Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych. - M.P.1968.46.324 - OpenLEX

Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.46.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 sierpnia 1968 r.
w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225 i z 1967 r. Nr 28, poz. 132) zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do nauczycieli studium wojskowego, nie będących oficerami służby czynnej, zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.
1.
W zależności od posiadanych kwalifikacji i stopnia wojskowego nauczyciele studium wojskowego przy powołaniu do pracy w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej otrzymują uposażenie zasadnicze według następujących grup, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225 i z 1967 r. Nr 28, poz. 132):
a)
uposażenie grupy 3 K - nauczyciele studium wojskowego posiadający ukończone wyższe studia wojskowe oraz nauczyciele studium wojskowego posiadający stopień oficerski co najmniej kapitana rezerwy, ukończone studia wyższe (niewojskowe) i szkołę oficerską;
b)
uposażenie grupy 4 K - nauczyciele studium wojskowego posiadający stopień oficerski co najmniej kapitana rezerwy, wykształcenie średnie, ukończoną szkołę oficerską oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku wykładowcy w szkołach (kursach) wojskowych lub co najmniej 5-letnią praktykę dowódczą;
c)
uposażenie grupy 5 K - nauczyciele studium wojskowego posiadający stopień oficera rezerwy, ukończone studia wyższe (niewojskowe) i odpowiednie dla danej specjalności wojskowej przeszkolenie wojskowe.
2.
W razie uzyskania przez nauczyciela studium wojskowego, pobierającego uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K, kwalifikacji uprawniających do zaszeregowania do wyższej grupy uposażenia zasadniczego, awansowanie do wyższej grupy uposażenia następuje z dniem pierwszym miesiąca następującego po spełnieniu warunków, od których zależy wyższa grupa uposażenia zasadniczego.
1.
Nauczyciela studium wojskowego, pobierającego uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K, rektor szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej może awansować do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia zasadniczego po upływie 3 lat nienagannej pracy na stanowisku nauczyciela studium wojskowego w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej.
2.
Przyznanie wyższej grupy uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie określonym w przepisach ustalających ogólne zasady przeszeregowania i awansowania pracowników.
Traci moc zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 7, poz. 55).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1968 r.