Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 21 stycznia 1972 r.
w sprawie zasad przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Na podstawie § 5 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie stworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne (Monitor Polski Nr 60, poz. 401) zarządza się, co następuje:
1.
Fachowym pracownikom służby zdrowia, zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej otwartej i placówkach terenowych tych zakładów, w aptekach otwartych i punktach aptecznych oraz żłobkach położonych na obszarze gromad, osiedli lub miast liczących do 2.000 mieszkańców, przysługuje ryczałt za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych.
2.
Przez wymienione w ust. 1 cele służbowe rozumie się wyjazdy związane z:
1)
wizytami domowymi u chorych,
2)
wizytami patronażowymi i środowiskowymi,
3)
dojazdami do żłobków, przedszkoli, szkół i zakładów pracy dla przeprowadzania przeglądów i badań lekarskich,
4)
dojazdami do najbliższego szpitala na szkolenie lub specjalizację.
1.
Wysokość ryczałtu ustala się przez pomnożenie przyznanego limitu przebiegu kilometrów pojazdu przez stawkę określoną w § 17 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych (Monitor Polski Nr 12, poz. 78).
2.
Limit przebiegu kilometrów ustala się w granicach do 700 km miesięcznie dla samochodu osobowego oraz do 600 km dla motocykla lub motoroweru. W uzasadnionych wypadkach limit przebiegu może być wyższy, jednak nie więcej niż o 25%.
3.
Ryczałt nie przysługuje za okres urlopu wypoczynkowego, choroby trwającej powyżej 6 dni oraz w razie braku możliwości dysponowania sprawnym pojazdem w okresie ponad 6 dni.
Wysokość limitu miesięcznego przebiegu pojazdu w danym roku kalendarzowym ustala kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium powiatowej rady narodowej - na wniosek zainteresowanego pracownika - biorąc pod uwagę zakres wykonywanych zadań, rozległość obszaru rejonu i liczbę jego mieszkańców.
Ryczałt wypłaca się miesięcznie z góry w wysokości odpowiadającej ustalonemu miesięcznemu limitowi przebiegu kilometrów.
Pracownik, który zaprzestał używania własnego pojazdu do celów służbowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium powiatowej rady narodowej.
Pracownik, który pobiera ryczałt, obowiązany jest w razie skorzystania ze służbowego pojazdu samochodowego zwrócić koszty jego użycia obliczone według stawek, które stanowiły podstawę ustalenia ryczałtu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.