§ 3. - Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.
§  3.
1.
Do porozumienia powinny przystąpić:
1)
wszystkie przedsiębiorstwa, spółdzielnie lub związki spółdzielni prowadzące handel hurtowy odpowiednimi artykułami przeznaczonymi na zaopatrzenie rynku danego województwa, z tym że w odniesieniu do spółdzielni zaopatrzenia i zbytu uczestnikami porozumień są wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", reprezentujące zarówno hurt, jak i detal,
2)
uspołecznione wojewódzkie organizacje gospodarcze prowadzące handel detaliczny na terenie danego województwa.
2.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być uczestnikami również innych porozumień, jeśli wymaga tego różnorodność prowadzonej przez nie działalności.