Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1970.43.350

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 28 listopada 1970 r.
w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażania pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225 i z 1967 r. Nr 28, poz. 132) zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych, nie będących żołnierzami w służbie czynnej.
W zależności od posiadanych kwalifikacji i stopnia wojskowego osoby powołane na stanowisko nauczyciela studium wojskowego w szkole wyższej otrzymują uposażenie zasadnicze według następujących grup, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225 i z 1967 r. Nr 28, poz. 132):
a)
uposażenie grupy 3 K - jeżeli posiadają ukończone studia wyższe i stopień oficerski co najmniej podporucznika rezerwy lub wykształcenie średnie i stopień oficerski co najmniej majora rezerwy,
b)
uposażenie grupy 4 K - jeżeli posiadają co najmniej wykształcenie średnie i stopień oficerski podporucznika rezerwy,
c)
uposażenie grupy 5 K - jeżeli posiadają ukończone studia wyższe i co najmniej tytuł podchorążego rezerwy.
1.
Nauczyciel studium wojskowego pobierający uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K może awansować do bezpośrednio wyższej grupy uposażenia zasadniczego po upływie 3 lat nienagannej pracy na stanowisku nauczyciela studium wojskowego w szkole wyższej w terminie określonym w przepisach ustalających ogólne zasady przeszeregowania i awansowania pracowników.
2.
W razie uzyskania przez nauczyciela pobierającego uposażenie zasadnicze grupy 5 K lub 4 K kwalifikacji uprawniających do zaszeregowania do wyższej grupy uposażenia zasadniczego, awansowanie do wyższej grupy uposażenia następuje z dniem pierwszym miesiąca następującego po spełnieniu warunków, od których zależy wyższa grupa uposażenia zasadniczego.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych (Monitor Polski Nr 46, poz. 324).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1970 r.