§ 2. - Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.
§  2.
1.
Celem porozumienia jest pełniejsze zaspokajanie popytu rynku miejskiego i wiejskiego na artykuły, o których mowa w § 1.
2.
Zakres porozumienia powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb i warunków rozwojowych rejonu objętego porozumieniem oraz jego uczestników, a w szczególności powinien obejmować:
1)
współpracę i koordynację branżową działalności uspołecznionego handlu hurtowego i detalicznego, z zapewnieniem obustronnych korzyści hurtu i detalu wynikających ze współpracy, zmierzającej do pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów,
2)
uzgodnienie jednolitej polityki zaopatrzenia rynku i bilansowania masy towarowej rynkowej w danej branży,
3)
informowanie o kształtowaniu się rynku w danej branży,
4)
uzgadnianie polityki gromadzenia zapasów interwencyjnych oraz sezonowych w hurcie i detalu,
5)
opiniowanie rozwoju sieci hurtowej i detalicznej,
6)
koordynację akcji przeceny towarów,
7)
uzgadnianie polityki w zakresie odbioru jakościowego towarów,
8)
usprawnienie organizacji obrotu towarowego i obsługi konsumentów.
3.
Porozumienie zawierane jest w formie umów pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi handlu hurtowego i handlu detalicznego, oddzielnie dla każdej grupy artykułów wymienionych w § 1.
4.
Przykładowy wzór porozumienia stanowi załącznik do zarządzenia.