§ 4. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach... - M.P.1968.46.324 - OpenLEX

§ 4. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.46.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1968 r.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 7, poz. 55).