Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 października 1962 r.
w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

W celu pogłębienia współpracy i koordynacji działalności gospodarczej organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego, na podstawie § 32 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Monitor Polski Nr 56, poz. 268) i po porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości, przewodniczącymi prezydiów wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast włączonych z województw, Prezesem Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Prezesem Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" zarządza się, co następuje:
Wprowadza się koordynację współdziałania organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego w zakresie artykułów:
1)
odzieżowych i dziewiarskich,
2) 1
obuwniczych, galanterii skórzanej i z tworzyw sztucznych oraz futrzarskich,
3) 2
gospodarstwa domowego następujących branż: sprzętu zmechanizowanego i jego części, metalowej, elektrotechnicznej, chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych, szczotkarskiej, drzewnej, środków piorących, kosmetyczno-perfumeryjnej, ceramicznej i szklanej, objętych zakresem działania Centrali Handlowej »Arged«,
4)
meblarskich,

realizowaną w drodze porozumień terenowobranżowych, zwanych dalej "porozumieniami", na zasadach ustalonych w niniejszym zarządzeniu.

1.
Celem porozumienia jest pełniejsze zaspokajanie popytu rynku miejskiego i wiejskiego na artykuły, o których mowa w § 1.
2.
Zakres porozumienia powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb i warunków rozwojowych rejonu objętego porozumieniem oraz jego uczestników, a w szczególności powinien obejmować:
1)
współpracę i koordynację branżową działalności uspołecznionego handlu hurtowego i detalicznego, z zapewnieniem obustronnych korzyści hurtu i detalu wynikających ze współpracy, zmierzającej do pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów,
2)
uzgodnienie jednolitej polityki zaopatrzenia rynku i bilansowania masy towarowej rynkowej w danej branży,
3)
informowanie o kształtowaniu się rynku w danej branży,
4)
uzgadnianie polityki gromadzenia zapasów interwencyjnych oraz sezonowych w hurcie i detalu,
5)
opiniowanie rozwoju sieci hurtowej i detalicznej,
6)
koordynację akcji przeceny towarów,
7)
uzgadnianie polityki w zakresie odbioru jakościowego towarów,
8)
usprawnienie organizacji obrotu towarowego i obsługi konsumentów.
3.
Porozumienie zawierane jest w formie umów pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi handlu hurtowego i handlu detalicznego, oddzielnie dla każdej grupy artykułów wymienionych w § 1.
4.
Przykładowy wzór porozumienia stanowi załącznik do zarządzenia.
1.
Do porozumienia powinny przystąpić:
1)
wszystkie przedsiębiorstwa, spółdzielnie lub związki spółdzielni prowadzące handel hurtowy odpowiednimi artykułami przeznaczonymi na zaopatrzenie rynku danego województwa, z tym że w odniesieniu do spółdzielni zaopatrzenia i zbytu uczestnikami porozumień są wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", reprezentujące zarówno hurt, jak i detal,
2)
uspołecznione wojewódzkie organizacje gospodarcze prowadzące handel detaliczny na terenie danego województwa.
2.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być uczestnikami również innych porozumień, jeśli wymaga tego różnorodność prowadzonej przez nie działalności.
1.
Organem porozumienia jest komisja wojewódzka.
2.
W skład komisji wojewódzkiej wchodzą przedstawiciele uczestników porozumienia, o których mowa w § 3 ust. 1.
3.
Zaleca się prezydiom wojewódzkich rad narodowych wyznaczenie:
1)
na przewodniczących komisji wojewódzkich dyrektorów państwowych branżowych przedsiębiorstw hurtowych, działających na terenie danego województwa; w przypadku działania państwowego przedsiębiorstwa handlu hurtowego na terenie miasta wyłączonego z województwa i województwa przewodniczącym w jednej z tych dwóch komisji może być także zastępca dyrektora tego przedsiębiorstwa,
2)
na zastępców przewodniczących komisji wojewódzkich z wyjątkiem miast wyłączonych z województw - przedstawicieli wojewódzkiego związku gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; w miastach wyłączonych z województw zastępca przewodniczącego wybierany jest na okres pół roku przez komisję wojewódzką spośród jej członków.
4.
Uchwały komisji wojewódzkich podejmowane są jednomyślnie.
5.
Komisja wojewódzka działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6.
Obsługę komisji wojewódzkich oraz prace związane z funkcjami wynikającymi z porozumienia sprawuje państwowe branżowe przedsiębiorstwo handlu hurtowego wyznaczone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. W przypadku działania państwowego przedsiębiorstwa handlu hurtowego na terenie dwóch województw posiadających oddzielne porozumienia obsługuje ono obie komisje. W miarę potrzeby państwowe przedsiębiorstwo handlu hurtowego może utworzyć stały sekretariat techniczno-ekonomiczny do obsługi komisji.
W pracach komisji wojewódzkiej, o której mowa w § 4, biorą także udział z głosem doradczym przedstawiciele wojewódzkich organizacji przedsiębiorstw i spółdzielni przemysłu terenowego produkujących artykuły wyszczególnione w § 1 i przedstawiciele państwowych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego produkujących wyżej wymienione artykuły prawie wyłącznie na rynek danego województwa, a w przypadku istnienia terenowych porozumień branżowych przemysłu - przedstawiciele tych porozumień.
1.
Działalność komisji wojewódzkich powinna zmierzać do zapewnienia ogólnego interesu społecznego z uwzględnieniem interesów i równości uprawnień uczestników porozumienia.
2.
Do zakresu działania komisji wojewódzkiej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją postanowień zawartych w porozumieniu branżowym,
2)
czuwanie nad realizacją porozumienia i postanowień powziętych na jego podstawie,
3)
rozpatrywanie wniosków i opinii uczestników porozumienia i ich jednostek nadrzędnych,
4)
uzgadnianie spornych spraw pomiędzy uczestnikami porozumienia wynikających z realizacji i interpretacji postanowień porozumienia branżowego,
5)
branie udziału przez swoich przedstawicieli w terenowych porozumieniach branżowych przemysłu,
6)
branie udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeby przez centralną komisję odpowiedniego porozumienia ogólnobranżowego hurtu państwowego i hurtu spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu.
Wydatki związane z realizacją zadań porozumienia obciążają rachunek kosztów własnych uczestników, o których mowa w § 3 ust. 1.
1.
Wykonywanie koordynacji na podstawie porozumienia nie narusza uprawnień właściwych naczelnych i terenowych organów administracji państwowej oraz jednostek nadrzędnych uczestników porozumienia, a wynikających z wykonywanych przez nie funkcji kierownictwa, nadzoru i kontroli w stosunku do podległych im jednostek organizacyjnych.
2.
Porozumienie nie może ograniczać samodzielności uczestników porozumienia zawarowanej przepisami.
1.
Zaleca się prezydiom wojewódzkich rad narodowych podjęcie uchwał zapewniających zawarcie i realizację poszczególnych porozumień, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w uchwale nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Monitor Polski Nr 56, poz. 268), zwanej dalej uchwałą, i w niniejszym zarządzeniu.
2.
W uzasadnionych przypadkach prezydium wojewódzkiej rady narodowej i prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa, po porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego, mogą ustalić, że jednym porozumieniem zostaną objęte jednostki organizacyjne działające na terenie województwa i miasta wyłączonego z województwa.
3.
W razie zawarcia wspólnego porozumienia (ust. 2) zaleca się prezydiom wojewódzkiej rady narodowej i rady narodowej miasta wyłączonego z województwa powołanie na zastępcę przewodniczącego komisji wojewódzkiej tego porozumienia przedstawiciela wojewódzkiego związku gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
1.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z właściwymi jednostkami nadrzędnymi uczestników porozumienia w myśl obowiązujących przepisów rozstrzygają spory między uczestnikami porozumienia co do treści porozumienia, które ma być zawarte.
2.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą zawieszać uchwały komisji wojewódzkiej, które byłyby sprzeczne z potrzebami racjonalnego zaopatrzenia rynku i obowiązującymi przepisami.
3.
Spory powstałe w czasie realizacji porozumienia rozstrzygane są w trybie ustalonym przepisami uchwały.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć także prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o państwowych przedsiębiorstwach handlu hurtowego, należy przez to rozumieć także państwowe przedsiębiorstwa handlu meblami.
Zawarcie porozumień powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

POROZUMIENIE TERENOWOBRANŻOWE

w sprawie współpracy i koordynacji działalności gospodarczej organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego na terenie województwa1).......... w zakresie artykułów.......... zawarte w2).......... w dniu.......... 196.. r.

______

1) Zmienić odpowiednio, jeśli porozumienie obejmuje teren miasta wyłączonego z województwa.

2) Podać miejscowość, w której zawarto porozumienie.

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Porozumienie terenowobranżowe w sprawie współpracy i koordynacji działalności gospodarczej organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego w zakresie artykułów.........., zwane dalej porozumieniem, zawarte zostaje między:
1)
.......... (nazwa wojewódzkiego przedsiębiorstwa handlu hurtowego) z siedzibą w.........., działającym na terenie województwa.........., reprezentowanym przez dyrektora ob........... i jego zastępcę (pełnomocnika) ob...........,
2)
Wojewódzkim Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Handlowych z siedzibą w.........., działającym w imieniu zgrupowanych w nim państwowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, reprezentowanym przez dyrektora ob........... i jego zastępcę (pełnomocnika) ob...........,
3)
Wojewódzkim Związkiem Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w.........., działającym w imieniu zrzeszonych w nim powiatowych związków gminnych spółdzielni i gminnych spółdzielni prowadzących handel hurtowy i detaliczny, reprezentowanym przez prezesa ob........... i ob...........,
4)
Oddziałem Okręgowym Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" z siedzibą w.........., działającym w imieniu zrzeszonych w nim spółdzielni spożywców prowadzących handel detaliczny, reprezentowanym przez prezesa ob...........,
5)
innymi jednostkami organizacyjnymi z siedzibą w.........., prowadzącymi działalność hurtową lub detaliczną, działającymi na terenie województwa.........., reprezentowanymi przez ob...........
2.
Podstawę prawną porozumienia stanowi uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Monitor Polski Nr 56, poz. 268), zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 października 1962 r. w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego (Monitor Polski Nr 73, poz. 341) i uchwała nr..... Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w.......... z dnia.......... w sprawie..........

II.

Cel i zakres porozumienia.

§  2.
1.
Porozumienie zawarte jest w celu dalszego pełniejszego zaspokajania popytu rynku wiejskiego i miejskiego1) na artykuły..........
2.
Cel swój porozumienie realizuje przez:
1)
współpracę i koordynację działalności uspołecznionego handlu hurtowego i detalicznego z zapewnieniem obustronnych korzyści hurtu i detalu wynikających ze współpracy zmierzającej do zaspokojenia potrzeb konsumentów,
2)
uzgadnianie jednolitej polityki zaopatrzenia rynku i bilansowania masy towarowej rynkowej, łącznie ze zdecentralizowaną masą towarową,
3)
informowanie o kształtowaniu się rynku dla potrzeb własnych i potrzeb zjednoczeń wiodących w produkcji danych artykułów,
4)
uzgadnianie polityki gromadzenia zapasów interwencyjnych oraz sezonowych w hurcie i detalu,
5)
opiniowanie rozwoju sieci hurtowej i detalicznej,
6)
koordynację akcji przeceny towarów,
7)
uzgadnianie polityki w zakresie odbioru jakościowego towarów,
8)
usprawnienie organizacji obrotu towarowego i obsługi konsumentów.

III.

Tryb realizacji porozumienia.

§  3.
1.
Organem porozumienia jest Komisja Wojewódzka.
2.
W skład Komisji Wojewódzkiej wchodzą upoważnieni przedstawiciele organizacji handlowych wymienionych w § 1 ust. 1. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor wojewódzkiego przedsiębiorstwa handlu hurtowego, a zastępcą przewodniczącego Komisji jest upełnomocniony przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 2).
3.
W pracach Komisji Wojewódzkiej biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele wojewódzkiego zjednoczenia przemysłu terenowego, wojewódzkiego związku spółdzielni pracy, państwowych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego3).......... lub przedstawiciele terenowych porozumień branżowych przemysłu4).
4.
Komisja Wojewódzka podejmuje na swoich posiedzeniach uchwały. Uchwały Komisji podejmowane są jednomyślnie.
5.
Komisja Wojewódzka działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
6.
Obsługę Komisji Wojewódzkiej sprawuje wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu hurtowego5).........., które przygotowuje materiały i wnioski w zakresie uprawnień i obowiązków Komisji, organizuje posiedzenia Komisji oraz wykonuje prace związane z funkcjami wynikającymi z porozumienia. W miarę potrzeby państwowe przedsiębiorstwo handlu hurtowego może powołać stały sekretariat techniczno-ekonomiczny do obsługi Komisji.
§  4.
1.
Działalność Komisji Wojewódzkiej powinna zmierzać do zapewnienia ogólnego interesu społecznego z uwzględnieniem interesów i równości uprawnień uczestników porozumienia.
2.
Do zakresu działania Komisji Wojewódzkiej należy:
1)
podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją porozumienia,
2)
czuwanie nad realizacją porozumienia i uchwał powziętych na jego podstawie,
3)
rozpatrywanie wniosków i opinii uczestników porozumienia i ich jednostek nadrzędnych,
4)
uzgadnianie spornych spraw pomiędzy uczestnikami porozumienia lub reprezentowanymi przez nich jednostkami organizacyjnymi, wynikającymi z realizacji i interpretacji postanowień porozumienia,
5)
branie udziału przez swoich przedstawicieli w terenowych porozumieniach przemysłu,
6)
branie udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeby przez Centralną Komisję Porozumienia Ogólnobranżowego Hurtu Państwowego i Hurtu Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu w Zakresie Artykułów.......... 6).
3.
Do zadań Komisji Wojewódzkiej należy w szczególności:
1)
ustalanie założeń dotyczących posunięć ekonomicznych mających na celu zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia rynku poszczególnych terenów oraz wykonania postanowień porozumień w zakresie planu dostaw (wnioski w sprawie cen, w sprawie odpowiednich akcji reklamowych itp.),
2)
opiniowanie planów jednostek hurtowych z punktu widzenia ogólnych potrzeb rynku,
3)
ustalanie zasad i trybu wykorzystywania informacji o kształtującym się popycie rynku na podstawie jego analiz prowadzonych przez handel detaliczny, handel hurtowy oraz przemysł,
4)
podejmowanie w porozumieniu z właściwym zjednoczeniem wiodącym przemysłu środków mających na celu zapewnienie dostaw towarów z przemysłu drobnego na zaopatrzenie rynku pod względem ilościowym i asortymentowym odpowiednio do podaży towarów pochodzących z przemysłu kluczowego,
5)
sporządzanie i analiza wojewódzkich bilansów w grupach asortymentowych z uwzględnieniem zdecentralizowanej masy towarowej, ustalanie potrzeb w zakresie przywozu z terenu innych województw lub możliwości przerzutu nadwyżek produkcji przemysłu drobnego na zaopatrzenie rynku innych województw,
6)
koordynowanie zaopatrzenia w surowce prowadzonego przez państwowe przedsiębiorstwa hurtowe na rzecz przemysłu terenowego,
7)
prowadzenie analizy zapotrzebowań (zamówień) detalu i ich realizacji przez hurt,
8)
zapewnienie handlowi detalicznemu wpływu na kształtowanie się bieżących dostaw towarów na rynek i przedsiębranie wspólnych środków zmierzających do podniesienia jakości tych towarów,
9)
zapewnienie handlowi hurtowemu otrzymywania informacji o bezpośrednich zakupach towarów przez handel detaliczny poza hurtem, koniecznych dla bilansowania masy towarowej będącej przedmiotem obrotu handlu hurtowego, oraz możliwości reprezentowania uzgodnionego stanowiska wobec przemysłu,
10)
ustalanie środków zmierzających do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych detalowi przez hurt.

IV.

Prawa i obowiązki uczestników porozumienia.

§  5.
Uczestnicy porozumienia przy zachowaniu równości uprawnień biorą udział w posiedzeniach i pracach Komisji Wojewódzkiej oraz otrzymują niezbędne informacje i materiały dotyczące porozumienia.
§  6.
Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do:
1)
należytego i terminowego wykonywania uchwał i postanowień Komisji Wojewódzkiej,
2)
wydawania wszelkich niezbędnych do ich realizacji zarządzeń i poleceń reprezentowanym przez siebie jednostkom organizacyjnym oraz do nadzorowania wykonania wydanych zarządzeń i poleceń,
3)
udzielania Komisji Wojewódzkiej lub przedsiębiorstwu sprawującemu obsługę tej Komisji informacji, odpisów planów, sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji wynikających z porozumienia. Zakres, terminy i sposób opracowania materiałów ustala się na podstawie uchwały Komisji Wojewódzkiej.

V.

Postanowienia końcowe.

§  7.
Wydatki związane z realizacją zadań porozumienia obciążają rachunek kosztów własnych uczestników porozumienia.
§  8.
1.
Oryginał porozumienia oraz wszelkie jego zmiany podpisują - w liczbie odpowiadającej ilości uczestników - upełnomocnieni przedstawiciele organizacji handlowych wymienionych w § 1 ust. 1. Pełnomocnictwa tych osób stanowią integralną część niniejszego porozumienia.
2.
Wykaz przedsiębiorstw i spółdzielni reprezentowanych przez organizacje wymienione w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
3.
Przedsiębiorstwa i spółdzielnie, o których mowa w ust. 2, oraz. organizacje przemysłowe, o których mowa w § 3 ust. 3, otrzymują odpisy niniejszego porozumienia.
4.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

______

1) Jeżeli porozumienie dotyczy tylko miasta wyłączonego z województwa, skreślić wyrazy "wiejskiego i".

2) Jeżeli porozumienie dotyczy tylko miasta wyłączonego z województwa, należy zamiast wyrazów "upełnomocniony przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"" zamieścić wyrazy "jeden z jej członków, wybierany na okres pół roku".

3) Produkujących towary prawie wyłącznie na rynek danego województwa.

4) W razie istnienia takich porozumień niepotrzebne skreślić.

5) Podać prawidłową, konkretną nazwę takiego przedsiębiorstwa; jeśli chodzi o wojewódzkie przedsiębiorstwo handlu meblami - odpowiednio zmienić.

6) W razie braku porozumienia ogólnobranżowego hurtu w zakresie danych artykułów ustęp ten należy skreślić.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.95.445) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 1963 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.95.445) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 1963 r.