§ 1. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

§ 1. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.
§  1.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych sprawuje:
1)
ogólną koordynację organizacji ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,
2)
kontrolę działalności uzbrojonych specjalistycznych formacji ochronnych: Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej), Straży Pocztowej, Straży Leśnej oraz Służby Ochrony Kolei, zwanych dalej "specjalistycznymi formacjami ochronnymi", jak również kontrolę działalności jednostek organizacyjnych powołanych do nadzoru nad specjalistycznymi formacjami ochronnymi, w zakresie związanym z ochroną zakładów, o których mowa w pkt. 1.
2.
Uspołecznione zakłady pracy szczególnie ważne dla gospodarki narodowej są chronione przez specjalistyczne formacje ochronne wraz z mieniem znajdującym się na terenie tych zakładów oraz poza ich terenem w czasie konwojowania.
3.
Chronione przez specjalistyczne formacje ochronne są również szczególnie ważne dla gospodarki narodowej:
1)
obszary kolejowe, położone poza obszarami kolejowymi budynki i obiekty kolejowe oraz obiekty Ministerstwa Komunikacji, a także mienie należące do kolei lub powierzone jej do przewozu,
2)
gospodarstwa leśne, obiekty przemysłowe i inne mienie pozostające w zarządzie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
3)
obiekty i inne mienie pozostające w zarządzie Ministra Łączności, w tym urzędy pocztowe i obiekty telekomunikacyjne, jak również transporty ważnych i wartościowych przesyłek pocztowych.