§ 3. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla... - M.P.1984.20.138 - OpenLEX

§ 3. - Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.20.138

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1984 r.
§  3.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych:
1)
opiniuje projekty przepisów w sprawie ochrony i zabezpieczenia zakładów oraz ich mienia podlegającego ochronie w czasie transportu, przygotowywane przez ministrów i kierowników urzędów centralnych,
2)
wyraża zgodę na powoływanie lub rozwiązywanie oddziałów Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej) i Straży Pocztowej,
3)
ustala zasady przydzielania pracownikom specjalistycznych formacji ochronnych broni palnej i amunicji, określa organizację szkoleń strzeleckich, a także kontroluje stan utrzymania, zabezpieczenia, sposób ewidencjonowania oraz noszenia broni palnej i amunicji będącej w wyposażeniu tych formacji,
4)
wyraża zgodę na dopuszczenie poszczególnych pracowników specjalistycznych formacji ochronnych do pełnienia służby z bronią palną,
5)
wydaje opinie o przydatności zawodowej osób zatrudnionych na stanowiskach: komendantów, zastępców komendantów, dowódców wart (stanowiskach równorzędnych) specjalistycznych formacji ochronnych, z wyjątkiem Straży Leśnej, Służby Ochrony Kolei i Straży Pocztowej,
6)
wydaje wytyczne i opiniuje programy dotyczące szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników specjalistycznych formacji ochronnych oraz kontroluje organizację i przebieg szkolenia w zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach,
7)
organizuje i prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe na specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Straży Przemysłowej (Bankowej, Portowej) i - w porozumieniu z Ministrem Łączności - Straży Pocztowej; koszty kursów pokrywa się z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
8)
inicjuje przedsięwzięcia w zakresie opracowywania, produkcji i wdrażania przez resorty technicznych urządzeń do zabezpieczenia zakładów oraz materiałów wybuchowych, broni i amunicji, wyrobów produkcji specjalnej, tajnej dokumentacji, materiałów niebezpiecznych, wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w czasie ich przechowywania i transportu,
9)
ustala zasady wydawania i wydaje przepustki specjalne uprawniające do wstępu na teren zakładów, w wypadkach nie uregulowanych w odrębnych przepisach,
10)
ustala zasady wydawania i wydaje upoważnienia do kontroli stanu ochrony i zabezpieczenia zakładów przez specjalistyczne formacje ochronne.
2.
Zatrudnianie oraz zwalnianie osób na stanowiskach określonych w ust. 1 pkt 5 wymaga uzgodnienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych.