Treść i sposób wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1962.77.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 27 września 1962 r.
w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
Treść kart zgonu przewidzianych w art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych podana jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
1.
Osoby uprawnione do wypełniania kart zgonu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
2.
Sposób wypełniania kart zgonu określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz odrębne przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Główny Urząd Statystyczny.
Nie wystawia się kart zgonu dla noworodków martwo urodzonych, płodów i noworodków niezdolnych do życia, które nie przeżyły 24 godzin (§ 24 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych - Dz. U. Nr 31, poz. 152).
Za wystawienie kart zgonu nie pobiera się opłat.
1.
Karty zgonu są formularzami powszechnego użytku o symbolu M-67, dostarczanymi przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcydensowych w Warszawie, ul. Bema 60, na zamówienia wydziałów zdrowia i opieki społecznej prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych.
2.
Wydziały zdrowia i opieki społecznej prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych obowiązane są mieć zapas kart zgonu w ilości odpowiadającej co najmniej rocznej liczby zgonów na terenie powiatu (miasta) i dostarczać je bezpłatnie zakładom służby zdrowia znajdującym się na terenie powiatu (miasta), podległym Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz zakładom służby zdrowia podległym innym ministrom. Lekarze zaopatrują się w karty zgonu w zakładach służby zdrowia.
3.
Wydziały zdrowia i opieki społecznej prezydiów powiatowych rad narodowych zaopatrują ponadto bezpłatnie w karty zgonu prezydia gromadzkich rad narodowych, które obowiązane są posiadać zapas kart zgonu w ilości odpowiadającej średniej rocznej liczbie zgonów na terenie gromad.
4.
Prezydia gromadzkich rad narodowych wydają bezpłatnie karty zgonu osobom upoważnionym do stwierdzenia zgonu i osobom zajmującym się pochowaniem zwłok na życzenie tych osób.
Do dnia 31 grudnia 1962 r. osoby uprawnione do wypełniania kart zgonu wypełniają je według dotychczasowych wzorów (według wzoru przeznaczonego dla lekarzy).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki 1

Załącznik nr 1. 2

(pominięty)

Załącznik nr 2. 3

(pominięty)

Załącznik nr 3.

(pominięty)
1 Załączniki zmienione przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 1970 r. (M.P.71.3.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1971 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 października 1971 r. (M.P.71.52.338) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1971 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 października 1971 r. (M.P.71.52.338) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 1971 r.