§ 3. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

§ 3. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  3.
Wysokość limitu miesięcznego przebiegu pojazdu w danym roku kalendarzowym ustala kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium powiatowej rady narodowej - na wniosek zainteresowanego pracownika - biorąc pod uwagę zakres wykonywanych zadań, rozległość obszaru rejonu i liczbę jego mieszkańców.