Zm.: zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Monitor Polski

M.P.1971.3.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 23 grudnia 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
Dotychczasowe załączniki Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu (Monitor Polski Nr 77, poz. 357) zastępuje się załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1971 r.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

KARTA ZGONU

ZAŁĄCZNIK Nr 2

KARTA STATYSTYCZNA

ZAŁĄCZNIK Nr 3

SPOSÓB WYPEŁNIANIA KART ZGONU

I.

Karta zgonu składa się z dwóch części:
1)
karty zgonu dla celów pochowania zwłok,
2)
karty statystycznej do karty zgonu.

II.

Karta zgonu dla celów pochowania zwłok.
1.
Pierwszą stronę karty zgonu wypełnia lekarz bądź inna osoba upoważniona do stwierdzenia zgonu, stronę drugą wypełnia urząd stanu cywilnego.
2.
Pozycje 1-5 wypełnia się na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej, a jeżeli chodzi o osoby nie posiadające takiego dowodu - na podstawie dokumentu rodziców (opiekunów), innych dokumentów albo oświadczenia członków rodziny, opiekunów lub osób podejmujących się pochowania zwłok.
3.
Pozycje 6 i 7 wypełnia się na podstawie oświadczeń osób podejmujących się pochowania zwłok, jeżeli osoba stwierdzająca zgon nie była przy zgonie.
4.
Pozycję 8 wypełnia się zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
5.
Pozycje 9-11 wypełnia urząd stanu cywilnego, zgodnie z zarządzeniem nr 14 Dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1967 r. w sprawie uproszczenia trybu postępowania w sprawach związanych ze zgłoszeniem urodzenia dziecka, zgonu osoby oraz zmiany nazwiska, powstałej na skutek zawarcia małżeństwa (Dz. Urz. MSW Nr 14, poz. 39).

III.

Karta statystyczna do karty zgonu.
1.
Stronę pierwszą wypełnia osoba upoważniona do stwierdzenia zgonu, stronę drugą wypełnia urząd stanu cywilnego zgodnie z zasadami, które określi Główny Urząd Statystyczny w odrębnej instrukcji.
2.
Pozycje 4 i 8 wypełnia się zgodnie z zasadami, które określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w oddzielnych przepisach, przy czym w poz. 8 należy podać wagę noworodka przy urodzeniu, jeżeli waga ta jest znana.
3.
W pozycjach 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16 należy podkreślić właściwą odpowiedź. Nie należy przekreślać odpowiedzi ani dopisywać innych określeń.

IV.

1.
Kartę zgonu dla celów pochowania zwłok wypełnioną przez osobę upoważnioną do stwierdzenia zgonu i przez urząd stanu cywilnego urząd stanu cywilnego wręcza osobie zajmującej się chowaniem zwłok w celu przedstawienia zarządowi cmentarza.
2.
Kartę statystyczną do karty zgonu urząd stanu cywilnego zatrzymuje u siebie i w terminie przewidzianym instrukcją Głównego Urzędu Statystycznego przesyła do wskazanego w instrukcji adresata.