§ 4. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

§ 4. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.
§  4.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych dokonuje kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne w zakresie:
1)
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie zakładów,
2)
fizycznego i technicznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty i inne przedmioty stanowiące tajemnicę państwową i służbową,
3)
zabezpieczenia mienia zakładów na terenie tych zakładów i podczas jego konwojowania,
4)
organizacji i działalności specjalistycznych formacji ochronnych oraz ich współdziałania w ochronie zakładów z innymi zainteresowanymi organami i jednostkami.
2.
Uprawnienia do kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne w zakresie określonym w ust. 1 przysługują także szefom wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych na podstawie upoważnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10.
3.
Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo do utrwalania wyników kontroli również przez sporządzanie zdjęć fotograficznych z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.