§ 3. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach... - M.P.1968.46.324 - OpenLEX

§ 3. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.46.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1968 r.
§  3.
1.
Nauczyciela studium wojskowego, pobierającego uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K, rektor szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej może awansować do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia zasadniczego po upływie 3 lat nienagannej pracy na stanowisku nauczyciela studium wojskowego w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej.
2.
Przyznanie wyższej grupy uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie określonym w przepisach ustalających ogólne zasady przeszeregowania i awansowania pracowników.