§ 5. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

§ 5. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.
§  5.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych informuje zainteresowanych ministrów i kierowników urzędów centralnych o wynikach kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz przedstawia uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień stwierdzonych w czasie kontroli zakładów.
2.
Szefowie wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych informują zainteresowanych wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego o wynikach kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz przedstawiają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia uchybień stwierdzonych w czasie kontroli zakładów.