§ 2. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

§ 2. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.
§  2.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określa ogólne założenia ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, zwanych dalej "zakładami".
2.
Minister Spraw Wewnętrznych ukierunkowuje działalność specjalistycznych formacji ochronnych, określa formy ich działania oraz ustala zasady współdziałania tych formacji z wojewódzkimi urzędami spraw wewnętrznych, organami i jednostkami podległymi szefom tych urzędów oraz Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, zakładowymi formacjami obrony cywilnej i Strażą Pożarną.
3.
Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, uwzględniając założenia, o których mowa w ust. 1, określają w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych szczegółowe zasady organizacji ochrony zakładów, obejmujące organizację tej ochrony również w okresach i wypadkach konieczności jej zorganizowania w szczególny sposób.
4.
Uprawnienia i zadania Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie przygotowania ochrony zakładów (obiektów gospodarki narodowej) stosownie do potrzeb obrony Państwa regulują odrębne przepisy.