§ 6. - Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.
§  6.
1.
Działalność komisji wojewódzkich powinna zmierzać do zapewnienia ogólnego interesu społecznego z uwzględnieniem interesów i równości uprawnień uczestników porozumienia.
2.
Do zakresu działania komisji wojewódzkiej należy w szczególności:
1)
podejmowanie uchwał w sprawach związanych z realizacją postanowień zawartych w porozumieniu branżowym,
2)
czuwanie nad realizacją porozumienia i postanowień powziętych na jego podstawie,
3)
rozpatrywanie wniosków i opinii uczestników porozumienia i ich jednostek nadrzędnych,
4)
uzgadnianie spornych spraw pomiędzy uczestnikami porozumienia wynikających z realizacji i interpretacji postanowień porozumienia branżowego,
5)
branie udziału przez swoich przedstawicieli w terenowych porozumieniach branżowych przemysłu,
6)
branie udziału w naradach zwoływanych w miarę potrzeby przez centralną komisję odpowiedniego porozumienia ogólnobranżowego hurtu państwowego i hurtu spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu.