§ 11. - Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.
§  11.
1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć także prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o państwowych przedsiębiorstwach handlu hurtowego, należy przez to rozumieć także państwowe przedsiębiorstwa handlu meblami.