Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. - M.P.1992.7.48 - OpenLEX

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitor Polski

M.P.1992.7.48

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1992 r.

UCHWAŁA Nr 14
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1992 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie art. 2071 § 4 Kodeksu pracy Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.
2.
Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3, kierownik zakładu pracy, zwany dalej "kierownikiem", biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy, a także związane z nimi zagrożenia zawodowe i uciążliwości pracy.
3.
W zakładach pracy zatrudniających od 600 do 5000 pracowników należy zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 zatrudnionych, a w zakładach pracy o większej liczbie zatrudnionych - co najmniej 1 pracownika na każdych 800 zatrudnionych pracowników.
4.
Pracownik, któremu zakład pracy może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 2071 § 2 Kodeksu pracy, powinien spełniać wymagania określone w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
5.
W przypadku, o którym mowa w art. 2071 § 3 Kodeksu pracy, zakład pracy może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp osobie, która spełnia wymagania kwalifikacyjne dla specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w § 2 ust. 2 pkt 3, lub która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres nie krótszy niż 3 lata. Powierzenie wykonywania zadań służby bhp powinno nastąpić w formie umowy zlecenia.
6.
Służba bhp podlega bezpośrednio kierownikowi. Przepis ten stosuje się także do pracownika, o którym mowa w ust. 4.
1.
Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
1)
inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz 2-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i 4-letni staż zawodowy,
2)
starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 4-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i 6-letni staż zawodowy,
3)
specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 3-letni staż pracy w służbie bhp lub średnie wykształcenie i 5-letni staż pracy w służbie bhp,
4)
głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie oraz 6-letni staż pracy w służbie bhp

- pod warunkiem ukończenia szkolenia dla pracowników służby bhp na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.
Pracownik kierujący komórką do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 dla specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik zatrudniony na jednoosobowym stanowisku pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 dla starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Pracownicy służby bhp nie spełniający wymagań kwalifikacyjnych określonych w ust. 2 i 3 mogą zachować dotychczasowe stanowiska przez okres 3 lat od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
1.
Do zadań służby bhp w zakładach pracy należy:
1)
sporządzanie i przedstawianie kierownikowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
2)
bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3)
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)
udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji,
6)
udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
7)
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych,
8)
przedstawianie kierownikowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz w produkowanych wyrobach,
9)
udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
10)
opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11)
prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
12)
udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
13)
doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
14)
udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
15)
współpraca ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
16)
współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
17)
współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
18)
współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych przy:
a)
przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy, podejmowanych przez zakład pracy,
b)
podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
19)
inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
20)
uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
2.
Służba bhp w zakładzie pracy jest uprawniona do:
1)
przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy,
2)
występowania do kierowników komórek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)
występowania do kierownika z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)
występowania do kierownika o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
6)
niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
7)
wnioskowania do kierownika o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, jego części lub w zagrożonym obiekcie, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika.
Służba bhp nie może być obciążona zadaniami innymi niż wymienione w § 3 ust. 1, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 2071 § 2 Kodeksu pracy.
Traci moc uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 7, poz. 51).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.