Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 108
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1984 r.
w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42) oraz w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz. 172) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje:
1)
ogólną koordynację organizacji ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,
2)
kontrolę działalności uzbrojonych specjalistycznych formacji ochronnych: Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej), Straży Pocztowej, Straży Leśnej oraz Służby Ochrony Kolei, zwanych dalej "specjalistycznymi formacjami ochronnymi", jak również kontrolę działalności jednostek organizacyjnych powołanych do nadzoru nad specjalistycznymi formacjami ochronnymi, w zakresie związanym z ochroną zakładów, o których mowa w pkt. 1.
2.
Uspołecznione zakłady pracy szczególnie ważne dla gospodarki narodowej są chronione przez specjalistyczne formacje ochronne wraz z mieniem znajdującym się na terenie tych zakładów oraz poza ich terenem w czasie konwojowania.
3.
Chronione przez specjalistyczne formacje ochronne są również szczególnie ważne dla gospodarki narodowej:
1)
obszary kolejowe, położone poza obszarami kolejowymi budynki i obiekty kolejowe oraz obiekty Ministerstwa Komunikacji, a także mienie należące do kolei lub powierzone jej do przewozu,
2)
gospodarstwa leśne, obiekty przemysłowe i inne mienie pozostające w zarządzie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
3)
obiekty i inne mienie pozostające w zarządzie Ministra Łączności, w tym urzędy pocztowe i obiekty telekomunikacyjne, jak również transporty ważnych i wartościowych przesyłek pocztowych.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określa ogólne założenia ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, zwanych dalej "zakładami".
2.
Minister Spraw Wewnętrznych ukierunkowuje działalność specjalistycznych formacji ochronnych, określa formy ich działania oraz ustala zasady współdziałania tych formacji z wojewódzkimi urzędami spraw wewnętrznych, organami i jednostkami podległymi szefom tych urzędów oraz Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, zakładowymi formacjami obrony cywilnej i Strażą Pożarną.
3.
Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, uwzględniając założenia, o których mowa w ust. 1, określają w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych szczegółowe zasady organizacji ochrony zakładów, obejmujące organizację tej ochrony również w okresach i wypadkach konieczności jej zorganizowania w szczególny sposób.
4.
Uprawnienia i zadania Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie przygotowania ochrony zakładów (obiektów gospodarki narodowej) stosownie do potrzeb obrony Państwa regulują odrębne przepisy.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych:
1)
opiniuje projekty przepisów w sprawie ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz ich mienia podlegającego ochronie w czasie transportu, przygotowywane przez ministrów i kierowników urzędów centralnych,
2)
wyraża zgodę na powoływanie lub rozwiązywanie oddziałów Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej) i Straży Pocztowej,
3)
ustala zasady przydzielania pracownikom specjalistycznych formacji ochronnych broni palnej i amunicji, określa organizację szkoleń strzeleckich, a także kontroluje stan utrzymania, zabezpieczenia, sposób ewidencjonowania oraz noszenia broni palnej i amunicji będącej w wyposażeniu tych formacji,
4)
wyraża zgodę na dopuszczenie poszczególnych pracowników specjalistycznych formacji ochronnych do pełnienia służby z bronią palną,
5)
wydaje opinie o przydatności zawodowej osób zatrudnionych na stanowiskach: komendantów, zastępców komendantów, dowódców wart (stanowiskach równorzędnych) specjalistycznych formacji ochronnych, z wyjątkiem Straży Leśnej, Służby Ochrony Kolei i Straży Pocztowej,
6)
wydaje wytyczne i opiniuje programy dotyczące szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników specjalistycznych formacji ochronnych oraz kontroluje organizację i przebieg szkolenia w zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach,
7)
organizuje i prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej) i - w porozumieniu z Ministrem Łączności - Straży Pocztowej; koszty kursów pokrywa się z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
8)
inicjuje przedsięwzięcia w zakresie opracowywania, produkcji i wdrażania przez resorty technicznych urządzeń do zabezpieczenia zakładów oraz materiałów wybuchowych, broni i amunicji, wyrobów produkcji specjalnej, tajnej dokumentacji, materiałów niebezpiecznych, wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w czasie ich przechowywania i transportu,
9)
ustala zasady wydawania i wydaje przepustki specjalne uprawniające do wstępu na teren zakładów, w wypadkach nie uregulowanych w odrębnych przepisach,
10)
ustala zasady wydawania i wydaje upoważnienia do kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne.
2.
Zatrudnianie oraz zwalnianie osób na stanowiskach określonych w ust. 1 pkt 5 wymaga uzgodnienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych dokonuje kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne w zakresie:
1)
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie zakładów,
2)
fizycznego i technicznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty i inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową i służbową,
3)
zabezpieczenia mienia zakładów na terenie tych zakładów i podczas jego konwojowania,
4)
organizacji i działalności specjalistycznych formacji ochronnych oraz ich współdziałania w ochronie zakładów z innymi zainteresowanymi organami i jednostkami.
2.
Uprawnienia do kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne w zakresie określonym w ust. 1 przysługują także szefom wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych na podstawie upoważnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10.
3.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo do utrwalania wyników kontroli również przez sporządzanie zdjęć fotograficznych z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych informuje zainteresowanych ministrów i kierowników urzędów centralnych o wynikach kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz przedstawia uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień stwierdzonych w czasie kontroli zakładów.
2.
Szefowie wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych informują zainteresowanych wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego o wynikach kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz przedstawiają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień stwierdzonych w czasie kontroli zakładów.
Traci moc uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 29 października 1962 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej (Monitor Polski Nr 79, poz. 369).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.