikaty lub inne świadectwa, a przedmiot został dostarczony bez świadectw.

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych.

§  48.
1.
W razie stwierdzenia wady jakościowej lub braku ilościowego należy niezwłocznie sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela dostawcy. Jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, protokół sporządza się przy udziale przedstawiciela rady zakładowej odbiorcy.
2.
Odbiorca, który stwierdził wady w nieobecności dostawcy, obowiązany jest zawiadomić dostawcę niezwłocznie telegraficznie lub telefonicznie o ujawnieniu wad.
3.
Dostawca, który zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy, powinien zawiadomić o tym odbiorcę telegraficznie lub telefonicznie najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia i podać termin przybycia delegata. Termin ten nie powinien być dłuższy niż trzy dni.
§  49.
1.
Odbiorca, który przy odbiorze przesłanego mu przez dostawcę przedmiotu dostawy stwierdził, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie tego przedmiotu, obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń do dostawcy przed odbiorem zażądać od przewoźnika sprawdzenia i sporządzenia protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami o przywozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i zachowania prawa dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody.
2.
Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu w czasie transportu należy do strony, która ponosi ryzyko przypadkowej utraty. Jeżeli ryzyko obciąża odbiorcę, dostawca odda mu do dyspozycji dokumenty niezbędne do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody, a gdy zajdzie tego potrzeba, udzieli mu w tym celu pełnomocnictwa.
§  50.
1.
Protokół, o którym mowa w § 48, powinien zawierać:
  1)
datę i miejsce sporządzenia protokołu,
  2)
imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych,
  3)
nazwę dostawcy oraz nazwę i adres producenta, jeżeli jest znany, a dostawa nastąpiła ze składu jednostki zbytu lub jednostki handlowej,
  4)
datę nadania przesyłki do przewozu na stacji (przystani) nadania, datę nadejścia przesyłki na stację (przystań) przeznaczenia lub datę przyjęcia na skład odbiorcy (jeżeli odbiór został dokonany w składzie odbiorcy),
  5)
numer wagonu i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy,
  6)
wzmianka o stanie wagonu i plomb,
  7)
sposób sprawdzenia wagi (ilości),
  8)
dokładne określenie przedmiotu dostawy (klasy, gatunku, wymiarów itp.),
  9)
ilość przedmiotów dostawy według dokumentów przewozowych lub faktury dostawcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz ilość brakującą lub uszkodzoną,
  10)
opis stanu opakowania i sposobu zapakowania, stopnia zapełnienia opakowania, jeżeli przedmiot dostawy został dostarczony w opakowaniu,
  11)
ilość artykułów zbadanych w celu określenia ich jakości, ilość artykułów zakwalifikowanych jako nie nadające się do użytkowania według przeznaczenia, ilość artykułów zakwalifikowanych do przyjęcia po obniżonej cenie oraz wysokość obniżki ceny,
  12)
dokładny opis stwierdzonego stanu faktycznego, a w szczególności rodzaju wad jakościowych, braków ilościowych lub uszkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania; w razie niekompletności dostawy - dokładne określenie brakujących części, odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki; sposób przechowania, jeżeli badanie dokonywane jest w składzie odbiorcy,
  13)
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela odbiorcy i wyjaśnień udzielonych przez przedstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokołu; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny, mimo że był zawiadomiony, należy o tym zamieścić w protokole odpowiednią wzmiankę,
  14)
opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu ich pobrania i zabezpieczenia, jeżeli próbki zostały pobrane,
  15)
opinię biegłego, jeżeli był wzywany,
  16)
ewentualne zastrzeżenia osób obecnych przy sporządzaniu protokołu,
  17)
podpisy osób wymienionych w pkt 2.
2.
Sporządzenie protokołu odrębnego w sposób określony w ust. 1 jest zbędne w razie sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo jeżeli wada została stwierdzona w protokole organu inspekcji państwowej lub kolejowym.
§  51.
1.
Gdy odbiorca twierdzi, że przedmiot dostawy posiada wady, a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy do właściwego instytutu naukowego lub innego organu administracji państwowej, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest właściwy do przeprowadzania ekspertyz.
2.
Obowiązek zwrócenia się o dokonanie ekspertyzy ciąży na odbiorcy również wtedy, gdy artykuł ulega szybkiemu zepsuciu, a skomunikowanie się z dostawcą niezwłocznie nie jest możliwe.
3.
Jeżeli zarzuty odbiorcy okażą się uzasadnione, koszty związane z ekspertyzą ponosi dostawca.

Rękojmia za wady i braki ilościowe.

§  52.
1.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
  1)
udzielić dostawcy dodatkowego terminu do dokonania naprawy lub uzupełnienia niekompletnego przedmiotu dostawy albo
  2)
zażądać dostarczenia zamiast przedmiotów wadliwych przedmiotów dobrej jakości lub obniżenia ceny, albo
  3)
odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy w późniejszym terminie stało się dla odbiorcy bezprzedmiotowe.
2.
Jeżeli dostawca dostarczył artykuł o mniejszej wartości użytkowej niż zastrzeżono w umowie (na przykład paliwo o mniejszej kaloryczności), dostawca powinien na żądanie odbiorcy wyrównać straty przez dostarczenie dodatkowo i nieodpłatnie artykułów tego samego rodzaju w ilości w tym celu potrzebnej, o ile odbiorca nie zażądał obniżenia ceny.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dostawę uważa się za wykonaną dopiero po zakończeniu napraw, skompletowaniu przedmiotu dostawy lub dostarczeniu artykułów dobrej jakości albo dodatkowej ich ilości bądź obniżeniu ich ceny. Wykonanie tych czynności nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę oraz wynagrodzenia szkód poniesionych przez odbiorcę w związku z otrzymaniem artykułu nieodpowiedniej jakości.
4.
Jeżeli odbiorca żąda obniżenia ceny z powodu wad, obniżenie następuje w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu dostawy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu wolnego od wad.

Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe.

§  53.
1.
Odbiorca traci roszczenie z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych, jeżeli o stwierdzeniu wad lub braków nie zawiadomił dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym przedmiot odebrał, i nie wysłał w tym terminie protokołu, o którym mowa w § 48.
2.
W razie gdy wady lub braki ilościowe były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze (wady ukryte), termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich ujawnienia.
3.
Termin do zgłoszenia reklamacji z tytułu wad lub braków ilościowych artykułów dostarczonych w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym biegnie od dnia, w którym opakowanie zostało otwarte.
4.
Jeżeli na artykuł została udzielona gwarancja, roszczenie z tytułu wad wygasa z upływem terminu gwarancji.

Cena.

§  54.
1.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
2.
Strony nie mogą ustalać cen w drodze umownej, z wyjątkiem przypadków, gdy w przepisach o cenach zostały do tego upoważnione.
3.
Jeżeli cena została ustalona franco stacja załadowania, koszty załadowania obciążają dostawcę, a koszty przewozu, przeładunku w drodze i wyładowania na stacji przeznaczenia - odbiorcę.
4.
Jeżeli w cenniku nie przewidziano inaczej, to cena franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, rzeczną, kolejowo-rzeczną lub rzeczno-kolejową do stacji kolejowej lub portu rzecznego wskazanego przez odbiorcę.
5.
Różnicę pomiędzy kosztem przewozu, o którym mowa w ust. 4, a kosztem innego rodzaju przesyłki lub kosztem przewozu innym środkiem transportowym ponosi odbiorca w tych przypadkach, gdy tego zażądał.
6.
Jeżeli obowiązująca cena zbytu została ustalona franco stacja przeznaczenia, a strony przewidziały w umowie odbiór ze składu zakładu produkcyjnego, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z wysyłką (załadowaniem i transportem) w zryczałtowanej wysokości, a w razie braku takich przepisów - w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, chyba że strony umówiły się inaczej co do pokrycia tych kosztów.
7.
W razie gdy w umowie zastrzeżono, że dostawa dokonywana będzie specjalnymi środkami transportowymi dostarczonymi przez odbiorcę (np. odbiór węgla kolejką linową, własnym taborem kolejowym) lub taborem samochodowym, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów przewozu, jednak najwyżej w wysokości średnich kosztów transportu koleją franco stacja przeznaczenia.
§  55.
1.
W razie gdy cena została ustalona franco stacja przeznaczenia, a:
  1)
miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
  2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy,

dostawca bez względu na to, jakiego środka transportowego użył, nie może domagać się dopłaty za transport przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego w umowie.

2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli odbiorca odebrał przedmiot dostawy ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu w wysokości określonej w § 54 ust. 6.
3.
Cena ustalona loco skład dostawcy obejmuje koszt załadowania na środek transportowy odbiorcy. Odbiorcy, który dokonał załadowania własnymi środkami, przysługuje zwrot kosztów załadowania w wysokości określonej w przepisach szczególnych, a w razie braku takich przepisów - w wysokości rzeczywiście poniesionej, chyba że strony umówiły się inaczej.
§  56.
Zakupy w punktach sprzedaży detalicznej dokonywane są loco punkt sprzedaży, przy czym koszty załadowania i odbioru obciążają odbiorcę. Koszty załadowania i odbioru obciążają odbiorców uprawnionych do zakupu wyłącznie po cenach detalicznych również wtedy, gdy odbierają oni artykuły od producenta lub ze składu hurtowego.

Sposób zapłaty.

§  57.
W sprawach dotyczących sposobu zapłaty, nieuregulowanych w ogólnych warunkach dostawy, stosuje się przepisy o rozliczeniach.
§  58.
Odbiorca może odmówić zapłaty (akceptu):
  1)
całkowicie, gdy:
a)
nie zamawiał artykułu,
b)
zapłacił już za artykuł,
c)
dostarczony artykuł jest w całości nieodpowiedni co do jakości ze względu na wady,
d)
dostarczony artykuł nie nadaje się do użytku jako nie skompletowany,
e)
całość dostarczonego artykułu nie odpowiada obowiązującym normom,
f)
w drodze przeadresowano przesyłkę na innego odbiorcę,
  2)
częściowo, gdy:
a)
dostawca nie stosował cen, narzutów lub marż ustalonych umową, cennikiem lub w inny sposób prawny,
b)
nadesłano artykuł w ilości przewyższającej ilość przewidzianą w umowie,
c)
nadesłano obok artykułu zamówionego również artykuł nie zamówiony,
d)
odbiorca zapłacił już za część artykułu,
e)
faktura lub żądanie zapłaty wykazuje błędy rachunkowe,
f)
część dostarczonego artykułu jest nieodpowiednia co do jakości ze względu na wady,
g)
część dostarczonego artykułu nie nadaje się do użytku jako nie skompletowana,
h)
część dostarczonego artykułu nie odpowiada obowiązującym normom,
i)
w drodze przeadresowano część artykułu na innego odbiorcę,
j)
dostawca nie potrącił płatnikowi należnych kar umownych.
§  59.
Strony mogą w umowie ustalić inne powody odmowy zapłaty (akceptu), a w szczególności postanowić, że odbiorca odmówi zapłaty (akceptu), jeśli dostawca dostarczy artykuł bez wymaganego oznaczenia lub przed terminem określonym w umowie albo nie przedstawi decyzji o ustaleniu ceny.
§  60.
Zapłata (akcept) lub odmowa zapłaty (akceptu) nie pozbawiają dostawcy i odbiorcy prawa do późniejszego wystąpienia z wzajemnymi roszczeniami.
§  61.
1.
Gdy z powodu braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy należność dostawcy za uprzednio wykonane dostawy nie została zapłacona, dostawca może uzależnić wysyłkę przedmiotu dostawy lub wydanie go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.
2.
Żądanie ustanowienia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy lub przy przyjęciu zamówienia do wykonania (zawarciu umowy),
3.
W razie opóźnienia ustanowienia akredytywy dostawca może od umowy odstąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  62.
1.
Gdy jedna ze stron nie wykonuje swych zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego od umowy odstąpi. Odstąpienie nie wymaga wówczas ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
Odbiorca może odstąpić od umowy bez udzielenia terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie dostawy po terminie ustalonym w umowie byłoby dla niego bezprzedmiotowe.
3.
W zakresie artykułów objętych rozdzielnikiem odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie dostawy było dłuższe niż 20 dni, a także przed upływem tego terminu, jeżeli przedmiot dostawy stał się dla odbiorcy zbędny.
4.
W razie przekroczenia limitu należności (§ 12 ust. 4) odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przepisy o cenach nie przewidują, że obowiązany jest w tym przypadku do zapłaty ceny przekraczającej limit.
§  63.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy, że dostawy nie przyjmie - dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości ustalonej na ogólnych zasadach prawa.
§  64.
1.
Zmiana lub rozwiązanie umowy za wzajemną zgodą stron może nastąpić tylko w gospodarczo uzasadnionych przypadkach. Ewentualne szkody, spowodowane rozwiązaniem umowy albo jej zmianą, strony ponoszą po połowie, jeżeli organy nadrzędne stron nie ustalą inaczej.
2.
W razie wydania przez jednostki nadrzędne stron uzgodnionego zarządzenia, z którego wynika obowiązek zmiany lub rozwiązania umowy, odbiorca obowiązany jest przesłać dostawcy projekt zmian umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zostało doręczone zarządzenie, a w razie niewykonania tego obowiązku - zapłacić karę określoną w § 72. W uzgodnieniu dostaw można przewidzieć krótszy termin do wprowadzenia zmian do umów.
3.
O dokonaniu zmiany lub rozwiązania umowy na artykuły objęte rozdzielnikiem lub asygnatą dostawca zawiadomi właściwą jednostkę zbytu.
4.
Jeżeli w zarządzeniu dotyczącym zmiany umowy przewidziano, że dostawca powinien dostarczyć więcej artykułów lub inne niż przewidziano w umowie, dostawa tych artykułów może nastąpić dopiero po nadesłaniu przez odbiorcę zamówienia lub po zaakceptowaniu przez niego projektu umowy nadesłanego przez dostawcę.
§  65.
1.
Dostawy zalicza się na poczet wykonania rozdzielnika tego roku kalendarzowego, w którym zostały faktycznie wykonane.
2.
Umowy zawarte w ramach rozdzielnika lub na podstawie asygnaty, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w roku następnym, jeżeli odbiorca do dnia 20 stycznia nie zawiadomi dostawcy, że od umowy odstępuje. Dostawca, który nie wykonał umowy w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązany jest do zapłaty kar za okres od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, do dnia jej wykonania.
3.
W razie nieskorzystania przez odbiorcę z prawa odstąpienia od umowy strony powinny przeprowadzić zmiany umów poprzednio zawartych w ramach rozdzielnika lub na podstawie asygnaty na rok następny.
§  66.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostawy innych przedmiotów zamiast wadliwych, powinien przedmiot postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 14 dni od dnia wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie lub sprzedać go na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej.
§  67.
Sprzedaż przedmiotów dostawy postawionych do dyspozycji (§ 66) innej jednostce gospodarki uspołecznionej, a gdy to jest niemożliwe - osobie prywatnej, może nastąpić nawet przed upływem terminu przewidzianego w § 66 ust. 1, gdy przedmiot dostawy ulega szybkiemu zepsuciu, a przechowanie go przez okres potrzebny do uzyskania dyspozycji naraziłoby gospodarkę narodową na szkody.
§  68.
1.
We wszystkich przypadkach postawienia przez odbiorcę przedmiotu dostawy do dyspozycji dostawca niezależnie od obowiązku zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy obowiązany jest pokryć koszty związane z przechowaniem, wysyłką itp.
2.
Dostawca, który pobrał należność za przedmiot dostawy postawiony do dyspozycji, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie pobrane kwoty z karami za zwłokę od dnia nienależnego pobrania.
§  69.
Przepisy §§ 66-68 dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do dostawców w przypadku, gdy odbiorca nie zgłosił się po odbiór przedmiotu dostawy.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  70.
1.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.).
2.
Kary płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej.
§  71.
Jeżeli zobowiązanie nie zostało wykonane na skutek zarządzenia organu nadrzędnego jednej ze stron, wydanego z tytułu nadzoru nad tą stroną lub na skutek zarządzenia jednostki przez ten organ upoważnionej, organ lub jednostka, która wydała zarządzenie, obowiązana jest do zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody drugiej stronie, jeżeli zarządzenie wydane zostało bez zgody drugiej strony lub jej organu nadrzędnego. Organ nadrzędny dostawcy lub jednostka przez ten organ upoważniona zwolniona jest od obowiązku zapłaty kary w razie wykonania dostawy na jej zlecenie w terminie przez innego dostawcę, o ile z treści umowy lub z okoliczności nie wynika, że odbiorca miał uzasadnione powody do żądania, aby dostawa została wykonana przez dostawcę, z którym została zawarta umowa.
§  72.
W przypadkach określonych w §§ 13, 16, 23, 34 i 64 kara wynosi 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a 100 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma kar za zwłokę nie może być wyższa niż 1.000 zł.
§  73.
1.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
  1)
10% wartości dostawy w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
  2)
5% wartości przyjętych przez odbiorcę artykułów nie zamówionych albo dostarczonych z wadami lub w innych asortymentach albo gatunkach niż zamówione bądź nie zaopatrzonych w znaki (świadectwa) kontroli technicznej, atesty, certyfikaty itp.,
  3)
5% wartości dostawy, jeżeli zgodnie z warunkami umowy lub normami przedmiot dostawy powinien być dostarczony w opakowaniu dostawcy, a dostawca wysłał artykuł bez opakowania lub nieodpowiednio opakowany,
  4)
1% wartości przedmiotu dostawy postawionego przez odbiorcę do dyspozycji dostawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu przedmiotem,
  5)
0,05% wartości przedmiotu dostawy dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
  6)
0,05% za każdy dzień opóźnienia zwrotu sum nienależnie zainkasowanych.
2.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę w wysokości:
  1)
10% wartości przedmiotu dostawy w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy,
  2)
0,05% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w razie opóźnienia odbioru przedmiotu dostawy w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał ze składu dostawcy albo gdy opóźnienie wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy,
  3)
5% wartości przedmiotu dostawy użytego przez odbiorcę pomimo odmowy zapłaty, a to niezależnie od obowiązku zapłaty kar za zwłokę,
  4)
0,05% za każdy dzień zwłoki z zapłatą należności za dostawę,
  5)
50% wartości opakowania za każdy miesiąc opóźnienia zwrotu opakowania wypożyczanego, w wysokości jednak nie wyższej niż 6-krotna wartość tego opakowania.
3.
Kara za dostarczenie przedmiotu nie zamówionego nie należy się, jeżeli dostawa wykonana została na podstawie zarządzenia organu nadrzędnego w związku z nadzwyczajnym zdarzeniem, a przedmiot dostawy odpowiada potrzebie, dla której zarządzenie zostało wydane.
§  74.
W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, kary za zwłokę należą się niezależnie od kar lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§  75.
Zastrzeżenie w umowie kar w wysokości niższej niż przewidziana w §§ 72 i 73 dopuszczalne jest tylko za zgodą ministrów, którym podlegają obie strony.
§  76.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 100 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji organu nadrzędnego.
2.
Ogólna wysokość kar za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru przedmiotu dostawy nie może przekroczyć 30% wartości dostawy.
§  77.
Przepisu § 76 ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie przepisów o rozliczeniach bank obowiązany jest z urzędu obliczyć i pobrać kary należne dostawcy za opóźnienie zapłaty. Jeżeli przepisy o rozliczeniach przewidują, że w razie opóźnienia zapłaty (złożenia przelewu) bank pobiera dla dostawcy za każdy dzień zwłoki karę wyższą niż 0,05% od sumy należności, kara należy się w wysokości określonej w przepisach o rozliczeniach.
§  78.
Jeżeli strona wezwana do zapłaty kar nie zapłaciła ich w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła zapłaty z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości o 100% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich.