Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 289
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1971 r.
w sprawie stworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

W celu zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania nowych zadań związanych z objęciem bezpłatną opieką zdrowotną osób prowadzących gospodarstwa rolne Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Fachowym pracownikom służby zdrowia zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej otwartej i placówkach terenowych tych zakładów, w aptekach otwartych i punktach aptecznych oraz w żłobkach położonych na obszarze gromad oraz osiedli lub miast liczących do 2 tys. mieszkańców przysługuje:
1)
dodatkowe wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach,
2)
zryczałtowany ekwiwalent pieniężny z tytułu najmu mieszkania u osoby prywatnej,
3)
ryczałt za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych.
Zobowiązuje się prezydia gromadzkich, miejskich, osiedlowych i powiatowych rad narodowych do zapewnienia pracownikom określonym w § 1 mieszkania samodzielnego, wyremontowanego i posiadającego odpowiednie wyposażenie.
1.
Pracownikowi określonemu w § 1 należy zapewnić mieszkanie w miarę możliwości mieszczące się w tym obiekcie co zatrudniający go zakład lub:
1)
w innych budynkach pozostających w dyspozycji państwowych jednostek organizacyjnych bądź
2)
w budynkach należących do osób prywatnych.
2.
Jeżeli pracownikowi ma być udostępnione mieszkanie w budynku należącym do osoby prywatnej (ust. 1 pkt 2), koszt pierwszego remontu mieszkania obciąża prezydium właściwej miejscowo rady narodowej.
1.
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny określony w § 1 pkt 2 wynosi miesięcznie:
1)
dla osoby samotnej - 200 złotych,
2)
dla osoby mającej rodzinę - 400 złotych.
2.
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko jednej osobie w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.
Zobowiązuje się Ministra Komunikacji do określenia w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wysokości i zasad przyznawania ryczałtu za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych (§ 1 pkt 3).
Zobowiązuje się Ministrów Handlu Wewnętrznego i Finansów do ustalenia trybu sprzedaży na dogodnych warunkach ratalnych samochodów osobowych pracownikom określonym w § 1 na zasadach ustalonych w uchwale nr 291 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie usprawnienia gospodarki służbowymi samochodami osobowymi.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do pokrywania kosztów spółdzielczych ośrodków zdrowia, wynikających z prowadzenia opieki zdrowotnej nad uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej, Finansów, Handlu Wewnętrznego i Komunikacji oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.