Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1965.57.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 15 października 1965 r.
w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

W celu pogłębienia współpracy i koordynacji działalności gospodarczej organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego, na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się koordynację działalności organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego w zakresie artykułów:
1)
włókienniczych, odzieżowych, dziewiarskich, pończoszniczych oraz galanteryjnych,
2)
obuwniczych, galanterii skórzanej i z tworzyw sztucznych oraz futrzarskich,
3)
gospodarstwa domowego następujących branż:
a)
sprzętu zmechanizowanego i jego części zamiennych, objętej zakresem działania Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Eldom",
b)
metalowej, elektrotechnicznej, chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych, szczotkarskiej, drzewnej, środków piorących, kosmetyczno-perfumeryjnej, ceramicznej i szklanej, objętych zakresem działania Centrali Handlowej "Arged",
4)
meblarskich,

realizowaną w drodze porozumień terenowobranżowych, zwanych dalej "porozumieniami", na zasadach ustalonych w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178) i w niniejszym zarządzeniu.

1.
Celem porozumienia jest pełniejsze zaspokajanie popytu rynku miejskiego i wiejskiego na artykuły, o których mowa w § 1.
2.
Zakres porozumienia powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb i warunków rozwojowych rejonu objętego porozumieniem oraz jego uczestników, a w szczególności powinien obejmować:
1)
współpracę i koordynację branżową działalności uspołecznionego handlu hurtowego i detalicznego z zapewnieniem obustronnych korzyści hurtu i detalu wynikających ze współpracy, zmierzającej do pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów,
2)
uzgodnienie jednolitej polityki zaopatrzenia rynku i bilansowania masy towarowej rynkowej w danej branży,
3)
informowanie o kształtowaniu się rynku w danej branży,
4)
uzgadnianie polityki gromadzenia zapasów interwencyjnych oraz sezonowych w hurcie i detalu,
5)
opiniowanie rozwoju sieci hurtowej i detalicznej,
6)
koordynację akcji przeceny towarów,
7)
uzgadnianie polityki w zakresie odbioru jakościowego towarów,
8)
usprawnienie organizacji obrotu towarowego i obsługi konsumentów,
9)
opracowywanie dla drobnej wytwórczości biuletynów informujących o aktualnej sytuacji zaopatrzeniowej z uwzględnieniem artykułów, których podaż w stosunku do popytu jest niewystarczająca i powinna być uwzględniona w planach produkcyjnych,
10)
podejmowanie środków mających na celu zapewnienie:
a)
właściwego profilowania produkcji drobnej wytwórczości oraz
b)
dostaw masy towarowej z przemysłu drobnego na zaopatrzenie rynku,
11)
ustalanie możliwości przerzutu nadwyżek produkcji przemysłu drobnego na zaopatrzenie rynku innych województw.
3.
Porozumienie zawierane jest w formie umów pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi handlu hurtowego i handlu detalicznego, oddzielnie dla każdej grupy artykułów wymienionych w § 1, i powinno:
1)
zawierać - poza wykazem jednostek organizacyjnych podpisujących porozumienie i uczestników porozumienia - określenie organów i przedstawicieli reprezentujących uczestników porozumienia,
2)
określać szczegółowo zakres i przedmiot koordynacji, tryb i sposób jej wykonywania, prawa i obowiązki zjednoczenia wiodącego, prawa i obowiązki reprezentantów uczestników porozumienia, prawa i obowiązki uczestników porozumienia oraz sankcje na wypadek niedotrzymania warunków porozumienia,
3)
przewidywać w razie potrzeby zróżnicowanie form, trybu i zasięgu koordynacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników porozumienia bądź w stosunku do poszczególnych zagadnień,
4)
określać szczegółowy sposób finansowania wydatków związanych z działalnością komisji oraz zawierać inne niezbędne postanowienia.
1.
Do porozumienia powinny przystąpić:
1)
wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie lub związki spółdzielni, prowadzące handel hurtowy odpowiednimi artykułami przeznaczonymi na zaopatrzenie rynku danego województwa, z tym że w odniesieniu do spółdzielni zaopatrzenia i zbytu uczestnikami porozumień są wojewódzkie związki gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", reprezentujące zarówno hurt, jak i detal,
2)
uspołecznione wojewódzkie organizacje gospodarcze prowadzące handel detaliczny na terenie danego województwa.
2.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być uczestnikami również innych porozumień, jeśli wymaga tego różnorodność prowadzonej przez nie działalności.
1.
Organem porozumienia jest komisja wojewódzka.
2.
W skład komisji wojewódzkiej wchodzą przedstawiciele uczestników porozumienia, o których mowa w § 3 ust. 1.
3.
Zaleca się prezydiom wojewódzkich rad narodowych wyznaczenie:
1)
na przewodniczących komisji wojewódzkich dyrektorów państwowych branżowych przedsiębiorstw hurtowych (zjednoczeń wiodących), działających na terenie danego województwa; w razie działania państwowego przedsiębiorstwa handlu hurtowego na terenie miasta wyłączonego z województwa i województwa przewodniczącym jednej z tych dwóch komisji może być także zastępca dyrektora tego przedsiębiorstwa,
2)
na zastępców przewodniczących komisji wojewódzkich, z wyjątkiem miast wyłączonych z województw - przedstawicieli wojewódzkiego związku gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska"; w miastach wyłączonych z województw zastępca przewodniczącego wybierany jest na okres pół roku przez komisję wojewódzką spośród jej członków.
4.
Uchwały komisji wojewódzkich zapadają zwykłą większością głosów według zasad reprezentatywności ustalonych w porozumieniu i są, z ograniczeniami określonymi w § 13 ust. 5 pkt 3 uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej, wiążące dla wszystkich uczestników porozumienia oraz ich jednostek nadrzędnych, które podpisały porozumienie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały w sprawach odszkodowań i kar umownych nakładanych na uczestników w razie niedotrzymania warunków porozumienia oraz uchwały w sprawie zmiany postanowień porozumienia wymagają do swojej ważności 3/4 liczby głosów. Uchwały pociągające za sobą zobowiązania majątkowe, z wyjątkiem dotyczących odszkodowań i kar, wymagają zgody zainteresowanego członka komisji.
5.
Komisja wojewódzka działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6.
Obsługę komisji wojewódzkich oraz prace związane z funkcjami wynikającymi z porozumienia sprawuje państwowe branżowe przedsiębiorstwo handlu hurtowego (zjednoczenie wiodące), wyznaczone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. W razie działania państwowego przedsiębiorstwa handlu hurtowego (zjednoczenia wiodącego) na terenie dwóch województw posiadających oddzielne porozumienia obsługuje ono obie komisje. W miarę potrzeby państwowe przedsiębiorstwo handlu hurtowego (zjednoczenie wiodące) może utworzyć stały sekretariat techniczno-ekonomiczny do obsługi komisji.
W pracach komisji wojewódzkiej, o której mowa w § 4, biorą także udział z głosem doradczym przedstawiciele wojewódzkich organizacji przedsiębiorstw i spółdzielni przemysłu terenowego produkujących artykuły wyszczególnione w § 1 i przedstawiciele państwowych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego produkujących wyżej wymienione artykuły prawie wyłącznie na rynek danego województwa, a w razie istnienia terenowych porozumień branżowych przemysłu - przedstawiciele tych porozumień.
1.
Działalność komisji wojewódzkich powinna zmierzać do zapewnienia ogólnego interesu społecznego z uwzględnieniem interesów i równości uprawnień uczestników porozumienia.
2.
Do zakresu działania komisji wojewódzkiej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją postanowień zawartych w porozumieniu branżowym,
2)
czuwanie nad realizacją porozumienia i postanowień powziętych na jego podstawie,
3)
rozpatrywanie wniosków i opinii uczestników porozumienia oraz ich jednostek nadrzędnych,
4)
uzgadnianie spornych spraw pomiędzy uczestnikami porozumienia, wynikających z realizacji oraz interpretacji postanowień porozumienia branżowego,
5)
branie udziału przez swoich przedstawicieli w terenowych porozumieniach branżowych przemysłu,
6)
branie udziału w naradach zwoływanych przez komisje odpowiedniego porozumienia ogólnobranżowego.
Wydatki związane z realizacją zadań porozumienia obciążają rachunek kosztów własnych uczestników, o których mowa w § 3 ust. 1.
1.
Wykonanie koordynacji na podstawie porozumienia nie narusza uprawnień właściwych naczelnych i terenowych organów administracji państwowej oraz jednostek nadrzędnych uczestników porozumienia, a wynikających z wykonywanych przez nie funkcji kierownictwa, nadzoru i kontroli w stosunku do podległych im jednostek organizacyjnych.
2.
Porozumienie nie może ograniczać samodzielności uczestników porozumienia, zastrzeżonej przepisami.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych podejmują uchwały zapewniające zawarcie i realizację poszczególnych porozumień, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej oraz w niniejszym zarządzeniu.
2.
W uzasadnionych wypadkach prezydium wojewódzkiej rady narodowej i prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa po porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego mogą ustalić, że jednym porozumieniem zostaną objęte jednostki organizacyjne działające na terenie województwa i miasta wyłączonego z województwa.
3.
W razie zawarcia wspólnego porozumienia (ust. 2) zaleca się prezydiom wojewódzkiej rady narodowej i rady narodowej miasta wyłączonego z województwa powołanie na zastępcę przewodniczącego komisji wojewódzkiej tego porozumienia przedstawiciela wojewódzkiego związku gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
1.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z właściwymi jednostkami nadrzędnymi uczestników porozumienia w myśl obowiązujących przepisów rozstrzygają spory między uczestnikami porozumienia co do treści porozumienia, które ma być zawarte.
2.
Przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą zawieszać uchwały komisji wojewódzkiej, które byłyby sprzeczne z potrzebami racjonalnego zaopatrzenia rynku i obowiązującymi przepisami.
3.
Spory powstałe w czasie realizacji porozumienia rozstrzygane są w trybie ustalonym przepisami uchwały nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć także prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o państwowych przedsiębiorstwach handlu hurtowego, należy przez to rozumieć także państwowe przedsiębiorstwa handlu meblami.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 października 1962 r. w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego (Monitor Polski z 1962 r. Nr 73, poz. 341 i z 1963 r. Nr 95, poz. 445).
2.
Właściwe organy porozumień terenowobranżowych, o których mowa w § 1 (zjednoczenia wiodące, komisje), dostosują organizację istniejących porozumień branżowych do zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej, czyniąc równocześnie odpowiednie zmiany w umowach - porozumieniach branżowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.