§ 1. - Zm.: zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.91.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  1.
W branżowych warunkach dostawy artykułów hutniczych w obrocie krajowym, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych (Monitor Polski Nr 72, poz. 436), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 12 ust. 4 pkt 3 po wyrazach "dołączony atest" i przecinku dopisuje się wyrazy "przy czym należy podać przeznaczenie oraz numer i datę zamówienia tego kontrahenta jednostki zamawiającej, na którego zlecenie ma być przeprowadzone badanie techniczne";
2)
w § 13 w drugim wierszu po cyfrze 8 zastępuje się literę "i" przecinkiem, a po cyfrze 12 dopisuje się wyrazy "i 16";
3)
w § 18 ust. 1 w wierszu drugim i piątym oraz w § 19 ust. 1 i 2 termin "30 dni" zmienia się na "40 dni";
4)
w § 55:
a)
skreśla się ust. 4,
b)
dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację 4,
c)
dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule hutniczym dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ust. 1-4 nie odpowiada za żadne inne szkody.";

5)
§ 72 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.) lub braku materiałów pochodzenia zagranicznego, z których dostawą zalega centrala handlu zagranicznego bądź zagraniczny dostawca, albo w wyniku przesunięcia zarządzonego przez jednostkę zbytu na podstawie § 26 ust. 4 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.".