Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.72.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 21 sierpnia 1957 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) oraz §§ 2 i 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się:
1)
szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych, zwanych dalej artykułami hutniczymi, zawarte w załączniku nr 1;
2)
branżowe warunki dostawy artykułów hutniczych w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2;
3)
wykaz artykułów hutniczych rozprowadzanych przez Centralny Zarząd Zbytu Stali, stanowiący załącznik nr 3;
4)
terminarz składania zamówień na artykuły hutnicze, stanowiący załącznik nr 4;
5)
wykaz rejonowych biur sprzedaży artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 5.
W zakresie odlewów staliwnych i wyrobów kutych zarządzenie odnosi się do wszystkich produkowanych w resorcie przemysłu ciężkiego oraz do tych spośród produkowanych w innych resortach, które są przeznaczone dla odbiorców spoza resortu producenta.
Ilekroć w załącznikach jest mowa:
1)
o ministrach - należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych i zarządów centralnych organizacji spółdzielczych;
2)
o ministerstwach - należy przez to rozumieć również urzędy centralne i centralne organizacje spółdzielcze;
3)
o centralnych zarządach - należy przez to rozumieć centralne zarządy przemysłu lub inne równorzędne jednostki organizacyjne nadzorujące odbiorców.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
w zakresie branżowych warunków dostawy artykułów hutniczych z wyjątkiem §§ 1-28 - po upływie 30 dni od ich ogłoszenia;
2)
w zakresie pozostałych przepisów - od dnia 1 stycznia 1958 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH I UZGODNIENIACH DOSTAW ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH

Spis rozdziałów.

Rozdział 1

Rozdzielnictwo artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne (§§ 1-27)

- Przepisy wstępne (§§ 1-4)

- Przydziały zaliczkowe (§ 5)

- Przydziały dodatkowe (§§ 6-7)

- Zmiany planów rozdziału (§ 8)

- Rozdzielniki (§§ 9-12)

- Odstępowanie i zrzeczenie się przydziałów (§§ 13-17)

- Uzgodnienia dostaw (§§ 18-24)

- Podstawa roszczenia o ustalenie treści umowy (§ 25)

- Dostawy artykułów hutniczych w razie awarii (§ 26)

- Dostawy artykułów hutniczych przeznaczonych na cele naukowo-badawcze (§ 27)

Rozdział 2

Rozdzielnictwo artykułów hutniczych przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (§§ 28, 29)

Rozdział 3

Zakupy artykułów hutniczych nie rozdzielanych (§§ 30-31)

Rozdział  1.

Rozdzielnictwo artykułów hutniczych przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne.

Przepisy wstępne.
§  1.
Artykuły hutnicze zaopatrzeniowe dzielą się na rozdzielane i nie rozdzielane. Podział ten uwidoczniony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  2.
1.
Przydziały artykułów hutniczych rozdzielanych odrębnie na dostawy:
a)
z produkcji krajowej,
b)
z zapasów u dostawców krajowych,
c)
z importu

przyznawane są tylko jednostkom wymienionym w planach rozdziału.

2.
Plany rozdziału sporządzają właściwe jednostki zbytu, wymienione w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  3.
Ogólna ilość artykułów hutniczych, przeznaczona w planie rozdziału dla odbiorców określonego resortu, stanowi przydział roczny. Organ sporządzający plan rozdziału dzieli przydział roczny na kwartały lub półrocza, co uwidocznione jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  4.
1.
Właściwa jednostka zbytu zawiadamia ministerstwa wymienione w planie rozdziału o wysokości przydziału (§ 3).
2.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno określać przydzielone artykuły wyłącznie w nomenklaturze ustalonej w załączniku nr 3 do zarządzenia.
3.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno nastąpić na 40 dni przed końcowymi terminami składania zamówień ustalonymi w załączniku nr 4 do zarządzenia.
4.
W ramach ogólnej ilości artykułów objętej przydziałem rocznym właściwe jednostki zbytu i jednostki wymienione w planie rozdziału mogą wspólnie ustalić dostawy tych artykułów w poszczególnych kwartałach lub półroczach odmiennie, niż określono w planie rozdziału.

Przydziały zaliczkowe.

§  5.
1.
Jeżeli przed ustaleniem planu rozdziału zachodzi potrzeba zawarcia umów dostawy, mogą być przyznawane przez właściwą jednostkę zbytu przydziały zaliczkowe.
2.
Przy przyznawaniu przydziałów zaliczkowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 i 3.

Przydziały dodatkowe.

§  6.
1.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnie ważnymi względami gospodarczymi, ministerstwa wymienione w planie rozdziału mogą składać wnioski o przyznanie przydziałów dodatkowych.
2.
Wniosek o przyznanie przydziału dodatkowego składa się właściwej jednostce zbytu. Wniosek powinien być podpisany przez ministra lub osobę przez niego upoważnioną i dokładnie określać asortyment artykułu hutniczego.
3.
Do wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy dołączyć uzasadnienie, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
a)
czy artykuł hutniczy był przewidziany w resortowym projekcie planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego, czy też został zaplanowany w niedostatecznej ilości,
b)
czy dodatkowy przydział potrzebny jest do wykonania dodatkowych zadań i kto te zadania wyznaczył,
c)
na jaki cel artykuł hutniczy ma być zużyty oraz normę zużycia na jednostkę produktu, jeśli norma taka obowiązuje.
4.
Właściwa jednostka zbytu przyznaje lub odmawia przyznania dodatkowego przydziału.
§  7.
1.
W razie gdy potrzeba dodatkowego przydziału wynika z uchwały Rady Ministrów, nakładającej na resorty dodatkowe zadania, a uchwała nie określa rodzaju i ilości artykułu potrzebnego do wykonania zadań dodatkowych, zainteresowane ministerstwa wystąpią o przyznanie przydziału dodatkowego w trybie ustalonym w § 6. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy powołać uchwałę Rady Ministrów nakładającą dodatkowe zadania.
2.
Jeżeli uchwała Rady Ministrów określa rodzaj i ilość artykułów hutniczych przeznaczonych na wykonanie zadania dodatkowego, odpowiedni przepis uchwały zastępuje decyzję o przydziale dodatkowym.

Zmiany planów rozdziału.

§  8.
W razie zmniejszenia przydziałów dla resortu właściwa jednostka zbytu zawiadomi o tym ministerstwa nadzorujące dostawców i odbiorców, które dokonają odpowiednich zmian w rozdzielnikach i wydadzą zarządzenia co do odpowiedniej zmiany lub rozwiązania umów zawartych już pomiędzy podległymi jednostkami.

Rozdzielniki.

§  9.
1.
Ministerstwa, które otrzymały zawiadomienie o wysokości przydziału (§ 4), sporządzają w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozdzielnik obejmujący przynajmniej 90% otrzymanego przydziału. W rozdzielniku wymienia się ilości artykułów hutniczych dla poszczególnych centralnych zarządów i przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrowi lub dla poszczególnych prezydiów rad narodowych.
2.
W terminie określonym w ust. 1 ministerstwa zawiadamiają jednostki objęte rozdzielnikiem o ilości przydzielonych im artykułów hutniczych.
3.
Centralne zarządy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z ministerstwa (ust. 1) sporządzają rozdzielniki artykułów hutniczych dla podległych odbiorców i w tym samym terminie zawiadamiają ich o ilości przydzielonych im artykułów hutniczych.
4.
Ministerstwa mogą rozdzielić otrzymany przydział pomiędzy jednostki terenowe nadzorujące odbiorców z pominięciem centralnych zarządów - w sposób i w terminach określonych w ust. 1.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych, które otrzymały przydziały, sporządzają rozdzielniki i zawiadamiają odbiorców o ilości przydzielonych im artykułów hutniczych w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przydziału.
6.
Organ, który sporządził rozdzielnik, obowiązany jest w terminach ustalonych w ust. 1-5 przesłać odpis rozdzielnika właściwej jednostce zbytu. Niezależnie od tego w odniesieniu do artykułów hutniczych, dla których w załączniku nr 3 do zarządzenia wskazane jest rejonowe biuro sprzedaży jako jednostka właściwa do przyjmowania zamówień, organ, który sporządził rozdzielnik ustalający przydziały dla podległych odbiorców, zobowiązany jest przesłać odpis rozdzielnika do rejonowo właściwego biura sprzedaży.
7.
Terminy określone w ust. 3-5 mogą być przedłużone na podstawie uzgodnienia między organem sporządzającym rozdzielnik i właściwą jednostką zbytu.
8.
Organ, który sporządził rozdzielnik, uprawniony jest rozdzielnik ten zmienić zawiadamiając o zmianach jednostki wymienione w ust. 6. Zmiana rozdzielnika powinna być dokonana w takim czasie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w branżowych warunkach dostawy.
9.
Na część przydziału nie objętą rozdzielnikiem sporządzonym w terminach określonych w ustępach poprzednich, rozdzielnik należy sporządzać i doręczać w takim terminie, aby dostawy na podstawie zamówień złożonych w terminach określonych w branżowych warunkach dostawy mogły być wykonane w tym samym roku kalendarzowym, a w razie gdy przydział jest podzielony na kwartały lub półrocza - w tym samym kwartale lub półroczu, chyba że strony umówią się inaczej.
§  10.
Właściwa jednostka zbytu może łącznie z zawiadomieniem o wysokości przydziału (§ 4) przesłać jednostce wymienionej w planie rozdziału asygnaty, które są dokumentem stwierdzającym prawo posiadacza do nabycia artykułów przydzielonych. Ministerstwo, które dokonało rozdziału asygnat, nie ma obowiązku zawiadamiania właściwej jednostki zbytu o tym, komu asygnaty zostały wydane, ani przesyłania odpisu rozdzielnika właściwej jednostce zbytu i rejonowemu biuru sprzedaży.
§  11.
1.
W razie nienadesłania właściwej jednostce zbytu w terminie określonym w § 9 rozdzielników lub nadesłania rozdzielników obejmujących mniej niż 90% przydziału, przydział, na który nie nadesłano rozdzielnika, zalicza się do rezerwy bilansowej danego artykułu hutniczego. Przepisu tego nie stosuje się do 10% rezerwy przydziału, chyba że rezerwa ta nie zostanie rozdysponowana w sposób i w terminach określonych w § 9 ust. 9.
2.
Do rezerwy bilansowej jednostka zbytu może również zaliczyć te ilości artykułów hutniczych, co do których odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w branżowych warunkach dostawy.
3.
Odbiorca, który w terminie określonym w branżowych warunkach dostawy nie złożył zamówienia na te hutnicze artykuły rozdzielane, dla których jako jednostka właściwa do przyjmowania zamówień wskazane jest w załączniku nr 3 do zarządzenia rejonowe biuro sprzedaży, uprawniony jest w tym terminie złożyć w rejonowo właściwym biurze sprzedaży w odniesieniu do artykułów hutniczych oznaczonych w rubryce 12 załącznika nr 3 do zarządzenia symbolem A asygnaty, w odniesieniu zaś do artykułów oznaczonych w tej rubryce symbolem R - pisemne oświadczenie, w którym zastrzega sobie prawo późniejszego złożenia zamówienia w granicach nie wykorzystanego przydziału. W tym przypadku zamówienie złożone nie później niż do końca listopada roku przydziałowego będzie przyjęte do wykonania tylko na te artykuły hutnicze, którymi to biuro sprzedaży będzie dysponowało w wolnych zapasach.
4.
Jeżeli dostawca odstąpił od umowy z winy odbiorcy, wygasa prawo odbiorcy do nabycia artykułów hutniczych na podstawie rozdzielnika lub asygnaty.
§  12.
1.
Rozdzielnik lub asygnata zobowiązuje właściwą do przyjmowania zamówień jednostkę (§ 5 branżowych warunków dostawy) do zawarcia umowy na żądanie odbiorcy.
2.
Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień może wskazać odbiorcy przedsiębiorstwo, które zawrze umowę dostawy artykułów hutniczych objętych rozdzielnikiem lub asygnatą i z chwilą zawarcia tej umowy zwolniona zostaje od obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Odbiorca nie ma obowiązku zawarcia umowy dostawy artykułów hutniczych objętych rozdzielnikiem lub asygnatą. W razie gdy odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w branżowych warunkach dostawy, jednostka właściwa do przyjmowania zamówienia może odmówić przyjęcia zamówienia lub uzależnić przyjęcie od zgody odbiorcy na wykonanie dostawy w terminie późniejszym przez nią wskazanym.

Odstępowanie i zrzeczenie się przydziałów.

§  13.
Odstąpienie prawa do nabycia artykułów hutniczych na podstawie rozdzielnika lub asygnaty jednostce tego samego resortu wymaga zgody organu, który sporządził rozdzielnik lub doręczył asygnatę. O dokonanym odstąpieniu prawa do nabycia artykułu hutniczego na podstawie rozdzielnika organ ten zawiadomi jednostki wymienione w § 9 ust. 6.
§  14.
Odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia artykułu hutniczego na podstawie rozdzielnika lub asygnaty innym resortom lub jednostkom wchodzącym w skład innych resortów wymaga zgody właściwej jednostki zbytu.
§  15.
Zleceniodawca robót budowlano-montażowych może bez zgody właściwej jednostki zbytu odstąpić prawo do nabycia artykułu hutniczego na podstawie rozdzielnika lub asygnaty przedsiębiorstwu państwowemu wykonującemu na rzecz zleceniodawcy roboty budowlano-montażowe. O odstąpieniu prawa do nabycia artykułu hutniczego na podstawie rozdzielnika zleceniodawca zawiadamia jednostki wymienione w § 9 ust. 6.
§  16.
Przepisu § 14 nie stosuje się w przypadku, gdy odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia artykułu hutniczego na podstawie rozdzielnika lub asygnaty na rzecz innego resortu następuje na skutek zmian organizacyjnych. W tym przypadku o odstąpieniu przydziałów i prawa do nabycia artykułów hutniczych na podstawie rozdzielników ministerstwa nadzorujące jednostki, których dotyczą zmiany organizacyjne, zawiadomią właściwą jednostkę zbytu oraz jednostki wymienione w § 9 ust. 6.
§  17.
O zrzeczeniu się przydziału ministerstwo dysponujące przydziałem zawiadamia jednostki wymienione w § 9 ust. 6.

Uzgodnienia dostaw.

§  18.
1.
Gdy zachodzi tego potrzeba, mogą być dokonywane uzgodnienia dostaw między jednostkami nadrzędnymi obu stron albo między jednostką nadrzędną jednej strony a drugą stroną.
2.
Uzgodnienia dostaw mogą być dokonywane w szczególności w tych przypadkach, gdy ściślejsze określenie przedmiotu dostawy jest konieczne dla określenia przedsiębiorstwa, które dostawę wykona.
§  19.
1.
Uzgodnienia dostaw powinny określać:
1)
przedmiot dostawy (grupy artykułów hutniczych i ewentualnie inne szczegóły niezbędne do ustalenia przedsiębiorstw, które powinny wykonać dostawę),
2)
wartość przedmiotu dostawy,
3)
dostawców i odbiorców,
4)
terminy, w jakich powinny być zawarte umowy,
5)
ilość artykułów hutniczych w przypadkach, gdy chodzi o artykuły hutnicze nie rozdzielane.
2.
Uzgodnienie dostaw powinno być stwierdzone pismem. Odpisy uzgodnień doręcza się dostawcom i odbiorcom.
§  20.
1.
Uzgodnienie przewidujące obowiązek dostawy lub odbioru określonych co do ilości i rodzaju artykułów hutniczych zobowiązuje dostawcę do zawarcia umowy dostawy na żądanie odbiorcy.
2.
Odbiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy dostawy na żądanie dostawcy wyłącznie w tych przypadkach, gdy w uzgodnieniu dostaw wyraźnie przewidziano taki obowiązek.
3.
W razie nienadesłania zamówienia przez odbiorcę (ust. 1) lub projektu umowy przez dostawcę (ust. 2) w terminie określonym w uzgodnieniu dostaw druga strona zostaje zwolniona od obowiązku zawarcia umowy oraz od obowiązku dokonania dostawy (ust. 1) lub przyjęcia dostawy (ust. 2).
§  21.
Jeżeli dostawca i odbiorca podlegają temu samemu organowi nadrzędnemu, zarządzenie tego organu co do obowiązku wykonania dostawy posiada takie samo znaczenie jak uzgodnienie dostaw.
§  22.
W razie sporu między jednostkami nadrzędnymi stron albo między jednostką nadrzędną jednej strony a drugą stroną co do treści uzgodnienia dostaw uzgodnienie powinno być podpisane w części bezspornej. Spór co do części nie uzgodnionej powinny rozstrzygnąć w ciągu 14 dni wspólną decyzją jednostki nadrzędne jednostek, które nie mogły osiągnąć porozumienia.
§  23.
Przepisy dotyczące uzgodnień dostaw stosuje się również do zarządzeń organów nadrzędnych stron, z których wynika obowiązek zmiany zawartej już umowy (art. 6 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej - Dz. U. Nr 16, poz. 87).
§  24.
Postanowienia uzgodnień dostaw sprzeczne z branżowymi warunkami dostaw są nieważne.

Podstawa roszczenia o ustalenie treści umowy.

§  25.
W przypadkach określonych w §§ 12, 20 ust. 1 i § 21, jeżeli dostawca odmówił zawarcia umowy, odbiorca może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie jej treści. Prawo wystąpienia do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy służy dostawcy jedynie w przypadku, gdy w uzgodnieniu dostaw przewidziano wyraźnie, że odbiorca obowiązany jest zawrzeć umowę (§ 20 ust. 2).

Dostawy artykułów hutniczych w razie awarii.

§  26.
1.
W razie awarii jednostka zbytu obowiązana jest zapewnić dostawę potrzebnych artykułów hutniczych, nawet jeżeli odbiorca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego artykułu hutniczego na podstawie asygnaty lub rozdzielnika.
2.
Zamówienia związane z awarią składa się właściwej jednostce zbytu nie później niż w ciągu 7 dni od daty awarii. Do zamówienia dołącza się tylko protokół awaryjny. Zamówienia złożone w związku z awarią podlegają wykonaniu w pierwszej kolejności.
3.
Przez awarię należy rozumieć nieplanową przerwę produkcji, eksploatacji lub innej zasadniczej działalności odbiorcy, spowodowaną zniszczeniem, zepsuciem, uszkodzeniem lub wydarzeniem losowym, które ograniczyło produkcję, eksploatację lub inną zasadniczą działalność odbiorcy.
4.
Jeżeli dla zapewnienia wykonania w pierwszej kolejności zamówień złożonych w przypadkach awarii zachodzi konieczność przesunięcia wykonania innych zamówień na późniejszy termin, przesunięcie to zarządza właściwa jednostka zbytu w porozumieniu z jednostkami, których zamówienia miałyby być przesunięte w wykonaniu na późniejszy termin lub z ich jednostkami nadrzędnymi. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, przesunięcie to zarządza jednostka zbytu. Niedotrzymanie terminu dostawy na skutek jego przesunięcia nie powoduje obowiązku poniesienia kar umownych i innych skutków niedotrzymania umowy.

Dostawy artykułów hutniczych przeznaczonych na cele naukowo-badawcze.

§  27.
1.
Jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukowo-badawczą uprawniona jest do nabywania drobnych ilości artykułów hutniczych rozdzielanych, potrzebnych do celów naukowo-badawczych, na podstawie oświadczenia jej kierownika, że ilość artykułów hutniczych określona w rozdzielniku lub asygnacie nie jest wystarczająca do pokrycia jej potrzeb lub że nie otrzymała ona rozdzielnika albo asygnaty.
2.
Zamówienia na artykuły hutnicze, przeznaczone na cele naukowo-badawcze, powinny być wykonywane w pierwszej kolejności po wykonaniu zamówień awaryjnych (§ 26).

Rozdział  2.

Rozdzielnictwo artykułów hutniczych przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.

§  23.
1.
Przepisy rozdziału 1, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 15, stosuje się również do dostaw artykułów hutniczych przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.
2.
Rozdzielnictwo artykułów hutniczych przeznaczonych na zaopatrzenie ludności i uzgadnianie dostaw tych artykułów odbywać się będzie w trybie i w terminach określonych w przepisach szczególnych.
§  29.
Umowy na podstawie rozdzielników zawiera się w trybie i w terminach ustalonych w branżowych warunkach dostawy.

Rozdział  3.

Zakupy artykułów hutniczych nie rozdzielanych.

§  30.
Artykuły hutnicze nie rozdzielane zakupuje się na podstawie umowy zawartej zgodnie z branżowymi warunkami dostaw.
§  31.
Przepisy §§ 18-24 stosuje się odpowiednio przy uzgadnianiu dostaw artykułów hutniczych nie rozdzielanych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAWY ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH W OBROCIE KRAJOWYM

Spis rozdziałów.

Umowa dostawy (§§ 1-6)

Terminy zawierania umów (§§ 7-11)

Treść umowy (§§ 12-14)

Dodatkowe dyspozycje (§ 15)

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji (§ 16)

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności (§§ 17-23)

Sposób i źródła wykonania dostaw (§§ 24-26)

Spory przedumowne (§§ 27 i 28)

Jakość przedmiotu dostawy (§ 29)

Próby techniczne (§ 30)

Termin dostawy (§ 31)

Odbiór przedmiotu dostawy ze składu (§§ 32-34)

Wysyłka przedmiotu dostawy (§§ 35-39)

Opakowanie (§§ 40-45)

Ubezpieczenie (§§ 46 i 47)

Wady przedmiotu dostawy (§§ 48-50)

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych (§§ 51-54)

Rękojmia za wady i braki ilościowe (§ 55)

Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe (§ 56)

Cena (§§ 57-59)

Sposób zapłaty (§§ 60-64)

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie (§§ 65-71)

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary (§§ 72-79).

Umowa dostawy.

§  1.
Wszystkie dostawy zarówno artykułów hutniczych rozdzielanych, jak i nie rozdzielanych dokonywane są na podstawie umów, z wyjątkami określonymi w art. 7 i 8 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
§  2.
Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy określone w umowie artykuły hutnicze, a odbiorca zobowiązuje się przyjąć te artykuły i zapłacić należność.
§  3.
1.
Umowy zawiera się bądź w formie aktu podpisanego przez obie strony, bądź w drodze złożenia przez jedną stronę zamówienia i potwierdzenia tego zamówienia przez drugą stronę na jego odpisie lub w osobnym piśmie. Wybór formy umowy należy do stron.
2.
W przypadkach nagłych lub przyjętych zwyczajowo umowy mogą być zawierane telefonicznie lub telegraficznie. Umowy zawarte telefonicznie lub telegraficznie powinny być najpóźniej następnego dnia potwierdzone pisemnie przez każdą ze stron pod rygorem nieważności umowy.
3.
Przepisy dotyczące zamówień stosuje się odpowiednio do projektów umów składanych przez dostawców, chyba że z treści przepisu wynika, iż może być on stosowany tylko do zamówień składanych przez odbiorców.
§  4.
Niezgłoszenie zastrzeżeń przez drugą stronę w terminach przewidzianych w §§ 18 i 19 uważa się za przyjęcie zamówienia.
§  5.
1.
Zamówienia składa się jednostkom właściwym do przyjmowania zamówień, wymienionym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2.
Jednostka właściwa do przyjmowania zamówień (ust. 1) może wskazać odbiorcy przedsiębiorstwo, które zawrze umowę dostawy artykułów objętych rozdzielnikiem lub asygnatą. Z chwilą zawarcia tej umowy wygasa obowiązek jednostki właściwej do przyjmowania zamówień - do zawarcia umowy z odbiorcą.
3.
Jednostki właściwe do przyjmowania zamówień (ust. 1) powinny w miarę możności uwzględniać życzenia odbiorców co do powierzenia wykonania dostawy wskazanemu przez odbiorcę dostawcy, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, a w szczególności racjonalność przewozów.
4.
Jeżeli dokonano uzgodnienia dostaw, zamówienia składa się jednostce wskazanej w uzgodnieniu.
5.
Jednostka, która otrzymała niewłaściwie skierowane zamówienie, ma obowiązek niezwłocznie je zwrócić albo przesłać je właściwej jednostce, zawiadamiając o tym zamawiającego.
§  6.
Jednostki właściwe do przyjmowania zamówień (§ 5) mogą składać projekty umów dostawy odbiorcom.

Terminy zawierania umów.

§  7.
Umowy dotyczące artykułów rozdzielanych zawiera się na dostawy, które powinny być wykonane w okresach przydziałowych (kwartalnych lub półrocznych), a umowy dotyczące artykułów nie rozdzielanych - na dostawy jednorazowe lub na dostawy w dowolnych uzgodnionych między stronami okresach czasu.
§  8.
1.
Zamówienia na dostawy artykułów hutniczych składa się najpóźniej w terminach ustalonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
2.
Zakłady przemysłowe wykonujące seryjną, potokową produkcję mogą po uzgodnieniu z jednostką właściwą do przyjmowania zamówień składać swe oddzielne kwartalne zamówienia obejmujące ilości artykułów przewidzianych do dostawy z produkcji 2-4 kwartałów w jednym terminie obowiązującym dla zamówień odnoszących się do pierwszego z tych kwartałów.
3.
W razie niezłożenia w terminie określonym w ust. 1 zamówienia na artykuły hutnicze nie objęte rozdzielnikiem lub asygnatą jednostka właściwa do przyjmowania zamówień mimo to zamówienie przyjmie, jeżeli istnieje możliwość jego wykonania.
4.
Skutki niezłożenia w terminie zamówienia w ramach rozdzielników, uzgodnień dostaw lub na podstawie asygnat określa § 11 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  9.
Jeśli zawiadomienie o wysokości przydziału artykułów rozdzielanych (§ 4 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia) zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w § 8, termin do składania zamówień ulega przesunięciu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przez jednostkę zbytu przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.
§  10.
1.
Terminów, o których mowa w §§ 8 i 9 nie stosuje się w przypadkach, gdy w uzgodnieniach dostaw ustalone zostały inne terminy składania zamówień.
2.
Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względu na długi cykl produkcyjny lub wykonanie specjalne, w uzgodnieniach dostaw nie można nakładać obowiązku składania zamówień wcześniej niż w terminach ustalonych w § 8.
§  11.
Jeżeli w uzgodnieniach dostaw nie przewidziano inaczej, zamówienie powinno być złożone oddzielnie:
1)
na każdy okres przydziałowy (kwartał lub półrocze) ustalony dla artykułów rozdzielanych,
2)
na każdą grupę przydziałową artykułów rozdzielanych lub na każdą grupę bilansową artykułów nie rozdzielanych, z tym że przy zamówieniu ilości nie mniejszych od minimalnych można według wyboru odbiorcy albo łączyć w jednym zamówieniu profile, wymiary i gatunki mieszczące się w obrębie grup asortymentowych, jakie ustali Centralny Zarząd Zbytu Stali, albo też umieszczać w zamówieniach tylko po jednym profilu, wymiarze i gatunku.

Treść umowy.

§  12.
1.
Zamówienie powinno zawierać:
1)
nazwę i adres dostawcy lub jednostki właściwej do przyjmowania zamówień,
2)
nazwę i adres odbiorcy ze wskazaniem nadzorującego go ministerstwa i centralnego zarządu,
3)
numer i datę zamówienia,
4)
ilość artykułu podlegającego dostawie,
5)
określenie przedmiotu dostawy według obowiązującej nomenklatury cennikowej ze wskazaniem klasy, gatunku, profilu, wymiaru itp., numeru normy państwowej lub innej normy, jeżeli została wydana,
6)
cenę z podaniem numeru obowiązującego cennika, a jeżeli dany artykuł nie jest objęty obowiązującym cennikiem - cenę ze wskazaniem właściwego organu, który ją ustalił,
7)
numer i datę rozdzielnika lub uzgodnienia dostaw ze wskazaniem jednostek, które rozdzielnik lub uzgodnienie sporządziły - jeżeli dostawa ma być wykonana w ramach rozdzielnika lub uzgodnienia,
8)
terminy odbioru lub wysyłki ze wskazaniem ilości artykułów, które w poszczególnych terminach mają być dostarczone,
9)
sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub wodnym; nazwę stacji kolejowej, portu lub innego miejsca przeznaczenia, bocznicy itp.),
10)
nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu do wydania ze składu,
11)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
12)
nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części,
13)
cel, na jaki artykuł objęty zamówieniem (umową) jest przeznaczony (inwestycje, eksploatacja, kapitalny remont), a w zamówieniach stali jakościowej - jej szczegółowe przeznaczenie,
14)
powołanie się na właściwe przepisy w sprawie warunków dostaw (numer i pozycja Monitora Polskiego),
15)
terminy zwrotu opakowania nadającego się do ponownego użytku,
16)
numery i pozycje rysunków dołączanych w 3 egzemplarzach do zamówień na odlewy staliwne i wyroby kute, zamówione ilości sztuk z każdej pozycji, ciężary sztuk, surowych odlewów staliwnych i surowych wyrobów kutych oraz dyspozycje dotyczące modeli dla odlewów staliwnych i matryc dla wyrobów kutych matrycowanych (czy modele lub matryce należy wykonać lub gdzie one się znajdują i kiedy zostaną dostarczone),
17)
w zamówieniach na blachy grube - minimalny format (szerokość i długość) prostokąta odpowiadającego wycinanemu wykrojowi użytkowemu.
2.
W razie braku ustalonej ceny (artykuł wytwarzany po raz pierwszy, nietypowy) w zamówieniu należy zamieścić wzmiankę, że cena zostanie ustalona w obowiązującym trybie przez właściwy organ.
3.
Jeżeli przepisy o cenach przewidują ustalenie limitu należności, w zamówieniu należy limit ten podać.
4.
W razie potrzeby w zamówieniu należy:
1)
powołać się na katalogi,
2)
wskazać warunki techniczne, jakim przedmiot dostawy powinien odpowiadać, z ewentualnym dołączeniem rysunków technicznych,
3) 1
zamieścić zastrzeżenie, że odbiór lub wysyłka mają być poprzedzone badaniem technicznym, gdzie i na czyj koszt badanie będzie przeprowadzone oraz że ma być dołączony atest, przy czym należy podać przeznaczenie oraz numer i datę zamówienia tego kontrahenta jednostki zamawiającej, na którego zlecenie ma być przeprowadzone badanie techniczne,
4)
zamieścić żądania co do specjalnego opakowania,
5)
wskazać jednostkę, której ma być wysłana kopia rachunku (faktury),
6)
podać warunki gwarancji,
7)
określić dodatkowe powody odmowy zapłaty (§ 61),
8)
podać inne szczególne zastrzeżenia, jeżeli rodzaj dostawy tego wymaga.
5.
Do zamówienia należy dołączyć:
1)
asygnaty, jeżeli stanowią podstawę zamówienia,
2)
protokół awarii podpisany przez kierownika, głównego (starszego) księgowego i przewodniczącego rady zakładowej zakładu-odbiorcy, jeżeli dostawa ma być wykonana w związku z awarią.
§  13. 2
Jeżeli w zamówieniu podano dane określone w § 12 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8, 12 i 16 jednostka właściwa do przyjęcia zamówienia nie może uchylić się od jego przyjęcia tylko z tego powodu, że w zamówieniu nie zostały wymienione inne dane określone w § 12. Jednostka ta może jednak zażądać uzupełnienia zamówienia, a w razie nienadesłania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - zażądać zapłaty kary określonej w § 73.
§  14.
Jeżeli w umowie zamieszczono postanowienie, że należność za dostawy artykułów zapłaci inna jednostka, a jednostka ta uchyla się od obowiązku zapłaty, zamawiający pokryje należność, chyba że do umowy załączył pełnomocnictwo jednostki, w której imieniu zawarto umowę dostawy.

Dodatkowe dyspozycje.

§  15.
1.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że odbiorca może w czasie późniejszym w dodatkowych dyspozycjach określić ściślej przedmiot dostawy, terminy lub miejsca dostaw, dyspozycję dotyczącą przedmiotu dostawy lub terminu należy przesłać - jeżeli w umowie inaczej nie zastrzeżono - na 60 dni przed początkiem miesiąca, w którym dostawa ma być wykonana. Dodatkowe dyspozycje dotyczące wyłącznie miejsca dostawy składać należy nie później niż na 15 dni przed terminem dostawy.
2.
Dostawca, który nie otrzymał dodatkowej dyspozycji w terminie, może odstąpić od umowy albo określić przedmiot, terminy i miejsca dostawy zawiadamiając o tym odbiorcę.
3.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 strona, która nie akceptuje treści dodatkowej dyspozycji drugiej strony, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji przesłać protokół rozbieżności. Niewysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji.

§  16.
1.
W razie gdy z uzgodnienia dostaw wynika obowiązek odbiorcy zawarcia umowy dostawy, odbiorca, który bez uzasadnionych przyczyn nie wysłał zamówienia w terminie określonym w uzgodnieniu, obowiązany jest zapłacić dostawcy karę określoną w § 73.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie niezłożenia przez odbiorcę w terminie dyspozycji dodatkowej przewidzianej w umowie (§ 15).

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności.

§  17.
Zamówienia sporządza się na wydanych przez Centralę Wydawniczą Druków formularzach według ustalonego wzoru i przesyła w ilościach egzemplarzy ustalonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  18. 3
1.
Jednostka, która otrzymała zamówienie, prześle odbiorcy w ciągu 30 dni od ustalonego w załączniku nr 4 do zarządzenia końcowego terminu składania zamówień, a w razie złożenia i przyjęcia zamówienia po tym terminie - w ciągu 40 dni od daty jego otrzymania - oświadczenie o akceptacji zamówienia bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami zawartymi bądź w samym oświadczeniu, bądź w załączniku do niego. Zastrzeżenia te stanowią protokół rozbieżności.
2.
Termin do akceptacji zamówienia złożonego w biurze sprzedaży upływa piątego dnia przed początkiem okresu, w którym dostawa ma być wykonana.
§  19. 4
1.
W razie gdy jednostka, która otrzymała zamówienie, sama umowy nie zawiera (§ 5 ust. 2), obowiązana jest przesłać zamówienie bezpośredniemu dostawcy przed upływem 40 dni liczonych od terminów podanych w § 18 ust. 1 zawiadamiając o tym zamawiającego.
2.
Dostawca, któremu przesłano zamówienie do wykonania (ust. 1), dokona czynności określonych w § 18 ust. 1 w terminie 40 dni od dnia otrzymania zamówienia.
§  20.
1.
Jednostka, która otrzymała zamówienie, bądź bezpośredni dostawca uprawnieni są do odmówienia przyjęcia zamówienia do wykonania w następujących przypadkach:
1)
jeżeli przedmiotem zamówienia są artykuły hutnicze nie odpowiadające normom państwowym (PN lub PKN), normom hutniczym resortowym (RN), warunkom określonym w normach GOST, OST lub APL warunkom ustalonym w obowiązujących programach produkcji, katalogach lub wykazach gatunków - o ile nie uzyskano zezwolenia w trybie ustalonym oddzielnymi przepisami,
2)
jeżeli zamówienia artykułów hutniczych nie zalecanych, tzn. nie wymienionych w "Wykazie asortymentów zalecanych", stanowiącym załącznik do okólnika Centralnego Zarządu Zbytu Stali nr 43/37/56 z dnia 14 sierpnia 1956 r., zawierają żądanie dostarczenia atestu hutniczego lub świadectwa odbioru technicznego przez pozahutniczy organ odbiorczy, a łącznie z zamówieniami innych odbiorców obejmują małe ilości, wówczas jednostka odmawiająca przyjęcia zamówienia powinna zaproponować asortyment zastępczy.
2.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy artykułów przeznaczonych do produkcji eksportowej, które mogą odpowiadać innym normom lub warunkom niż wymienione w ust. 1 pkt 1, zgodnie z porozumieniem między centralą eksportową a zakładem produkcyjnym.
§  21.
W razie gdy zgodnie z § 4 akceptacja zamówienia nastąpić może milcząco, uważa się, że umowa została zawarta w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do złożenia zastrzeżeń.
§  22.
Jeżeli zamówienie złożone zostało w związku z awarią, oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zamówienia powinno być wysłane odbiorcy niezwłocznie.
§  23.
W razie gdy jednostka, która otrzymała zamówienie, sama umowy nie zawiera (§ 5 ust. 2), a nie prześle zamówienia bezpośredniemu dostawcy w terminie ustalonym w § 19 ust. 1, obowiązana jest do zapłaty kary określonej w § 73.

Sposób i źródła wykonania dostaw.

§  24.
Dostawca jest uprawniony do wykonania zamówienia z innego źródła dostawy niż wymienione w zawiadomieniu o przydziale (§ 2 ust. 1 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia).
§  25.
Odbiorcy powinni w zamówieniach artykułów hutniczych nie zalecanych, obejmujących małe ilości (tzn. mniejsze od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5 załącznika nr 3 do zarządzenia), podawać wysokość swego rocznego zapotrzebowania. Wykonawcom zamówień przysługuje prawo dostarczenia w kwartale ilości podanego rocznego zapotrzebowania. Nadwyżkę ponad zamówioną ilość rozliczy się w ciężar przydziału następnych kwartałów.
§  26.
1.
W zależności od zapasów i warunków lokalnych biura sprzedaży albo przyjmują zamówienia do wykonania dostawy ze swoich magazynów albo przekazują je zakładom produkcyjnym do wykonania w drodze organizowanych przez siebie tranzytowych dostaw z zakładów produkcyjnych bezpośrednio do odbiorców.
2.
Biura sprzedaży są obowiązane organizować tranzytowe dostawy, jeżeli zamówienia opiewają na pełne ładunki wagonowe złożone z ilości nie mniejszych od minimalnych asortymentów nie wymagających podziału na kilka zakładów produkcyjnych, a biura sprzedaży nie posiadają tych artykułów hutniczych w całości lub częściowo w swoich zapasach.
3.
W razie gdy ilość artykułów hutniczych wyprodukowanych przez zakład produkcyjny dla odbiorców nie stanowi przesyłki pełnowagonowej, zakład produkcyjny za zgodą właściwej jednostki zbytu może przesłać przeznaczone dla określonych odbiorców artykuły hutnicze do właściwego biura sprzedaży łącznie z innymi artykułami przeznaczonymi dla tego biura, zawiadamiając o tym odbiorcę i właściwe biuro.
4.
W przypadku określonym w ust. 3 umowa zawarta z odbiorcą ulega odpowiedniej zmianie.

Spory przedumowne.

§  27.
1.
Strona, której zamówienie zostało zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinna nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie niewysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa została zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
2.
Zawiadamiając drugą stronę o niezaakceptowaniu jej zastrzeżeń strona może zwrócić się do swej jednostki nadrzędnej, a w przypadku określonym w § 5 ust. 2 - również do jednostki właściwej do przyjmowania zamówień z wnioskiem o podjęcie kroków celem uzgodnienia stanowisk.
3.
W razie gdy umowa zawarta być miała na podstawie rozdzielnika, asygnaty lub uzgodnienia dostaw, strona, której zamówienie nie zostało zaakceptowane w całości lub w części, może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowych dyspozycji, o których mowa w § 15.
§  28.
W przypadku określonym w § 5 ust. 2 wniosek o ustalenie treści umowy składa się w komisji arbitrażowej przeciwko jednostce, której złożono zamówienie, i przeciwko wskazanemu przez nią dostawcy. Jeżeli jednostka, której złożono zamówienie, nie wskazała dostawcy, wniosek o ustalenie treści umowy wnosi się tylko przeciwko tej jednostce.

Jakość przedmiotu dostawy.

§  29.
Przedmiot dostawy powinien odpowiadać obowiązującym normom państwowym, a w ich braku - powołanym w umowie normom resortowym lub ustalonym warunkom technicznym albo warunkom określonym w umowie. Jeżeli w umowie nie określono warunków, jakim odpowiadać powinien przedmiot dostawy, artykuł hutniczy powinien być dobrej jakości i odpowiadać swemu przeznaczeniu.

Próby techniczne.

§  30.
1.
W razie gdy zastrzeżono, że przed wysyłką przedmiotu dostawy przeprowadzone zostanie badanie techniczne w obecności przedstawiciela odbiorcy, badanie to przeprowadza się w zakładzie dostawcy.
2.
Dostawca obowiązany jest zawiadomić odbiorcę na 7 dni wcześniej o dniu i godzinie, w której próby techniczne zostaną przeprowadzone.
3.
W razie nieprzybycia przedstawiciela odbiorcy w terminie określonym w ust. 2 próby techniczne mogą być przeprowadzone bez udziału odbiorcy.

Termin dostawy.

§  31.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie:
1)
jeżeli przedmiot dostawy miał być odebrany ze składu dostawcy - gdy dostawca przygotował artykuł hutniczy do odbioru w tym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej o dniu i miejscu odbioru,
2)
jeżeli dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy przedmiot dostawy został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.
2.
Jeżeli dostawa została wykonana o więcej niż jeden miesiąc przed terminem ustalonym w umowie, odbiorca może zażądać od dostawcy zwrotu kosztów poniesionych w związku z przedterminową dostawą.

Odbiór przedmiotu dostawy ze składu.

§  32.
1.
Jeżeli w umowie przewidziano, że przedmiot dostawy powinien być wydany ze składu, albo jeśli odbiorca później tego zażądał, dostawca prześle odbiorcy zawiadomienie, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1.
2.
Odbiorca deleguje w dniu wskazanym w zawiadomieniu swego przedstawiciela dla dokonania odbioru.
3.
W razie niezgłoszenia się odbiorcy w wyznaczonym terminie dostawca może wyznaczyć do odbioru dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyśle przedmiot dostawy pod adresem odbiorcy lub złoży go na przechowanie albo odstąpi od umowy. W razie wysłania artykułu hutniczego pod adresem odbiorcy lub złożenia go na przechowanie odbiorca zwróci dostawcy wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.
§  33.
Dostawca wyda przedmiot dostawy przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu przez niego upoważnienia do odbioru, wylegitymowaniu się i podpisaniu pokwitowania.
§  34.
1.
Upoważnienie do odbioru przedmiotu dostawy powinno być sporządzone na blankiecie odbiorcy i podpisane przez osobę uprawnioną pod pieczątką odbiorcy.
2.
W upoważnieniu należy określić dokładnie przedmiot dostawy i termin ważności upoważnienia.
3.
Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i załącza do pokwitowania wydanego przez osobę upoważnioną do odbioru.
4.
Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się upoważnieniem stałym, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, numer upoważnienia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upoważnienie podpisała.

Wysyłka przedmiotu dostawy.

§  35.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle najpóźniej w dniu następnym po oddaniu przesyłki do przewozu zawiadomienie pod adresem, pod którym został wysłany przedmiot dostawy. W zawiadomieniu należy podać numer zamówienia (umowy) lub dodatkowej dyspozycji (§ 15), adres, pod jakim przedmiot wysłano, i datę wysyłki, a w razie gdy przesyłka została wysłana koleją lub drogą wodną - ponadto numer wagonu lub nazwę statku i numer listu przewozowego oraz dane co do ilości i rodzaju wysłanych artykułów hutniczych (§ 12 ust. 1 pkt 5).
§  36.
1.
Dostawca zażąda w liście przewozowym - jeżeli obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość - aby przewoźnik przeważył przesyłkę przy załadowaniu, przeliczył ilość skrzyń, bel itp.
2.
Do przesyłki lub listu przewozowego należy załączyć specyfikację wysłanych artykułów hutniczych. Specyfikacja powinna określać przedmiot dostawy w sposób przewidziany w § 12 ust. 1 pkt 5 i powinien w niej być powołany numer i data zamówienia, umowy lub dodatkowej dyspozycji (§ 15).
§  37.
W razie niezałączenia do przesyłki lub do listu przewozowego specyfikacji lub niewysłania w terminie zawiadomienia (§ 35) dostawca zapłaci odbiorcy karę przewidzianą w § 73.
§  38.
Z chwilą nadania przedmiotu dostawy do przewozu szkoda powstała na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża odbiorcę, chyba że w umowie ustalono inny moment przejścia ryzyka na odbiorcę.
§  39.
1.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek wad przedmiotu dostawy, niewłaściwego załadowania lub opakowania.
2.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub dodatkowej dyspozycji, że wysyłka przedmiotu dostawy powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy zawiadomienie co najmniej na 7 dni przed terminem wysyłki, wskazując datę i miejsce, w którym przedmiot zostanie załadowany. Niestawiennictwo przedstawiciela odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki.

Opakowanie.

§  40.
Dostawca powinien wysłać przedmiot dostawy albo przygotować go do odbioru w opakowaniu odpowiadającym obowiązującym normom państwowym, a w ich braku - normom resortowym lub warunkom odpowiednim do właściwości przedmiotu dostawy i do środka transportowego, jaki będzie użyty.
§  41.
Jeżeli w umowie zastrzeżono opakowanie specjalne, różnicę kosztu opakowania specjalnego ponosi odbiorca.
§  42.
Na opakowaniach nadających się do ponownego użytku powinny być uwidocznione nazwa i adres jednostki, która artykuł hutniczy opakowała, oraz symbol "odsp." w przypadku, gdy opakowanie powinno być odsprzedane, lub symbol "zwr.", gdy opakowanie jako wypożyczone podlega zwrotowi.
§  43.
1.
Odbiorca, który otrzymał artykuł hutniczy w opakowaniu nadającym się do ponownego użytku, jeżeli nie odsprzedaje artykułu w tym samym opakowaniu innej jednostce, powinien opakowanie po jego zwolnieniu odsprzedać dostawcy, który obowiązany jest je nabyć.
2.
Dostawca może w umowie, dodatkowej dyspozycji, akceptacji zamówienia albo w fakturze wskazać odbiorcy jednostkę, której zwolnione opakowanie należy przesłać i która za to opakowanie zapłaci.
3.
Odbiorca, który odsprzedaje artykuł hutniczy w opakowaniu, powinien wskazać nabywcy, komu zwolnione opakowanie należy przesłać i kto za nie zapłaci (ust. 2).
4.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę należności przez wskazanego przez siebie nabywcę opakowania.
§  44.
Jeżeli w cenie artykułu hutniczego nie został uwzględniony koszt opakowania nadającego się do ponownego użytku, odbiorca obowiązany jest zwrócić opakowanie (opakowanie wypożyczane) dostawcy lub jednostce przez niego wskazanej niezwłocznie po zwolnieniu, chyba że w umowie ustalono inny termin zwrotu. W tym przypadku należy w fakturze podać, że cena opakowania nie została wliczona w cenę artykułu.
§  45.
Koszty wysyłki opakowań wypożyczanych i sprzedawanych, nadających się do ponownego użytku, ponosi odbiorca, który otrzymał artykuł hutniczy w opakowaniu, a koszty odbioru - jednostka, której opakowanie zostało przesłane.

Ubezpieczenie.

§  46.
1.
Obowiązek ubezpieczenia w transporcie i pokrycia związanych z tym kosztów oraz dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody ciąży na tej ze stron, która zgodnie z umową lub warunkami dostawy ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mienia w czasie transportu.
2.
W razie gdy na podstawie zarządzenia właściwego organu naczelnego administracji państwowej odbiorca zwolniony jest od obowiązku podpinania polisy obrotowej, dostawca na żądanie odbiorcy ubezpieczy przedmiot dostawy na rzecz i koszt odbiorcy.
§  47.
Dochodzenie wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń należy do strony, na rzecz której przedmiot dostawy był ubezpieczony. Strona upoważniona do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody otrzyma od drugiej strony wszystkie potrzebne dokumenty nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

Wady przedmiotu dostawy.

§  48.
1.
Dostawca jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za wady przedmiotu dostawy.
2.
Przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie ma on właściwości, o których istnieniu dostawca zapewnił odbiorcę, albo jeżeli przedmiot został wydany odbiorcy w stanie niekompletnym. W szczególności uważa się, że przedmiot dostawy ma wady, jeżeli nie odpowiada warunkom określonym w § 29 lub dostarczony został w innym gatunku, niż ustalono w umowie. Za wadę uważa się również przekroczenie tolerancji ustalonych normami.
§  49.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że przedmiot dostawy będzie niepełnowartościowy, przepisy o rękojmi z tytułu wad (§ 55) stosuje się tylko wtedy, gdy cechy jakościowe przedmiotu niepełnowartościowego określone zostały w umowie.
§  50.
Przepisy o wadach (§ 48) stosuje się również w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy przewidują, że przedmiot dostawy powinien być oznaczony znakiem kontroli technicznej lub innymi znakami albo że do przedmiotu dostawy należy załączyć atesty, certyfikaty lub inne świadectwa, a przedmiot został dostarczony bez świadectw.

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych.

§  51.
1.
W razie stwierdzenia wady jakościowej lub braku ilościowego należy niezwłocznie sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela dostawcy. Jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, protokół sporządza się przy udziale przedstawiciela rady zakładowej odbiorcy.
2.
Odbiorca, który stwierdził wady w nieobecności dostawcy, obowiązany jest zawiadomić dostawcę niezwłocznie telegraficznie lub telefonicznie o ujawnieniu wad.
3.
Dostawca, który zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy, powinien zawiadomić o tym odbiorcę telegraficznie lub telefonicznie najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia i podać termin przybycia delegata. Termin ten nie powinien być dłuższy niż siedem dni.
§  52.
1.
Odbiorca, który przy odbiorze przesłanego mu przez dostawcę przedmiotu dostawy stwierdził, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub uszkodzenie tego przedmiotu, obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń do dostawcy przed odbiorem zażądać od przewoźnika sprawdzenia i sporządzenia protokołu zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie przesyłek oraz dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i zachowania prawa dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody.
2.
Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu w czasie transportu należy do strony, która ponosi ryzyko przypadkowej straty. Jeżeli ryzyko obciąża odbiorcę, dostawca odda mu do dyspozycji dokumenty niezbędne do dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody, a gdy zajdzie tego potrzeba - udzieli mu w tym celu pełnomocnictwa.
§  53.
1.
Protokół, o którym mowa w § 51, powinien zawierać:
1)
datę i miejsce sporządzenia protokołu,
2)
imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych,
3)
nazwę dostawcy oraz nazwę i adres producenta, jeżeli jest znany, a dostawa nastąpiła ze składu jednostki zbytu lub jednostki handlowej,
4)
datę nadania przesyłki do przewozu na stacji (przystani) nadania, datę nadejścia przesyłki na stację (przystań) przeznaczenia lub datę przyjęcia na skład odbiorcy (jeżeli odbiór został dokonany w składzie odbiorcy),
5)
numer wagonu i listu przewozowego oraz ewentualnie faktury dostawcy,
6)
wzmianka o stanie wagonu i plomb,
7)
sposób sprawdzenia ciężaru (ilości),
8)
dokładne określenie przedmiotu dostawy (klasy, gatunku, wymiarów itp.),
9)
ilość przedmiotów dostawy według dokumentów przewozowych lub faktury dostawcy i ilość rzeczywiście otrzymaną oraz ilość brakującą lub uszkodzoną,
10)
opis stanu opakowania i sposobu zapakowania, stopnia zapełnienia opakowania, jeżeli przedmiot dostawy został dostarczony w opakowaniu,
11)
ilość artykułów hutniczych zbadanych w celu określenia ich jakości, ilość artykułów hutniczych zakwalifikowanych jako nie nadające się do użytkowania według przeznaczenia, ilość artykułów hutniczych zakwalifikowanych do przyjęcia po obniżonej cenie oraz wysokość obniżki ceny,
12)
dokładny opis stwierdzonego stanu faktycznego, a w szczególności rodzaju wad jakościowych, braków ilościowych lub uszkodzeń z ewentualnym podaniem przyczyn ich powstania; w razie niekompletności dostawy - dokładne określenie brakujących części, odchylenia od obowiązujących norm lub warunków technicznych zastrzeżonych w umowie albo od próbki, sposób przechowania, jeżeli badanie dokonywane jest w składzie odbiorcy,
13)
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela odbiorcy i wyjaśnień udzielonych przez przedstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokołu; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny, mimo że był zawiadomiony, należy o tym zamieścić w protokole odpowiednią wzmiankę,
14)
opis pobranych próbek ze wskazaniem sposobu ich pobrania i zabezpieczenia, jeżeli próbki zostały pobrane,
15)
opinię biegłego, jeżeli był wzywany,
16)
ewentualne zastrzeżenia osób obecnych przy sporządzaniu protokołu,
17)
podpisy osób wymienionych w pkt 2.
2.
Sporządzenie protokołu odrębnego w sposób określony w ust. 1 jest zbędne w razie sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo jeżeli wada została stwierdzona w protokole organu inspekcji państwowej lub kolejowym.
§  54.
1.
Gdy odbiorca twierdzi, że przedmiot dostawy posiada wady, a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy do właściwego instytutu naukowego lub innego organu administracji państwowej, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest właściwy do przeprowadzenia ekspertyzy.
2.
Jeżeli zarzuty odbiorcy okażą się uzasadnione, koszty związane z ekspertyzą ponosi dostawca.

Rękojmia za wady i braki ilościowe.

§  55.
1.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
1)
udzielić dostawcy dodatkowego terminu do dokonania naprawy lub uzupełnienia niekompletnego przedmiotu dostawy albo
2)
zażądać dostarczenia zamiast przedmiotów wadliwych przedmiotów dobrej jakości lub obniżenia ceny, albo
3)
odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy w późniejszym terminie stało się dla odbiorcy bezprzedmiotowe.
2.
Jeżeli dostawca dostarczył artykuł hutniczy o mniejszej wartości użytkowej niż zastrzeżono w umowie, dostawca powinien na żądanie odbiorcy wyrównać straty przez dostarczenie dodatkowo i nieodpłatnie artykułów hutniczych tego samego rodzaju w ilości w tym celu potrzebnej, o ile odbiorca nie zażądał obniżenia ceny.
3.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 dostawę uważa się za wykonaną dopiero po zakończeniu napraw, skompletowaniu przedmiotu dostawy lub dostarczeniu artykułów hutniczych dobrej jakości albo dodatkowej ich ilości bądź obniżeniu ich ceny. Wykonanie tych czynności nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę w związku z otrzymaniem artykułu hutniczego nieodpowiedniej jakości.
4. 5
Jeżeli odbiorca żąda obniżenia ceny z powodu wad, obniżenie następuje w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu dostawy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu wolnego od wad. Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe.
5. 6
W razie ujawnienia fizycznych wad ukrytych w dostarczonym artykule hutniczym dostawca poza obowiązkami wynikającymi z przepisów ust. 1-4 nie odpowiada za żadne inne szkody.
§  56.
1.
Odbiorca traci roszczenie z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych, jeżeli o stwierdzeniu wad lub braków nie zawiadomił dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał artykuł hutniczy, i nie wysłał w tym terminie protokołu, o którym mowa w § 51.
2.
W razie gdy wady lub braki ilościowe były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze (wady ukryte), termin przewidziany w ust. 1 liczy się od dnia ich ujawnienia.
3.
Termin do zgłoszenia reklamacji z tytułu wad lub braków ilościowych artykułów hutniczych dostarczonych w nie naruszonym opakowaniu fabrycznym biegnie od dnia, w którym opakowanie zostało otwarte.
4.
Jeżeli na artykuł hutniczy została udzielona gwarancja, roszczenie z tytułu wad wygasa z upływem terminu gwarancji.

Cena.

§  57.
1.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
2.
Strony nie mogą ustalać cen w drodze umownej z wyjątkiem przypadków, gdy w przepisach o cenach zostały do tego upoważnione.
3.
Jeżeli cena została ustalona franco stacja załadowania, koszty załadowania obciążają dostawcę, a koszty przewozu, przeładunku w drodze i wyładowania na stacji przeznaczenia - odbiorcę.
4.
Jeżeli w cenniku nie przewidziano inaczej, to cena franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, rzeczną, kolejowo-rzeczną lub rzeczno-kolejową do stacji kolejowej lub portu rzecznego wskazanego przez odbiorcę.
5.
Różnicę pomiędzy kosztem przewozu, o którym mowa w ust. 4, a kosztem innego rodzaju przesyłki lub kosztem przewozu innym środkiem transportowym ponosi odbiorca w tych przypadkach, gdy tego zażądał.
6.
Jeżeli obowiązująca cena zbytu została ustalona franco stacja przeznaczenia, a strony przewidziały w umowie odbiór ze składu zakładu produkcyjnego, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z wysyłką (załadowaniem i transportem) w zryczałtowanej wysokości, a w razie braku przepisów w tej sprawie - w wysokości obliczonej według stawki taryfy kolejowej dla ładunków wagonowych.
7.
W razie gdy w umowie zastrzeżono, że dostawa dokonywana będzie specjalnymi środkami transportowymi dostarczonymi przez odbiorcę (np. odbiór kolejką linową, własnym taborem kolejowym lub taborem samochodowym), odbiorcy przysługuje zwrot kosztów przewozu, jednak najwyżej w wysokości średnich kosztów transportu - koleją franco stacja przeznaczenia.
§  58.
1.
W razie gdy cena została ustalona franco stacja przeznaczenia, a:
1)
miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy,

dostawca bez względu na to, jakiego środka transportowego użył, nie może domagać się dopłaty za transport przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego w umowie.

2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli odbiorca odebrał artykuł hutniczy ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu w wysokości określonej w § 57 ust. 6.
3.
Cena ustalona loco skład dostawcy obejmuje koszt załadowania na środek transportowy odbiorcy. Odbiorcy, który dokonał załadowania własnymi środkami, przysługuje zwrot kosztów załadowania w wysokości określonej w przepisach szczególnych, a w razie braku takich przepisów - w wysokości rzeczywiście poniesionej, chyba że strony umówiły się inaczej.
§  59.
Zakupy w punktach sprzedaży detalicznej dokonywane są loco punkt sprzedaży, przy czym koszty załadowania i odbioru obciążają odbiorcę. Koszty załadowania i odbioru obciążają odbiorców uprawnionych do zakupu wyłącznie po cenach detalicznych również wtedy, gdy odbierają oni artykuły od producenta lub ze składu hurtowego.

Sposób zapłaty.

§  60.
W sprawach dotyczących sposobu zapłaty, nie uregulowanych w branżowych warunkach dostawy, stosuje się przepisy o rozliczeniach.
§  61.
Odbiorca może odmówić zapłaty (akceptu):
1)
całkowicie, gdy:
a)
nie zamawiał artykułu hutniczego,
b)
zapłacił już za artykuł hutniczy,
c)
dostarczony artykuł hutniczy jest w całości nieodpowiedni co do jakości ze względu na wady,
d)
dostarczony artykuł hutniczy nie nadaje się do użytku jako nie skompletowany,
e)
całość dostarczonego artykułu hutniczego nie odpowiada obowiązującym normom,
f)
w drodze przeadresowano przesyłkę na innego odbiorcę,
2)
częściowo, gdy:
a)
dostawca nie stosował cen, narzutów lub marż ustalonych umową, cennikiem lub w inny sposób prawny,
b)
nadesłano artykuł hutniczy w ilości przewyższającej ilość przewidzianą w umowie,
c)
nadesłano obok artykułu hutniczego zamówionego również artykuł nie zamówiony,
d)
odbiorca zapłacił już za część artykułu hutniczego,
e)
w fakturze lub żądaniu zapłaty są błędy rachunkowe,
f)
część dostarczonego artykułu hutniczego jest nieodpowiednia co do jakości ze względu na wady,
g)
część dostarczonego artykułu hutniczego nie nadaje się do użytku jako nie skompletowana,
h)
część dostarczonego artykułu hutniczego nie odpowiada obowiązującym normom,
i)
w drodze przeadresowano część artykułu hutniczego na innego odbiorcę,
j)
dostawca nie potrącił płatnikowi należnych kar umownych.
§  62.
Strony mogą w umowie ustalić inne powody odmowy zapłaty (akceptu), a w szczególności postanowić, że odbiorca odmówi zapłaty (akceptu), jeśli dostawca dostarczy artykuł hutniczy bez wymaganego oznaczenia lub przed terminem określonym w umowie albo nie przedstawi decyzji o ustaleniu ceny.
§  63.
Zapłata (akcept) lub odmowa zapłaty (akceptu) nie pozbawiają dostawcy i odbiorcy prawa do późniejszego wystąpienia z wzajemnymi roszczeniami.
§  64.
1.
Gdy z powodu braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy należność dostawcy za uprzednio wykonane dostawy nie została zapłacona, dostawca może uzależnić wysyłkę przedmiotu dostawy lub wydanie go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.
2.
Żądanie ustanowienia akredytywy wysyła się przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy lub przy przyjęciu zamówienia do wykonania (zawarciu umowy).
3.
W razie opóźnienia ustanowienia akredytywy dostawca może od umowy odstąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  65.
1.
Gdy jedna ze stron nie wykonuje swych zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego od umowy odstąpi. Odstąpienie nie wymaga wówczas ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
Odbiorca może odstąpić od umowy bez udzielenia terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie dostawy po terminie ustalonym w umowie byłoby dla niego bezprzedmiotowe.
3.
W zakresie artykułów hutniczych objętych rozdzielnikiem odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie dostawy było dłuższe niż 30 dni, a także przed upływem tego terminu, jeżeli przedmiot dostawy stał się dla odbiorcy zbędny.
4.
W razie przekroczenia limitu należności (§ 12 ust. 3) odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przepisy o cenach przewidują, że obowiązany jest w tym przypadku do zapłaty ceny przekraczającej limit.
§  66.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy, że dostawy nie przyjmie - dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości ustalonej na ogólnych zasadach prawa.
§  67.
1.
Zmiana lub rozwiązanie umowy za wzajemną zgodą stron może nastąpić tylko w gospodarczo uzasadnionych przypadkach. Strony uzgodnią, która z nich i w jakiej wysokości pokrywa szkody spowodowane zmianą umowy lub jej rozwiązaniem.
2.
W razie wydania przez jednostki nadrzędne stron uzgodnionego zarządzenia, z którego wynika obowiązek zmiany lub rozwiązania umowy, odbiorca obowiązany jest przesłać dostawcy projekt zmian umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zostało doręczone zarządzenie, a w razie niewykonania tego obowiązku - zapłacić karę określoną w § 73. W uzgodnieniu dostaw można przewidzieć krótszy termin do wprowadzenia zmian do umów.
3.
O dokonaniu zmiany lub rozwiązaniu umowy na artykuły hutnicze objęte rozdzielnikiem lub asygnatą dostawca zawiadomi właściwą jednostkę zbytu.
4.
Jeżeli w zarządzeniu dotyczącym zmiany umowy przewidziano, że dostawca powinien dostarczyć więcej artykułów hutniczych lub inne niż przewidziano w umowie, dostawa tych artykułów może nastąpić dopiero po nadesłaniu przez odbiorcę zamówienia lub po zaakceptowaniu przez niego projektu umowy nadesłanego przez dostawcę.
§  68.
1.
Dostawy zalicza się na poczet wykonania rozdzielnika tego roku kalendarzowego, w którym zostały faktycznie wykonane.
2.
Umowy dotyczące artykułów hutniczych rozdzielanych, nie wykonane do dnia 31 grudnia, podlegają wykonaniu w pierwszym kwartale roku następnego pod warunkiem rozwiązania na wniosek odbiorcy w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego umów zawartych na dostawy w pierwszym kwartale następnego roku artykułów hutniczych tej samej grupy przydziałowej w tej samej ilości. Dostawca, który nie wykonał umowy w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązany jest do zapłaty kar za okres od dnia, w którym dostawa miała być wykonana, do dnia jej wykonania.
§  69.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostawy innych przedmiotów zamiast wadliwych, powinien przedmiot postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 30 dni od dnia wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie lub sprzedać go na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej, jeżeli przedmiot dostawy jest artykułem hutniczym nie rozdzielanym, a zwrócić dostawcy na jego koszt i ryzyko, jeżeli przedmiot dostawy jest artykułem hutniczym rozdzielanym.
§  70.
1.
We wszystkich przypadkach postawienia przez odbiorcę przedmiotu dostawy do dyspozycji dostawca niezależnie od obowiązku zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy obowiązany jest pokryć koszty związane z przechowaniem, wysyłką itp.
2.
Dostawca, który pobrał należność za przedmiot dostawy postawiony do dyspozycji, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie pobrane kwoty z karami za zwłokę od dnia nienależnego pobrania.
§  71.
Przepisy §§ 69 i 70 dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do dostawców w przypadku, gdy odbiorca nie zgłosił się po odbiór przedmiotu dostawy.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  72.
1. 7
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.) lub braku materiałów pochodzenia zagranicznego, z których dostawą zalega centrala handlu zagranicznego bądź zagraniczny dostawca, albo w wyniku przesunięcia zarządzonego przez jednostkę zbytu na podstawie § 26 ust. 4 szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Kary płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej.
§  73.
W przypadkach określonych w §§ 13, 16, 23, 37 i 67 kara wynosi 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a 100 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma kar za zwłokę nie może być wyższa niż 1.000 zł.
§  74.
1.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
1)
10% wartości dostawy - w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
2)
5% wartości przyjętych przez odbiorcę artykułów hutniczych nie zamówionych albo dostarczonych z wadami lub w innych asortymentach albo gatunkach niż zamówione bądź nie zaopatrzonych w znaki (świadectwa) kontroli technicznej, atesty, certyfikaty itp.,
3)
5% wartości dostawy, jeżeli zgodnie z warunkami umowy lub normami przedmiot dostawy powinien być dostarczony w opakowaniu dostawcy, a dostawca wysłał artykuł hutniczy bez opakowania lub nieodpowiednio opakowany,
4)
1% wartości przedmiotu dostawy postawionego przez odbiorcę do dyspozycji dostawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu przedmiotem,
5)
0,05% wartości przedmiotu dostawy dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
6)
0,05% za każdy dzień opóźnienia zwrotu sum nienależnie zainkasowanych.
2.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę w wysokości:
1)
10% wartości przedmiotu dostawy w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy,
2)
0,05% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w razie opóźnienia odbioru przedmiotu dostawy w przypadkach, gdy odbiór nastąpić miał ze składu dostawcy albo gdy opóźnienia wysyłki nastąpiło z winy odbiorcy,
3)
5% wartości przedmiotu dostawy użytego przez odbiorcę pomimo odmowy zapłaty, a to niezależnie od obowiązku zapłaty kar za zwłokę,
4)
0,05% za każdy dzień zwłoki z zapłatą należności za dostawę,
5)
50% wartości opakowania za każdy miesiąc opóźnienia zwrotu opakowania wypożyczanego, w wysokości jednak nie wyższej niż 6-krotna wartość tego opakowania.
3.
Kara za dostarczenie przedmiotu nie zamówionego nie należy się, jeżeli dostawa wykonana została na podstawie zarządzenia organu nadrzędnego w związku z nadzwyczajnym zdarzeniem, a przedmiot dostawy odpowiada potrzebie, dla której zarządzenie zostało wydane.
§  75.
W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy kary za zwłokę należą się niezależnie od kar lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§  76.
Zastrzeżenie w umowie kar w wysokości niższej niż przewidziane w §§ 73 i 74 dopuszczalne jest tylko za zgodą ministrów, którym podlegają obie strony.
§  77.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 500 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji organu nadrzędnego.
2.
Ogólna wysokość kar za samo opóźnienie wysyłki lub odbioru przedmiotu dostawy nie może przekroczyć 30% wartości dostawy.
§  78.
Przepisu § 77 ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie przepisów o rozliczeniach bank obowiązany jest z urzędu obliczyć i pobrać kary należne dostawcy za opóźnienie zapłaty. Jeżeli przepisy o rozliczeniach przewidują, że w razie opóźnienia zapłaty (złożenia przelewu) bank pobiera dla dostawcy za każdy dzień zwłoki karę wyższą niż 0,05% od sumy należności, kara należy się w wysokości określonej w przepisach o rozliczeniach.
§  79.
Jeżeli strona wezwana do zapłaty kar nie zapłaciła ich w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła zapłaty z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości o 100% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 8

WYKAZ ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH ROZPROWADZANYCH PRZEZ CENTRALNY ZARZĄD ZBYTU STALI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Objaśnienia:
1.
W rubrykach 2 i 3 podano symbole cyfrowe grup przydziałowych (artykułów hutniczych rozdzielanych) bądź grup bilansowych (artykułów hutniczych nie rozdzielanych), a mianowicie w rubryce 2 symbole nowe obowiązujące od 1 stycznia 1958 r., w rubryce 3 zaś symbole dotychczasowe.
2.
Litery "nr" umieszczone w rubryce 2 przy niektórych symbolach cyfrowych oznaczają artykuły hutnicze nie rozdzielane, wszystkie pozostałe artykuły hutnicze są rozdzielane.
3.
Zasadniczo nie przydziela się zakładom produkcyjnym do wykonania zamówień na artykuły hutnicze w ilościach mniejszych z poszczególnych sortymentów od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5. Centralny Zarząd Zbytu Stali uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach zezwalać na odstępstwa od tej zasady.
4.
W rubryce 6 podano numery kategorii, do których zaliczono poszczególne grupy artykułów hutniczych w terminarzu składania zamówień stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia. Uwidocznione w tej rubryce pod lp. 90-97 dwie liczby "2 i 3" oznaczają, że półwyroby kute, pręty kute i odkuwki swobodnie kute:
a)
ze stali zwykłej należą do kategorii nr 2,
b)
ze stali jakościowej należą do kategorii nr 3

terminarza składania zamówień.

5.
Rubryki 7-10 zawierają symbole literowe jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na dostawy ze źródeł krajowych, a rubryki 7a, 8a, 9a oraz 10a wskazują ilości egzemplarzy, w jakich należy przesyłać zamówienia poszczególnym jednostkom. Liczby ułamkowe 2/5 w rubryce 7a oznaczają, że zamówienia należy przesyłać zakładom produkcyjnym w 2 egzemplarzach, a innym jednostkom wskazanym jako właściwe do przyjmowania zamówień w 5 egzemplarzach. Liczby ułamkowe 5/2 w rubryce 10a oznaczają, że zamówienia na artykuły hutnicze w ilościach nie mniejszych od minimalnych ilości produkcyjnych ustalonych w rubryce 5 należy składać w 5 egzemplarzach a w ilościach mniejszych w 2 egzemplarzach.
6.
Zamówienia na dostawy artykułów hutniczych znajdujących się w zapasach przesyła się zawsze do rejonowo właściwego biura sprzedaży.
7.
Jeżeli w rubrykach 7-10 jako jednostkę właściwą do przyjmowania zamówień podano symbol RBZ lub RBS, oznaczający rejonowe biuro sprzedaży żelaza lub stali specjalnej, bez wskazania miejscowości, właściwe jest to spośród biur sprzedaży wyszczególnionych w załączniku nr 5 do zarządzenia, w którego terytorialnym zasięgu znajduje się siedziba odbiorcy. Centralny Zarząd Zbytu Stali może jednak wyznaczyć określone biuro sprzedaży jako właściwe dla wskazanych odbiorców bez względu na ich siedzibę lub do przyjmowania zamówień na określone artykuły hutnicze.
8.
Rubryka 11 podaje symbole właściwych jednostek zbytu, które sporządzają bilanse materiałowe, a w zakresie artykułów hutniczych rozdzielanych także plany rozdziału. Jednostki te są także w granicach posiadanych upoważnień dysponentami ewentualnych rezerw i załatwiają lub opiniują wnioski o dodatkowe przydziały.
9.
W rubryce 12 określono symbolami literowymi rodzaje legitymacji uprawnień przydziałowych:

symbol A - oznacza asygnaty,

"R - oznacza rozdzielniki sporządzane przez ministerstwa dla centralnych zarządów oraz rozdzielniki sporządzane przez te ostatnie dla podległych odbiorców,

"R1 - oznacza rozdzielniki sporządzane przez ministerstwa tylko dla centralnych zarządów, które nie sporządzają już rozdzielników dla podległych odbiorców, lecz potwierdzają ich poszczególne zamówienia.

10.
Symbole literowe oznaczają:

C - Centralny Zarząd Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BZ - Biuro Zbytu Żelaza Centralnego Zarządu Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BS - Biuro Zbytu Stali Specjalnej Centralnego Zarządu Zbytu Stali, Katowice, Wita Stwosza 7,

BB - Biuro Zbytu Blach Centralnego Zarządu Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BR - Biuro Zbytu Rur Centralnego Zarządu Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

BO - Biuro Zbytu Odlewów i Odkuwek Centralnego Zarządu Zbytu Stali, Katowice, ul. Wita Stwosza 7,

RBZ - rejonowe biuro sprzedaży żelaza,

RBS - rejonowe biuro sprzedaży stali specjalnej (jakościowej),

H 104 - Huta 1 Maja, Gliwice,

H 106 - Huta im. Świerczewskiego, Zawadzkie,

H 121 - Huta Batory, Chorzów - Batory,

H 123 - Huta Baildon, Katowice,

H 170 - Huta im. Nowotki, Ostrowiec Świętokrzyski,

J - jednostka, którą jako właściwą do przyjmowania zamówień wskaże właściwe branżowe biuro zbytu w zawiadomieniu o przydziale.

11.
Okresy przydziałowe zestawów kołowych elektrod, wierteł, płytek, kształtek i ciągadeł ze spiekanych węglików, magnesów, resorów oraz sprężyn (lp. 104 oraz 115-144) są półroczne. Jeżeli chodzi o zamówienie odnoszące się do okresu przydziałowego pierwszego półrocza, obowiązują terminy ustalone dla pierwszego kwartału, a jeżeli chodzi o zamówienie odnoszące się do okresu przydziałowego drugiego półrocza - terminy ustalone dla trzeciego kwartału.
12.
Odbiorcy podlegający jednostkom nie wymienionym w planach rozdziału, objętym w tych planach pulą "inni", przesyłają zamówienia na:
a)
odlewy staliwne ze stali zwykłej i jakościowej (lp. 77-88) - do BO,
b)
półwyroby kute, pręty kute i odkuwki swobodnie kute (lp. 89-97),

ze stali zwykłej - do BO

ze stali jakościowej - do RBS,

c)
odkuwki matrycowane ze stali zwykłej i jakościowej (lp. 98-103) - do BO,
d)
pozostałe artykuły - do wskazanych w niniejszym wykazie RBZ lub RBS.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

TERMINARZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ARTYKUŁY HUTNICZE

Zamówienia na dostawy ze źródeł krajowych.
Lp.Odbiorcy nadzorowani przezDo wykonania z produkcji kwartałuKońcowy termin kalendarzowy składania zamówień Kategoria nr:
123
1.Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego - Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych, Centralna Rolnicza Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"I8.X. rp20.IX. rp5.IX rp
II8.I.20.XII. rp5.XII. rp
III8.IV.20.III.5.III.
IV8.VII.20.VI.5.VI.
2.Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo KomunikacjiI6.X. rp18.IX. rp4.IX. rp
II6.I.18.XII. rp4.XII. rp
III6.IV.18.III.4.III.
IV6.VII.18.VI.4.VI.
3.Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Ministerstwo Przemysłu Lekkiego, Ministerstwo Rolnictwa oraz Centralny Związek Spółdzielczości PracyI4.X. rp16.IX. rp3.IX. rp
II4.I.16.XII. rp3.XII. rp
III4.IV.16.III.3.III.
IV4.VII.16.VI.3.VI.
4.Pozostałe ministerstwa nie wymienione pod lp. 1, 2 i 3I3.X. rp15.IX. rp2.IX. rp
II3.I.15.XII. rp2.XII. rp
III3.IV.15.III.2.III.
IV3.VII.15.VI.2.VI.

Objaśnienia:

1.
Terminy składania zamówień oznaczone symbolem "rp" odnoszą się do roku poprzedzającego kwartał produkcji.
2.
Gdy termin składania zamówień przypada na dzień wolny od pracy, przesuwa się go na dzień następny.
3.
Podział artykułów hutniczych na kategorie nr 1, 2 i 3 uwidoczniony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WYKAZ REJONOWYCH BIUR SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW HUTNICZYCH

A.

Biura sprzedaży żelaza.

Lp.Nazwa biuraTerytorialny zasięg działania
1Będzińskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Będzin, ul. Kościuszki 74miasto Będzin,
" Czeladź,
" Dąbrowa Górnicza,
" Mysłowice,
" Sosnowiec,
" Szopienice,
powiat będziński
2Białostockie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Białystok, ul. B. Wesołowskiego 31województwo białostockie
3Bielskie Biuro Sprzedaży Żelaza, Bielsko-Biała, ul. Pstrowskiego 10miasto Bielsko-Biała,
" Cieszyn,
powiaty bielski i cieszyński
4Bydgoskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Bydgoszcz, ul. K. Szymanowskiego 12województwo bydgoskie
5Bytomskie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Bytom, ul. B. Bieruta 5miasto Bytom,
powiat tarnogórski
6Częstochowskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Częstochowa, ul. Handlowa 7/9miasto Częstochowa,
" Zawiercie,
powiaty: częstochowski, zawierciański, lubliniecki, kłobucki i myszkowski
7Gdańskie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 229/237województwo gdańskie
8Gliwickie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Gliwice, ul. Dworcowa 28miasto Gliwice,
" Zabrze,
" Nowy Bytom,
" Ruda Śląska,
" Rybnik,
powiaty: gliwicki, rybnicki i wodzisławski
województwo opolskie
9Kieleckie Biuro Sprzedaży Żelaza, Kielce, ul. Karczówkowska 12województwo kieleckie
10Krakowskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Kraków, ul. Kopernika 6miasto Kraków i województwo krakowskie
11Lubelskie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Lublin, ul. Garbarska 2województwo lubelskie
12Łódzkie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Łódź, ul. Piotrkowska 102miasto Łódź i województwo łódzkie
13Olsztyńskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Olsztyn, ul. Lubelskawojewództwo olsztyńskie
14Poznańskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych Poznań, ul. Gwardii Ludowej 3miasto Poznań,
województwo poznańskie i zielonogórskie
15Rzeszowskie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17województwo rzeszowskie
16Katowickie Biuro Sprzedaży Żelaza, Katowice, ul. Wita Stwosza 7amiasto Katowice,
" Chorzów,
" Siemianowice Śląskie,
" Świętochłowice,
" Tychy,
powiat tyski,
powiat pszczyński
17Szczecińskie Biuro Sprzedaży Żelaza i Wyrobów Metalowych, Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 5województwa szczecińskie i koszalińskie
18Warszawskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Warszawa, ul. Fredry 8m. st. Warszawa, województwo warszawskie
19Wrocławskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Wrocław, ul. Grabiszyńska 153/161miasto Wrocław,
województwo wrocławskie

B.

Biura sprzedaży stali jakościowej.

Lp.Nazwa biuraTerytorialny zasięg działania
1Krakowskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Kraków, ul. Kopernika 6miasto Kraków,
województwo krakowskie i rzeszowskie oraz część województwa kieleckiego obejmująca powiaty: kielecki, opatowski, sandomierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski, buski, chmielnicki, kazimierzowski, przysuski i staszowski oraz miasta: Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski
2Łódzkie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Łódź, ul. Piotrkowska 102miasto Łódź i województwo łódzkie
3Poznańskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Poznań, ul. Gwardii Ludowej 3miasto Poznań,
województwo poznańskie,
" zielonogórskie,
" szczecińskie,
" koszalińskie,
" gdańskie,
" bydgoskie
4Katowickie Biuro Sprzedaży Stali Specjalnej, Katowice, ul. Wieczorka 6województwo katowickie i opolskie
5Warszawskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Warszawa, ul. Fredry 8m. st. Warszawa,
województwo warszawskie,
" olsztyńskie,
" białostockie,
" lubelskie,
część województwa kieleckiego obejmująca powiaty: radomski, kozienicki, iłżecki, opoczyński, konecki, białobrzeski, lipski, szydłowiecki, zwoleński i miasta: Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna
6Wrocławskie Biuro Sprzedaży Wyrobów Hutniczych i Metalowych, Wrocław, ul. Grabiszyńska 153/161miasto Wrocław,
województwo wrocławskie.
1 Załącznik nr 2 § 12 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
2 Załącznik nr 2 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
3 Załącznik nr 2 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
4 Załącznik nr 2 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
5 Załącznik nr 2 § 55 ust. 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
6 Załącznik nr 2 § 55 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
7 Załącznik nr 2 § 72 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 12 listopada 1957 r. (M.P.57.91.540) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 1957 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.