Zasady zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych. - M.P.1957.7.55 - OpenLEX

Zasady zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.7.55

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 grudnia 1956 r.
w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 192) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie ma zastosowanie do nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych podległych Ministrom: Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Sztuki, Oświaty, Zdrowia, Spraw Zagranicznych i Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
W zależności od posiadanych kwalifikacji, stopnia oficerskiego i stażu pracy na studium wojskowym w szkole wyższej nauczyciele studium wojskowego otrzymują uposażenie zasadnicze według następujących grup uposażeniowych:
a)
pułkownicy rezerwy, a także mający ukończone studia wyższe wojskowe lub cywilne podpułkownicy rezerwy i majorowie rezerwy - uposażenie grupy 2 K,
b)
podpułkownicy rezerwy i majorowie rezerwy, a także kapitanowie rezerwy mający ukończone studia wyższe wojskowe lub cywilne - uposażenie grupy 3 K, zaś po 2 latach pracy na studium wojskowym w szkole wyższej mogą awansować do grupy 2 K,
c)
kapitanowie rezerwy, a także pozostali oficerowie młodsi mający wyższe studia cywilne

– uposażenie grupy 4 K, lecz po 2 latach pracy na studium wojskowym w szkole wyższej uposażenia grupy 3 K, zaś po następnych 3 latach pracy na studium wojskowym mogą awansować do grupy 2 K,

d)
porucznicy rezerwy, podporucznicy rezerwy i chorążowie rezerwy - uposażenie grupy 5 K, lecz po 2 latach pracy na studium wojskowym w szkole wyższej uposażenie grupy 4 K, zaś po następnych 3 latach pracy na studium wojskowym mogą awansować do grupy 3 K.
Nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia w szkołach wyższych na studiach wojskowych, a zaangażowanych najpóźniej w dniu 1 października 1956 r., zaszeregowuje się z tym dniem przy zastosowaniu zasad określonych w § 2, natomiast zaangażowanych po dniu 1 października 1956 r. zaszeregowuje się z zastosowaniem tych zasad od dnia zaangażowania.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1956 r.