Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej. - M.P.1962.79.369 - OpenLEX

Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1962.79.369

Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1962 r.

UCHWAŁA Nr 328
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1962 r.
w wprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ustala ramowe założenia organizacyjne ochrony zakładów pracy przez Straż Przemysłową.
Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie kontroli działalności Straży Przemysłowej oraz jednostek organizacyjnych powołanych do nadzoru nad tą Strażą obejmują sprawy:
1)
opiniowania zagadnień dotyczących ochrony i zabezpieczenia zakładów pracy oraz sprawy kontroli ochrony i zabezpieczenia tych zakładów,
2)
wydawania opinii o kandydatach na pracowników Straży Przemysłowej,
3)
wydawania opinii o kandydatach na stanowiska komendantów i ich zastępców oraz dowódców wart Straży Przemysłowej - w zakresie ich przydatności zawodowej,
4)
koordynowania w zakładach pracy działalności Straży Przemysłowej ze strażą pożarną i organami terenowej obrony przeciwlotniczej,
5)
opracowywania wytycznych i programów szkolenia oraz sprawy szkolenia komendantów i ich zastępców oraz dowódców wart Straży Przemysłowej,
6)
kontroli ewidencjonowania, przechowywania i noszenia broni i amunicji znajdującej się w dyspozycji Straży Przemysłowej.
Minister Spraw Wewnętrznych informuje zainteresowanych ministrów (kierowników urzędów centralnych) i prezydia właściwych rad narodowych o wynikach kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów pracy przez Straż Przemysłową oraz działalności jednostek powołanych do nadzoru nad tymi strażami, przedstawiając jednocześnie swoje uwagi i wnioski w tym zakresie.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych kontroluje działalność Straży Łączności, Straży Leśnej i organów ochrony kolei oraz koordynuje ich działalność z działalnością innych organów ochrony zakładów pracy w zakresie zabezpieczenia ważniejszych obiektów gospodarki narodowej.
2.
Właściwi ministrowie uzgadniają z Ministrem Spraw Wewnętrznych ogólne założenia szkolenia zawodowego pracowników Straży Łączności, Straży Leśnej i organów ochrony kolei.
3.
Przepisy § 2 pkt 6 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.
Ilekroć w uchwale jest mowa o Straży Przemysłowej, należy przez to rozumieć także Straż Portową i Straż Bankową.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.